Aktuálne číslo: 2/2020
ISSN 2585-9358 (online)

Archív

THE EUROPEAN UNION AND THE SOVEREIGNTY OF A MEMBER STATE

Abstrakt:

Based on the level of integration achieved in Europe, the European Union has become a reflection of international relations and an ideal model of cooperation. Many integrative studies have been carried out. Discussions have also followed this international cooperation in the European Union as a view of progress. But this integration success, although it has lasted for at least 60 years, has grown especially in the last two decades. Relations between the Member States and the European Union have restricted. If we look closely at the constitutional changes that had to be made by the states before the accession of new member state into the European Union, the democratic deficit, the strict economic policy, or the subsidiarity, should it be asked next question: Has the European Union an influence on the sovereignty of its Member States?

Autor: Andrea ZJAROVÁ

Vydanie: 2019/1     Strany: 37-45     Klasifikácia JEL: O15, D61, D60

Kľúčové slová: Sovereignty of State, European Union, The Treaty of Lisbon, Limitation of Sovereignty, Member State

Sekcia: INTERNATIONAL ECONOMICS AND POLITICS

Kontakty:
JUDr. Andrea Zjarová
Gustav Radbruch Institute of Theory of Law
Faculty of Law, UPJŠ in Košice
Slovak Republic
E-mail: zjarova@gmail.com


Literatúra:

Azud, J. (2006). Suverenita štátu a niektoré otázky jej obmedzení. Právny obzor, VOL. 4, p. 34.
Belling, V. (2013). Problém demokratické legitimity Evropské unie a suverenity. [online] [cit. 28.8. 2018]. Retrieved from: http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/4108-problem demokratickelegitimity-eu-a-suverenity.aspx.
Hamuľák, O. (2011). Suverenita členského státu Evropské unie - fikce, přáni, nebo skutečnost. Olomouc: Univerzita Palackého - Centrum vědy pro všechny.
Heredía, J. (2001). Las nociones de integración y de supranacionalidad en el derecho de las organizaciones internacionales. Impulso, VOL. 31, p. 120-138.
Horváth, Z. (2004). Príručka Európskej únie. Bratislava: Zastúpenie Európskej komisie v SR.
Kalesná, K.- Hruškovič, I.- Ďuriš, M. (2011). Európske právo. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.
Mazák, J.- JÁNOŠÍKOVÁ, M. (2011). Lisabonská zmluva. Ústavný systém a súdna ochrana. Bratislava: IURA EDITION.
Mazák, J.- Jánošíková, M. (2009). Základy práva Európskej únie. Ústavný systém a súdna ochrana. 1. vyd., Bratislava: IURA EDITION.
Czech Constitutional Court no.Pl. ÚS 29/09.
Pavlíček, V. (1999). Suverenita a evropská integrace. Praha.
Právomoci EÚ. (2018). [online] [cit. 28.8. 2018]. Retrieved from: http://www.europskaunia.sk/pravomoci_eu
Czech Constitutional Court, case Lisbon II.
European Court on Justice, Case 130/10 European Parliament v Council of the European Union.
European Court on Justice, Case 135/08 Janko Rottmann v Freistaat Bayern.
Sehnálek, D. (2009). Aktuálni otázky přednosti aplikace kominitárího práva ve vzťahu k Listině základních práv a Lisabonské zmluvě. Právny obzor, VOL. 6, p. 492.
Skalická, M. (2012). Postmodernita a suverenita ako faktor zmien v medzinárodných vzťahoch. Politické vedy, VOL. 3 p. 144 – 161.
Tokár, A. (2002). Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii. In: Európske právo na Slovensku. Právny rozmer členstva v Európskej únii. Bratislava: Kalligram, p. 126-139.
Týč, V. (2010). Úvod do mezinárodního a evropského práva. Praha: Leges.
Týč, V. (2010). Základy práva Evropské unie pro ekonomy. Praha: Leges.
Treaty on European Union.
Treaty on the Functioning of the European Union.
Sociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk