Aktuálne číslo: 2/2020
ISSN 2585-9358 (online)

Archív

VZŤAH MIGRÁCIE A MAKROEKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV RAKÚSKA

Abstrakt:

Cieľom štúdie je zhodnotiť ekonomické prínosy a straty migrácie prisťahovalcov z nových členských štátov EÚ (stredná Európa) a imigrácie utečencov z tretích krajín do Rakúska. Štúdia hodnotí ekonomické zisky a straty z príchodu pracovných síl a zároveň určuje ekonomické vplyvy oboch vyššie uvedených migračných vĺn na rakúske hospodárstvo. Analýza hovorí v prospech ziskov, ktoré vytvárajú pracujúci prisťahovalci z východnej a strednej Európy v Rakúsku. Utečenci predstavujú zvýšené nároky na verejné financie spojené s ich ochranou, azylovými postupmi, procesom hospodárskej a sociálnej integrácie. Hodnotiť čisto ekonomické straty a prínosy z imigrácie tejto kategórie imigrantov je nesprávne (život človeka predstavuje pre vyspelú spoločnosť najvyššiu hodnotu).

Autor: Magdaléna TUPÁ

Vydanie: 2019/4     Strany: 51-60     Klasifikácia JEL: F22

Kľúčové slová: migrácia, pracovní imigranti, utečenci, ekonomické prínosy, ekonomické straty

Sekcia:

Kontakty:
Ing. Magdaléna Tupá, PhD.
Department of Management and Human Resource Development,
Faculty of Social and economic relations,
University of Alexander Dubček in Trenčín
Študentská 3, 911 50 Trenčín,
Slovakia


Literatúra:

Adepoju, A., [et al.]. (2010). Europe's Migration Agreements with Migrant-Sending Countries in the Global South: A Critical Review. Journal of International Migration, (48) 3, p. 42-75. 3.
Blanchflower, D. G., & Shadforth, Ch. (2009). Fear, Unemployment and Migration. The Economic Journal 119/535, p. F136-F182.
Boswell, Ch.; Crisp, J. (2019). Poverty, International Migration and Asylum. UNU World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER). ISBN 92-9190-575-5
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (2019). [on-line] [cit.: 2019-05-12]. Retrieved from: https://www.sozialministerium.at/Themen/Arbeit.html
Cekanavicius, L., & Kasnauskiene, G. (2009). Too High or Just Right? Cost-Benefit Approach to Emigration Question, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics (1), 28-36.
Csámpai, O. & Haládik, J. (2002). Medzinárodná migrácia (sociálny problém a bezpečnostné riziko), Bratislava.
Daugeliene, R. (2007). The position of knowledge workers in knowledge-based economy: migration aspect. European Integration Studies, 1, p. 103-112.
Divinský, B. (2007b). Labor market – migration nexus in Slovakia: time to act in a comprehensive way. Bratislava: IOM.
Divinský, B. (2009). Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do Európskej únie (2004- 2008). Bratislava: IOM.
Drinkwater, S. [et al.]. (2009). Poles Apart? EU Enlargement and the Labour Market Outcomes of Immigrants in the United Kingdom. Journal of International Migration, (47) 1, 161-190. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2435.2008.00500.x.
Favell, A. (2014). The fourth freedom: Theories of migration and mobilities in ‘neo-liberal’ Europe, European Journal of Social Theory, vol. 17, 3, pp. 275-289.
Habánik, J., & Koišová, E. (2012). Regionálna ekonomika a politika. Bratislava: Sprint.
International migration Report. (2015) [on-line] [cit.: 2019-01-12]. Retrieved from: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf (10.03.2017)
Jančiková, E. (2014). Vplyv remitencií na rozvoj ekonomík. Almanach Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. IX(1), pp. 5-23.
Karabinoš, F., & Balga, J. (1997). Migračná politika SR. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, pp. 78.
Karbach, R. (2005). Stop to Manage, Start to Lead. Zeitschrift der Eberle-Butschkau-Stiftung, Jahrgang 20, Nr.3, Bonn.
Kordoš, M. (2014). Role of innovations in the EU industrial policy and competitiveness enhancement. Proceedings of the 2nd international conference on European integration. Ostrava: VŠB, p. 335-342.
Kazlauskienė, A., Rinkevičius L. (2006). The Role of Social Capital in the Highly-Skilled Migration from Lithuania. Engineering Economics, 4, 69-75. 11.
Palát, M. (2014). Determinanty vzniku migrace a statistiky cizincu v Evropké unii. Ostrava: Key Publishing, 2017. 72 pp. ISBN 978-80-7418-228-0
Polakowski M., & Szelewa D. (2016) "Poland in the migration chain: causes and consequences", Transfer. European Review of Labour and Research, 22 (2), pp. 207-218.
Rosenow, K. (2009). The Europeanisation of Integration Policies. Journal of International Migration. (47)1, 133-159. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2435.2008.00499.x (01.02.2017)
Schaeffer, P. (2009). Refugees: On the Economics of Political Migration. Journal of International Migration. (48) 1, p. 1-22.
Schaeffer, V. P., & Bukenya, O. J. (2010). Assimilation of Foreigners in Former West Germany. International Migration, 52/4, p. 157 – 174
Simkus, A. [et al.]. (2014). Management of volunteers as human resources in non-governmental organisations: case of sport industry. Transformations in business & economics. (13) 2A, p. 396-415.
Stratistik Austria (2018). [on-line] [cit.: 2019-11-11]. Retrieved from: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/bevoelkerung_nach_migrationshintergrund/index.html
Štatistický úrad SR (2000 – 2019). Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 4. štvrťrok 2000 - 2019. Ústredie ŠÚ SR. [on-line] [cit.: 2019-11-11]. Retrieved from: https://www7.statistics.sk/wps/portal/2099cc9c-1963-470a-b0dc-6678c9d4fb5a/!ut/p/z1/rVLJbsIwFPwWDjkmfolDlt4MVCyFA0UU4kuVmCxuFofEJOXva6oeWqm0VKoPT_bzzHjsMaJoj2gVdjwNJRdVWKh1QJ3ntTv3RiOTALjDCcwX28l6uvFNsAE9IYooq2QtMxSIqA0zvc31-hRpoErB85DxWIOujWV-_tyxwPcZ85lu-g7WbRdCPYID0x3H9Zh_sJNoGF60a8YPKLgJvfvNLFXbcGUQUHz6DhlPycx2lwDecjqEOZltH_01xkDwB-AHjUB5cK96eLDQruNxj7aVaEr1vps_XnEGaIEoj0qjZ6UBhml5rmNbpu35FlbzS2BWsxqvUiUbykznVSLQ_iZtReUvxyMlKlBRyfhVov2_J6oOIVWEPeWviZO4iRvj1Kh_lklZt3caaND3vZEKkRaxwUSpwXeUTLTK3FckqsvSw2c9T1b32KbRGRfdkpDB4A0uw9fu/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
Štatistický úrad SR (2019). Datacube. [on-line] [cit.: 2019-11-03]. Retrieved from: http://datacube.statistics.sk/
Zmluva o Európskej únii
Zmluva o fungovaní Európskej únie
Sociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk