ATMOSPHERE IN WORKPLACE MIRROR OF SOCIETY

Abstrakt:

The current atmosphere ruling in the society,the quality of created and contemporary relations among people are in principle simultaneously relatively faitfully projected into the relations inside the family, into the collective. Its approximate reflection is present, therefore, in the living working collective. Deformed social relations are deforming, what is clear, also the environment of economic relations. The atmosphere in the working place is immediately influencing the movement of social relations, from the atmosphere unreeled from the state of the society.However, the most dangerous for the society and its existence is the creation of such a situation and the social atmosphere that are directly determined and channeled by non legal and unrightful practices of concret individuals and groups which are typical for the so called social underworld.It is unavoidably necessary also to proceed to the revision of documents concerning the attained education in the interest of the optimal run of the state and its economics that are shoved by managers in all grades and levels of the state and its public administration management. Such a procedure in the private sector should be activated in the facultative base. It would be necessary to eliminate and to remove - on the basis of the exactly achieve results - from management processes and influence such persons that are not shoving the achieved declared education by the trustworthy way. It will be also necessary to analyze their justification and ways of their selection into the management functions together with the determination of the concrete personal responsibility for the contingent unstandard way in the selection process. After the moral and material social damages counting up it will be inevitably necessary to require the compensation from persons and institutions that caused the mentioned damagers.Means accumulated in such a way will be able to use for the development of public estates.

Autor: Kristína KRÁLIKOVÁ, Jozef KRÁLIK

Vydanie: 2021/1     Strany: 25-37     Klasifikácia JEL: J81, M54, O35     DOI: https://doi.org/10.52665/ser20210103

Kľúčové slová: society, work environment,cadre,education,responsibility

Sekcia:

Kontakty:
Lt Col. Assoc. Prof. PhDr. Ing. Bc. Kristína Králiková, PhD., MBA
Academy of the Police Force in Bratislava
Department of Administrative Law Sklabinská ul. č. 1
835 17 Bratislava – Rača
Slovakia
e-mail: kristina.kralikova@minv.sk

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA
Danubius University
Faculty of Law Janko Jesenský
Richterova 1171/66
925 21 Sládkovičovo
Slovakia
e-mail:prof.kralik@gmail.com


Literatúra:

KOVALEV, A.G. 1967: Psychológia osobnosti. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1967, 328 s. Bez ISBN.
KRAJNIAK, I. M. 2015: Banda zlodejov. Šokujúca pravda o oligarchoch a politikoch na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Kniha do ucha, s.r.o., 2015, 187 s. ISBN 978 – 80 – 972126 – 0 – 5.
KRÁLIK, J. 2007: Verejná správa a možný problém jej financovania. In: Stretnutie finančných právnikov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Financovanie verejnej správy (aktuálne problémy) konanej 12. a 13. apríla 2007, Liptovský Ján. 1. vyd. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2007, s. 101 – 108. ISBN 978 - 80 – 8054 – 410 – 2.
KRÁLIK, J. 2006: Poznámka k aktuálnemu problému fungovania slovenskej štátnej polície a k súčasnému stavu fenoménu korupcie. In: Sborník. Aktuální problémy veřejné správy ve středoevropských zemích sdružených v Evropské unii (s akcentem na problémy korupce). II. Mezinárodní virtuální vědecká konference 2006. 1. vyd. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2006, s. 31- 39. ISBN 80 – 7314 – 106 – X.
KRÁLIKOVÁ, K. 2020: Odborné stráže životného prostredia. (príručka pre bezproblémový pobyt človeka v slovenskej prírode). 1. vyd. Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020, 102 s. ISBN 978 – 80 - 8167 – 074 – 9.
MAŠKIN, N. A. 1957: Dějiny starověkého Říma. 2. vyd. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1957, 736 s. Bez ISBN.
MURÍN, G. 2013: Mafiáni. Krvavé príbehy - zúčtovanie? 1. vyd. Bratislava: Marenčin PT, 2013, 293 s. ISBN 978 – 80 – 8114-306-9.
NICHOLSON, T. 2012: Gorila. 1. vyd. Bratislava : Dixit, 2012, 149 s. ISBN 978 – 80 – 971039 – 1 – 0.
REBRO, K. 1986 : Latinské právnické výrazy a výroky. 2. vyd. Bratislava : Obzor, 1986, 272 Bez ISBN.
VOJTOVIČ, S. 2006: Personálny manažment (Historické súvislosti vzniku a rozvoja). 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2006, 288 s. ISBN 80 – 89018 – 98 – X.
VOJTOVIČ, S. a kol. 2008: Riadenie personálnych činností v organizácii. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2008, 393 s. ISBN 978 - 80 – 89256 – 17 – 4.
VOJTOVIČ, S. a kol. 2013: Personálny manažment v organizácii. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 355 s. ISBN 978 - 80 – 7380 – 483 – 1.
Sociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk