DIVISION OF ONE EMPLOYMENT CONTRACT BETWEEN TWO EMPLOYERS

Abstrakt:

The paper deals with the possibility of division of rights and obligations arising from employment contracts for one employee for several employment relationships part-time. The conclusion of the pre-contractual process in employment relations is the conclusion of an employment contract, which establishes an employment relationship. Within it, one undertakes to perform dependent work for pay for the other. It is a socio-economic relationship, because its nature is not only property but also personal, not only in the sense of personal performance of work. By including the employee in the organizational structure of the employer, a close personal bond is established, which activates a whole range of subjective rights and legal obligations of the subjects of employment..

Autor: Andrej PORUBAN, Karol KRAJČO

Vydanie: 2021/1     Strany: 46-51     Klasifikácia JEL: K31, K38, J83      DOI: https://doi.org/10.52665/ser20210105

Kľúčové slová: employment contract, labour law, remuneration, working conditions

Sekcia:

Kontakty:
Andrej Poruban JUDr., PhD.
Faculty of Social and Economic Relation Alexander Dubček University of Trenčín
Študentská 3
911 50 Trenčín
andrej.poruban@tnuni.sk

Karol Krajčo, Ing.
Faculty of Social and Economic Relation Alexander Dubček University of Trenčín
Študentská 3
911 50 Trenčín
karol.krajco@tnuni.sk


Literatúra:

Barancová, H. a kol.: Zákonník práce. Bratislava : C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-89603-78-7, s. 1352.
Dolobáč, M.: Zachovanie nárokov zamestnancov pri prevode činnosti podniku. In: Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty : zborník vedeckých prác. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-7097-916-7. s. 118-123.
Hamuľák, J.: Postavenie jednotlivca v individuálnych pracovnoprávnych vzťahoch. Autonomie jednotlivce. - Praha : Leges, 2014. s. 54-59.
Janičová, E.: Pracovná zmluva a flexibilné formy organizácie práce – východiská, trendy. In: Liberalizácia pracovného práva a nové trendy vo vývoji pracovných vzťahov. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2010. ISBN 978- 80-7087-840-5, s. 180-196.

Križan, V.: Obsahové náležitosti pracovnej zmluvy. In: Právna politika a legislatíva. Zmluvná autonómia v súkromnom / pracovnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. ISBN 978-80-571-0308-0, s. 32-44.
McMullen, J.: Leaving a Legacy: Recent Jurisprudence of the European Court on Transfer of Undertakings. In Industrial Law Journal, 2021, ISSN 1464-3669, s. 130–157.
Matlák, J.: Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy. In: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien. Bratislava : Merkury, 2014. ISBN 978-80-89458-34-9. s. 134-142.
Olšovská, A. – Láclavíková, M.: Sociálna a motivačná funkcia mzdy, odmeňovanie ako nástroj motivácie zamestnancov. In: Právne nástroje odmeňovania v 21. storočí. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2017. ISBN 978-80-89149-53-7. s. 17-25.
Treľová, S.: Kompatibilita obsahu pracovnej zmluvy s príslušnou smernicou Európskej Únie. In: Die Stellung des Arbeitsrechts im Rechtssystem der Slowakischen Republik : Sammelband wissenschaftlicher Beiträge. Wien : Paul Gerin, 2012. ISBN 978-3-200-02915-6. s. 238-245.

Van der Mei, A. P.: Fixed-Term work: Recent developments in the case law of the Court of Justice of the European Union. In European Labour Law Journal, 2019, ISSN 2399-5556
Sociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk