Aktuálne číslo: 2/2020
ISSN 2585-9358 (online)

Archív

MOŽNOSTI VYUŽÍVANIA POTENCIÁLU E-COMMERCE MALÝMI A STREDNÝMI PODNIKMI V RÁMCI EÚ A SR

Abstrakt:

Využitie e-commerce pre malé a stredné podniky (MSP) prispieva k ich ďalšiemu rozvoju, zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a predstavuje aktuálny trend obchodovania. Online obchodovanie nie je obmedzené geografickou oblasťou a umožňuje rýchle vyhľadávanie zákazníkov a obchodných partnerov, rýchlu komunikáciu, rozvoj/vývoj nových tehcnológií, produktov a služieb. Pri dodržaní bezpečnosti údajov a dôvery, e-commerce pomáha MSP znižovať náklady a rásť aj na globálnych trhoch. Cieľom príspevku je zhodnotiť možnosti využitia e-commerce v malých a stredných podnikoch (MSP) v Európskej Únii a na Slovensku. Na dosiahnutie tohto cieľa sme sa zamerali na analýzu súčasného stavu, vývoja a trendov e-commerce. Zistenia v článku, prispievajú k stanoveniu výhod a nevýhod využívania e-commerce v MSP.

Autor: Zuzana DINKOVÁ, GAŠPAROVIČOVÁ

Vydanie: 2019/4     Strany: 5-14     Klasifikácia JEL: L81, L20

Kľúčové slová: Malé a stredné podniky (MSP), e-commerce, e-shop, e-business, analýza, konkurencieschopnosť, stratégia, legislatíva.

Sekcia:

Kontakty:
Zuzana, Dinková Gašparovičová, Ing.
S3D s.r.o.
J. Kráľa 1080/3, 911 01 Trenčín
e-mail: info@active-one.sk


Literatúra:

Barč, L. (2018). Aký bol obrat v e-commerce na Slovensku v roku 2017? Retrieved from: https://blog.bart.sk/aky-bol-obrat-v- e-commerce-na-slovensku-v-roku-2017/ (2018- 04-16) (source from internet)
Belás, J., Demjan, V., Habánik, J., Hudáková, M., Sipko, J. (2015). “The business environment of small and medium-sized enterprises in selected regions of the Czech Republic and Slovakia”, E+M Economics & Management, Vol. 18, Issue 1, 95-110, doi: dx.doi.org/10.15240/ tul/001/2015-1-008. (article in journal)
Braverman, T., (2017). Heureka. Vydělám expanzí na zahraniční trh? Retrieved from: https://www.heurekashopping.cz/resources/attachments/p0/3/ebf17heurekaanalyzav ydelamexpanzidozahranicinet.pdf (2018-04-16) (source from internet)
Borrego, M., Douglas, E. P., & Amelink, C. T. (2009). Quantitative, qualitative, and mixed research methods in engineering education. Journal of Engineering education, 98 (1), 53-66. (article in journal)
Bystrická, K., Mičo, T., Tužinský, M. (2013). Internetový obchod. 1. vyd. lura Edition, spol. s r.o. ISBN: 978-80-8078-555-0 (book)
Colecchia, A. OECD. Defining and measuring e-commerce. Retrieved from: http://www.oecd.org/internet/ieconomy/1893506.pdf (21. April) (2018-03-16)
eMARKETER. (2016). Worldwide Retail Ecommerce Sales Will Reach $1.915 Trillion This Year. Retrieved from: https://www.emarketer.com/Article/Worldwide-Retail-Ecommerce- Sales-Will-Reach-1915-Trillion-This-Year/1014369 (2018-03-16) (source from internet)
Európska komisia. Jednotný digitálny trh – informačný list krajiny. Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/slovakia_sk_0.pdf (2019- 03-03)
Delina, R., Vajda, V. (2008). Teória a prax elektronického obchodovania. 2. vyd. Prešov: GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. ISBN 978-80-969953-3-2 (book)
Dorčák, P., Pollák, F. (2010). Marketing & e-business. Ako sa zorientovať v základných pojmoch procesoch nového marketingu. 1. vyd. Prešov: EZO.sk, s.r.o. ISBN: 978-80-970564-0-7 (book)
Ivanová, E:, Kráľová, K., Sochuľáková, J., Havierniková, K. (208). Podnikové hospodárstvo : teória, príklady, kontrolné otázky a testy, 1. vyd. Trenčín: TnUAD, 2018. 300 s. ISBN 978-80-8075-796-0.
Európska Komisia/Európske Spoločenstvá. (2006). Nová definícia malých a stredných podnikov. Užívateľská príručka a modelové vyhlásenie. ISBN: 92-894-7924-8 (guide)
Európska Komisia/Európska Únia. (2015) Príručka pre používateľov k definícii MSP. Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2015. ISBN: 978- 92-79-45311-3 (guide)
Gajanova, L-, Kramarova, K. (2016). Online marketing Trends in the Slovak republic. IN EBMEI International Conference on Humanity and Social Science (EBMEI-HSS 2016), Sao Paulo, Brazil. Singapore Management & Sports Sci Inst, pp. 68-73. (paper from Conference proceedings)
Graa, A., Abdelhak, S. (2016). A review of branding strategy for small and medium enterprises. Acta Oeconomica Universitatis Selye 5 (1), 67 – 72. (article in journal)
Grancay, M., Grancay, N., Drutarovska, J., Mura, L. (2015). Gravity model of trade of the Czech and Slovak Republics 1995-2012: How have determinants of trade changed. Politicka Ekonomie, Volume: 63, Issue: 6, pp. 759-777. ISSN 0032-3233. (article in journal)
Havierniková, K., & Mynarzová, M. (2018). The motivation of small and medium enterprises towards cluster cooperation from the point of view of human resources. Sociálno-ekonomická revue, 16(4)., str. 86-93.
Havierniková, K., & Okręglicka, M. (2019). The differnces in organization of risk management between Slovak and Polish SMEs. Sociálno-ekonomická revue, číslo 2 (2019), ročník 17, str. 60-69. (article in journal)
Havierniková, K., Lemańska-Majdzik, A., Mura, L. (2017). Advantages and disadvantages of the participation of SMEs in tourism clusters. Journal of Environmental Management and Tourism, Volume VIII, Fall, 6(22). (article in journal)
Hedija, V., & Fiala, R. (2019). Is Gibrat’s law valid for travel agencies and tour operators? Evidence from the Visegrad group countries. JEEMS Journal of East European Management Studies, 24(3), 447-465. (article in journal)
Heureka. (2019). Obrat e-commerce 2018. Retrieved from: https://www.heurekashopping.sk/resources/attachments /p0/16/heurekaobratecomm erce2018sk.png (2019-04-04) (source from internet)
Horecký, J. (2018). Operation and action of a trade union (in terms of Czech Republic labour law). Central European Journal of Labour Law and Personnel Management, 1 (1), 17 – 27 . http://doi.org/10.33382/cejllpm.2018.01.02 . (article in journal)
Kráľová, K. (2016). Ekonomika malých a stredných podnikov. FSEV TnUAD. ISBN: 978-80-8075-766-3
77 (book)
Lindhardt, P. (2017). Podpora IKT pre malé a stredné podniky. Retrieved from: https://ec.europa.eu/epale/sk/content/podpora-ikt-pre-male-stredne-podniky (2018- 03-16) (source form the internet)
Mura, L., Marchevska, M., & Dubravska, M. (2018). Slovak Retail Business Across Panel Regression Model. Marketing and Management of Innovations, 4, pp. 203-211. (article in journal)
OECD. 2002. ANNEX 4. THE OECD DEFINITIONS OF INTERNET AND E- COMMERCE TRANSACTIONS. Retrieved from: https://www.oecd.org/internet/ieconomy/2771174.pdf (2018-02-15)
Okanazu, O. O. (2018). Financial management decision practices for ensuring business solvency by small and medium scale enterprises. Acta Oeconomica Universitatis Selye 7 (2), 109 – 121. (article in journal)
Radvise, SBA. (2018). Porovnanie podmienok podnikania MSP v krajinách strednej Európy.Retrieved from: http://www.sbagency.sk/sites/default/files/porovnanie_podmienok_podnika nia_msp_v_krajinach_strednej_europy.pdf (2019-04-10)
Redakcia Touchit. (2017). Slovensko je v nákupoch online silné, v strednej Európe patrí medzi lídrov.
Retrieved from: https://touchit.sk/slovensko-je-v-nakupoch-online-silne- v-strednej-europe-patri-medzi-lidrov/136955 (2018-02-03)
Rokovania Vlády SR. Elektronický obchod, elektronické podnikanie – Rokovania vlády SR.
Retrieved from: www.rokovania.sk/File.aspx/Index/Mater-Dokum-48172 (2018-12-12)
Slovak Business Agency. (2018). Malé a stredné podnikanie v číslach v roku 2017.
Retrieved from: http://www.sbagency.sk/sites/default/files/msp_v_cislach_v_roku_2017_infograf_s ep2018.pdf (2019-04-04)
Suchánek, P. (2012). E-COMMERCE Elektronické podnikání akoncepce elektronického obchodování. 1.
vyd. Ekopress, s.r.o. ISBN: 978-80-86929-84-2 (book)
TASR. (2015). Elektronický obchod v EÚ je málo využitý, Slovensko zažíva boom online nakupovania.
Retrieved from: https://zive.azet.sk/clanok/108408/elektronicky-obchod-v-eu-je- malo-vyuzity-slovensko-zaziva-boom-online-nakupovania/ (2018-02-04) (source from internet)
Turban, E., Outland, J., King D., Kyu Lee J., Liang T., Turban, D. (2018). Electronic Commerce 2018. 9. vyd. Springer. ISBN: 978-3-319-58714-1 (book)
Tuthill, L. (2016). E-commerce and the WTO, Geneva, 5 July 2016. Retrieved from: https://www.wto.org/english/forums_e/business_e/1_1_TUTHILL.pdf (2018-02- 04) (presentation from MIKTA workshop)
Virglerová, Z., Kozubíková, L., & Vojtovic, S. (2016). Influence of selected factors on financial risk management in SMEs in the Czech Republic. Montenegrin Journal of Economics, 12(1), 21. (article in journal)
Weekly Toyo-Keizai: Interview: “An Introduction to Peter F. Drucker – Eight Faces” Retrieved from: http://www.iot.ac.jp/manu/ueda/interviewE.html (2001.6.9-7.28) (2018-01-25) (article in journal)
Žuľová, J., Švec, M., Madleňák, A. (2018). Personality aspects of the employee and their exploration from the GDPR perspective. Central European Journal of Labour Law and Personnel Management, 1 (1), 68 – 77. http://doi.org/10.33382/cejllpm.2018.01.05
Sociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk