KEaE | Členovia katedry

Vedúci katedry

Ing. Jana Masárová, PhD.

Miestnosť B 110
Tel.: 032/7400 420
E-mail: jana.masarova@tnuni.sk 
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov mikroekonómia, makroekonómia, hospodárska politika, makroekonomické analýzy, makroekonomické rozhodovacie procesy, teória a prax hospodárskej politiky. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na otázky makroekonómie, ekonomickej výkonnosti štátov a regiónov, ľudských zdrojov, trhu práce, regionálnych rozdielov, digitálnej ekonomiky a cestnej infraštruktúry. Aktívne sa zapája do riešenia medzinárodných a domácich vedecko-výskumných projektov. Je autorkou a spoluautorkou vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, autorkou a spoluautorkou vysokoškolských učebníc a monografií.


Funkčné miesto docent

doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.

Miestnosť B 313
Tel.: 032/7400 423
E-mail: eva.grmanova@tnuni.sk 
Je členkou Katedry ekonómie a ekonomiky, kde pôsobí vo funkcii docentky. V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov štatistika, demografia, ekonometria, kvantitatívne analýzy v personálnom manažmente a poisťovníctvo. Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na aplikáciu matematických a štatistických metód v ekonómii a v demografii. Bola vedúcou riešiteľkou a je spoluriešiteľkou viacerých projektov VEGA. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách. Je autorkou a spoluautorkou vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, autorkou a spoluautorkou monografií a vysokoškolských učebníc.

doc. Ing. Katarína Havierniková, PhD.

Miestnosť B 110
Tel.: 032/7400 433
E-mail: katarina.haviernikova@tnuni.sk 
V pedagogickej činnosti sa venuje oblastiam projektového manažmentu, sociálno-ekonomických procesov v hospodárstve. Svoje vedecko-výskumné aktivity zameriava na problematiku malých a stredných podnikov v kontexte rozvoja ľudských zdrojov, klastrovú spoluprácu a politiku a manažment rizík malých a stredných podnikov. Je autorkou 185 výstupov tvorivej činnosti, z ktorých 43 je registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus. Je členkou viacerých medzinárodných vedeckých výborov konferencií a časopisu. Je recenzentkou článkov vo viacerých medzinárodných vedeckých časopisoch. Je vedúcou riešiteľského kolektívu a spoluriešiteľkou viacerých vedecko-výskumných projektov. Je členkou Vedeckej rady FSEV TnUAD a Odborovej komisie FSEV TnUAD. Je podpredsedníčkou Akademického senátu na FSEV. Pracuje aj ako študijný poradca pre 1. ročník na II. stupni denného a externého štúdia, študijného programu ľudské zdroje a personálny manažment a koordinátorka Alumni klubu pre absolventov FSEV.

Ing. Eva Ivanová, CSc.

Dekanka FSEV
Miestnosť A 109
Tel.: 032/7400 400
E-mail: eva.ivanova@tnuni.sk 
Pedagogickú činnosť má zameranú výučbu predmetov všeobecná ekonomická teória, mikroekonómia, podnikové hospodárstvo. Vo vedecko-výskumnej oblasti a publikačnej činnosti má aktivity zamerané na oblasť konkurencieschopnosti ekonomiky a konkurencieschopnosti podnikov, inovačnej výkonnosti ekonomiky a inovačnej výkonnosti podnikov, je autorkou alebo spoluautorkou viac ako 100 vedeckých a odborných výstupov. Je vedúcou riešiteľkou vedeckého projektu VEGA. Je členkou redakčnej rady a recenzentkou v dvoch vedeckých časopisoch. Viac ako 10 rokov bola vedúcou Katedry ekonómie a ekonomiky.

Ing. Eva Koišová, PhD., MBA

Prodekan pre pedagogiku - I. stupeň VŠ štúdia
Miestnosť A 103
Tel.: 032/7400 404
E-mail: eva.koisova@tnuni.sk 
Je členkou Katedry ekonómie a ekonomiky, kde v súčasnosti pôsobí vo funkcii docentky. V pedagogickej oblasti sa zameriava na problematiku financií a meny, podnikových financií, verejných financií a finančného manažmentu. V oblasti vedecko-výskumnej sa venuje otázkam financií, ale aj regionálnemu rozvoju a regionálnym diferenciám so zameraním predovšetkým na trh práce a rozvoj ľudských zdrojov. Pracuje na medzinárodných projektoch orientovaných na cezhraničnú a medziobecnú spoluprácu. Bola vedúcou riešiteľkou a spoluriešiteľkou viacerých projektov VEGA a KEGA.

Ing. Jana Masárová, PhD.

Vedúca katedry
Miestnosť B 110
Tel.: 032/7400 420
E-mail: jana.masarova@tnuni.sk 
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov mikroekonómia, makroekonómia, hospodárska politika, makroekonomické analýzy, makroekonomické rozhodovacie procesy, teória a prax hospodárskej politiky. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na otázky makroekonómie, ekonomickej výkonnosti štátov a regiónov, ľudských zdrojov, trhu práce, regionálnych rozdielov, digitálnej ekonomiky a cestnej infraštruktúry. Aktívne sa zapája do riešenia medzinárodných a domácich vedecko-výskumných projektov. Je autorkou a spoluautorkou vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, autorkou a spoluautorkou vysokoškolských učebníc a monografií.


Odborní asistenti

RNDr. Dana Jašková, PhD.

Miestnosť: B108
Tel.: 032/7400 429
E-mail: dana.jaskova@tnuni.sk 
Pracuje na Katedre ekonómie a ekonomiky ako odborný asistent. Pedagogickú činnosť má zameranú na výučbu predmetov informatika, informačné a komunikačné technológie, aplikovaná informatika, matematika, demografia, a štatistika. Snaží sa organizovať výučbu prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií. Jej vedecko-výskumné publikácie sú v oblasti aplikovanej viacrozmerných štatistických metód so zameraním na konštrukciu zložených indikátorov, pomocou ktorých možno hodnotiť rôzne sociálno-ekonomické aspekty regiónov.

Ing. Katarína Kráľová, Ph.D.

zástupca vedúceho katedry
Miestnosť: B114
Tel.: 032/7400 426
email: katarina.kralova@tnuni.sk 
Je odborník v predmetoch dane a daňová sústava, kontrolný systém vo VS, ekonomika malého a stredného podnikania, verejné financie a podnikové financie. Hlavnou náplňou jej práce je priama výučba, teda vedenie prednášok, seminárov a laboratórnych cvičení a tiež vedenie bakalárskych a diplomových prác študentov. Vo vedecko-výskumnej práci sa zapája do vedecko-výskumných projektov a výsledky vedeckej práce prezentuje na konferenciách a publikuje v časopisoch, vedeckých zborníkoch. Tiež píše a publikuje odborné učebné texty (skriptá a učebnice).

Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD.

Miestnosť: B114
Tel.: 032/7400 426
Email: dagmar.petrusova@tnuni.sk 
Je odborník v predmetoch matematika, štatistika, praktické cvičenia z matematiky a ekonometria. Hlavnou náplňou jej práce je priama výučba, teda vedenie prednášok, seminárov a laboratórnych cvičení a tiež vedenie bakalárskych a diplomových prác študentov. Vo vedecko-výskumnej práci sa zapája do vedecko-výskumných projektov, publikovania vedeckých výsledkov na príslušných konferenciách, v časopisoch, vedeckých zborníkoch a publikovanie učebných textov (skriptá a učebnice).

Ing. Jana Sochuľáková, Ph.D

Miestnosť: B108
Tel.: 032/7400 432
Email: jana.sochulakova@tnuni.sk 
Je odborník v predmetoch všeobecná ekonomická teória, podnikové hospodárstvo, účtovníctvo, účtovníctvo vo VS, finančný manažment a finančná a ekonomická analýza. Hlavnou náplňou jej práce je priama výučba, teda vedenie prednášok, seminárov a laboratórnych cvičení a tiež vedenie bakalárskych a diplomových prác študentov. Vo vedecko-výskumnej práci sa zapája do vedecko-výskumných projektov, publikovania vedeckých výsledkov na príslušných konferenciách, v časopisoch, vedeckých zborníkoch a publikovanie učebných textov (skriptá a učebnice).

Ing. Paulína Srovnalíková, PhD., MBA

Miestnosť: B 312
Tel.: 032/7400 449
E-mail: paulina.srovnalikova@tnuni.sk 
Pôsobí na Katedre ekonómie a ekonomiky Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne ako externá odborná asistentka. Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje výučbe predmetu účtovníctvo v podnikoch I a účtovníctvo v podnikoch II, kde študentom prináša aktuálne vedomosti zo svojej dlhoročnej praxe. Rozširuje kompetencie študentov v oblasti účtovania v programoch spoločnosti Kros, a. s. – OMEGA a OLYMP. Jej výskumná činnosť je zameraná na pracovnú migráciu, podieľala a podieľa sa na riešení viacerých vedecko-výskumných projektov.