Katedra ekonómie a ekonomiky

Profil katedry

Katedra ekonómie a ekonomiky vznikla súčasne so vznikom Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, v tom čase niesla názov Katedra ekonómie. Neskôr sa premenovala na Katedru mikro a makroekonómie a po reorganizácii FSEV v roku 2010 sa zmenil jej názov na Katedra ekonómie a ekonomiky.

Katedra ekonómie a ekonomiky vytvára všeobecný teoreticko-vedomostný základ pre akreditovaný študijný odbor 8. ekonómia a manažment. V tomto študijnom odbore Katedra ekonómie a ekonomiky zabezpečuje výučbu povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov v študijných programoch verejná správa I. stupeň a ľudské zdroje a personálny manažment I., II. a III. stupeň.

V súčasnosti je vedúcou katedry Ing. Jana Masárová, PhD.

Zameranie pedagogickej činnosti katedry

Členovia Katedry ekonómie a ekonomiky FSEV zabezpečujú výučbu predmetov katedry a participujú na výučbe niektorých predmetov spadajúcich pod ostatné katedry FSEV.
Katedra zabezpečuje:

 • pre študijný program ľudské zdroje a personálny manažment – I. stupeň tieto predmety:
  dane a daňová sústava, demografia, financie a mena, informatika, informačné a komunikačné technológie, makroekonómia, matematika, mikroekonómia, podnikové financie, podnikové hospodárstvo,  praktické cvičenia z matematika I., praktické cvičenia z matematiky II., sociálne a ekonomické procesy v hospodárstve, štatistika, účtovníctvo v podnikoch I., účtovníctvo v podnikoch II., všeobecná ekonomická teória
 • pre študijný program ľudské zdroje a personálny manažment – II. stupeň tieto predmety:
  ekonometria, ekonomika a politika EÚ v AJ, ekonomika malého a stredného podnikania, finančná a ekonomická analýza, finančný manažment, makroekonomické analýzy a prognózy, makroekonomické rozhodovacie procesy, metódy vedeckého výskumu, poisťovníctvo, stratégia sociálno-ekonomického rozvoja, svetová ekonomika, teória a prax hospodárskej politiky, úvod do prognostiky, verejné financie
 • pre študijný program ľudské zdroje a personálny manažment – III. stupeň tieto predmety:
  mikroekonomické a makroekonomické teórie
 • pre študijný program verejná správa – I. stupeň tieto predmety:
  aplikovaná informatika, financie a mena, hospodárska politika, hospodárska politika EÚ,  makroekonomické analýzy, makroekonómia, matematika, mikroekonómia, podnikové financie, podnikové hospodárstvo, štatistika, účtovníctvo, účtovníctvo vo verejnej správe, verejné financie, všeobecná ekonomická teória
 •   

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti katedry

Okrem priamej vyučovacej činnosti vedú členovia katedry spracovanie bakalárskych prác v I. stupni, diplomových prác v II. stupni a dizertačných prác v III. stupni vysokoškolského štúdia, a tiež študentov v rámci študentskej vedecko-odbornej činnosti. Vedecká profilácia katedry je heterogénna vzhľadom na skutočnosť, že členovia katedry zabezpečujú široké spektrum vyučovaných predmetov a sú zapojení do vedecko-výskumných projektov z rôznych oblastí.

Členovia katedry sa v rámci vedecko-výskumnej činnosti zaoberajú najmä nasledujúcimi vedeckými témami:

 • konkurencieschopnosť a ekonomický rast v krajinách EÚ,
 • ekonomický rozvoj regiónov a regionálne rozdiely v štátoch Vyšehradskej skupiny, 
 • význam ľudských zdrojov na trhu práce,
 • význam malých a stredných podnikov pre rozvoj regiónov, 
 • klastre a ich význam pre rozvoj regiónov,
 • manažment rizík malých a stredných podnikov v kontexte zapojenia do činnosti klastrov,
 • demografické trendy v SR a EÚ,
 • digitálna ekonomika a jej vplyv na trh práce,
 • ľudský kapitál a jeho vplyv na výkonnosť a konkurencieschopnosť ekonomiky SR.