Aktuálne číslo: 1/2020
ISSN 2585-9358 (online)

Archív

O časopise

Vedecký časopis „Sociálno-ekonomická revue“ je zameraný na súčasné otázky nasledujúcich oblastí:

  • Ekonómia
  • Manažment
  • Ľudské zdroje
  • Verejná správa a regionálny rovoj
  • Marketing a obchod
  • Sociáno-ekonomický rozvoj
  • Sociálna psychológia
  • Životné prostredie
  • Svetová ekonomika a politika

Vydavateľ: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita  Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Tlač: J+K Nemšová, Mierové námestie 4, Nemšová  914
Registračné číslo:  MK SR 3775/2009
ISSN 2585-9358 (online)
ISSN 1336-3727 (tlačené vydanie)

Časopis Sociálno-ekonomická revue je indexovaný v medzinárodných vedeckých databázach  Index Copernicus, Central and Eastern European online Library (CEEOL), EBSCO Publishing, Inc. - Business Source Complete.

Časopis Sociálno-ekonomická revue vychádza štvrťročne

Termíny redakčných uzávierok pre prijímanie príspevkov: 31.03., 30.06., 30.09. a 31.12. príslušného kalendárneho roku. Rukopisy prechádzajú nezávislým, anonymným recenzným konaním.

Redakcia:
Študentská 2,
911 50  Trenčín
Tel.: 032/7 400 428
E-mail: revue@tnuni.skSociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk