Aktuálne číslo: 2/2020
ISSN 2585-9358 (online)

Archív

REVENUES AND EXPENDITURES OF MUNICIPALITIES IN THE SLOVAK REPUBLIC

Abstrakt:

The importance of exploring the structure and characteristics of municipal financial relations contributes to the long-term sustainability and stability of the entire public sector. Municipalities' revenues and expenditures are primarily used to fulfil the aims of their policies. Original and devolved competences as well as some autonomy in decision-making are given to authorities, therefore supervision over their management is important. The expression of self-government is the management of revenues and expenditures. The correct allocation of funds reflects policy objectives. This article discusses about the structure of budgets and offers summary view on part of the financial funds of local governments. It also draws attention to the specific problems, threats and challenges to be faced in the present or in the future.

Autor: Jakub GIRAŠEK

Vydanie: 2019/3     Strany: 38-46     Klasifikácia JEL: H 71, H 72

Kľúčové slová: municipalities, revenues, expenditures, COFOG, classification of financial structure

Sekcia:

Kontakty:
Jakub Girašek
University of Economics in Bratislava
Faculty of National Economy
Dolnozemská cesta 1
Bratislava, 852 35
Slovak Republic
E-mail: jakub.girasek@euba.sk


Literatúra:

Beblavý, M. – Švec, P. 2001. Transparentnosť verejných financií. Bratislava: Róbert Vico – vydavateľstvo, 2001.
FIN 1 - 12: 2012 – 2017: Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách.
Medveď, J – Nemec, J. et al. 2007. Základy verejných financií. Bratislava: Vydavateľstvo Sprint, 2007. ISBN 978-80-89085-84-2.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky: 2004. Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie pre rozpočty od roku 2018 – 2020. [online]. Available at: <https://www.finance.gov.sk/sk/financie/verejne-financie/regulacny-komplex-pravnych-noriem-metodickych-postupov-z-oblasti-rozpoctoveho-procesu/rozpoctova-klasifikacia/uplne-znenie-metodickeho-usmernenia-ministerstva-financii-slovenskej-republiky-k-c-mf/010175/2004-42-zo-dna-8.html>.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 2019. Vysvetlivky k štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy (COFOG) [online]. Available at: <https://www.minedu.sk/cofog-klasifikacia-vydavkov-verejnej-spravy/>.
Neubauerová, E. et al. 2006. Financie územnosprávnych celkov. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2006. ISBN 80-225-2225-2.
Peková, J. 1997. Hospodáření obcí a rozpočet. Praha: Codex Bohemia, s. r. o., 1997. ISBN 80-85963-34-5.
Sivák, R. et al. 2007. Verejné financie. Bratislava: Iura Edition spol. s r. o., 2007. ISBN 978-80-8078-094-4.
Slov-Lex: právny a informačný portál. 2019. Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. [online]. Available at: <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/564/20160101>.
Slov-Lex: právny a informačný portál. 2019. Zákon č. 582 / 2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. [online]. Available at: <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20190101#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_zakonu_c_582_2004_z_z_v_zneni_zakona_c_465_2008_z_z.oznacenie>.
Veverková, I. 2013. Ekonomické minimum hlavného kontrolóra. Bratislava: Iura Edition, spol. s r. o., 2013. ISBN 978-80-80-78-678-6
Sociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk