SELECTED ELEMENTS OF CHANGE MANAGEMENT AND BUSINESS PERFORMANCE OF MICROENTERPRISES

Abstrakt:

The change determines the development of all types of market institutions and organizations through the need to introduce innovative, modernizing and adaptive organizational solutions. Hence, organizational change cannot be separated from organizational strategy, and change management is a set of activities aimed at achieving the expected state in the organization. Change management is one of the elements of enterprise efficiency, therefore it should be implemented in all enterprises, regardless of their size. The aim of the article was to diagnose and evaluate selected aspects of change management in a microenterprise and to indicate the correlation between change management and the business performance of micro-enterprises. In order to achieve the set goal, the author conducted a survey in 2021 among micro-enterprises in Poland. The research confirmed the implementation of solutions for change management. The positive correlation between the elements of change management and the performance of enterprises was partially confirmed.

Autor: Karolina OKRĘGLICKA, Maryna PICHUGINA

Vydanie: 2021/1     Strany: 38-45     Klasifikácia JEL: L26, M21     DOI: https://doi.org/10.52665/ser20210104

Kľúčové slová: micro-enterprises, strategy, change management, process approach, business performance

Sekcia:

Kontakty:
Karolina Okręglicka, BA.
Faculty of Management
Czestochowa University of Technology
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Poland
e-mail: ka.okreglicka@gmail.com

Assoc. prof. Maryna Pichugina
Department of Management
National Technical University of Ukraine “KPI”
37, Prosp. Peremohy
03056 Kyiv
Ukraine
e-mail: pichuginam@ukr.net


Literatúra:

Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna. Kraków: Dom Wydawniczy ABC.
Brzeziński, M. (2005). Proces uczenia się zmian, Przegląd Organizacji, 3, 18.
Brzozowski, M., Kopczyński, T. (2009). Metody zarządzania. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Bubel, D. (2016). Zarządzanie procesem zmian w aspekcie doskonalenia działalności przedsiębiorstw na przykładzie sieci dealerskich, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja I Zarządzanie, 97, 51-63.
Burnes, B. (2004). Managing Change: A Strategic Approach to Organisational Dynamics, Pearson Education, 318-329.
Clarke, L. (2012). Zarządzanie zmianą. Warszawa: Wydawnictwo Geerthner i Ska.
Düren, P. (2013), Leadership in Academic and Public Libraries. A Time of Change, Chandos Publishing.
Dziadkiewicz, A., Juchniewicz, P. (2013). Koncepcja zarządzania zmianą w organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 277, 15-23.
Goodstein, L.D., Burke, W.W. (1991). Creating successful organization change, Organizational Dynamics, 19(4), 5-17.
Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
Hashim, M. (2013). Change Management, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(7), 658-694.
Karnouskos, S. (2015). Effective Change Management in Modern Enterprises, Linneaus University, Sweden, [on-line] [cit.: 2021-06-15]. Retrieved from: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:903428/FULLTEXT01.pdf.
Kulawik-Dutkowska, J. (2016). Teorie zmiany organizacyjnej, Klincewicz, K. (ed.): Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 195-205.
Meißner, M., Jacobs, G., Jagla, P., Sprehe, J. (2021). Model based systems engineering as enabler for rapid engineering change management, Procedia CIRP, 100, 61-66.
Nadziakiewicz, M. (2015). Wybrane aspekty zarządzania zmianą organizacyjną w jednostkach służby zdrowia, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 79, 205-216.
Nelson, L. (2003). A case study in organizational change: implications for theory, The Learning Organization, 10(1), 18-30.
Olejniczak, K., Nabiałek, K. (2015). Zarządzanie zmianą w nowoczesnym przedsiębiorstwie, Lemańska-Majdzik, A., Okręglicka, M. (eds.): Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami w zintegrowanej Europie, Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 17-24
Paton, R., McCalman, J. (2008). Change management. London: SAGE Publications Ltd..
Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedii prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Rieley, J., Clarkson, I. (2001). The impact of change on performance, Journal of Change Management, 2(2), 160-172.
Schermerhorn, J. R. (2008). Zarządzanie, Warszawa: PWE.
Teczke, M., Bespayeva, R. S., Bugubayeva, R. O. (2017). Approaches and models for change management, Jagiellonian Journal of Management, 3, 195-208.
Todnem, R. (2005). Organisational Change Management: A Critical Review, Journal of Change Management, 5(4), 369-380.
Sociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk