Aktuálne číslo: 2/2020
ISSN 2585-9358 (online)

Archív

THE STATE SOCIAL SUPPORT INSTRUMENT TOOLS WITHIN THE LIFE OF A MIGRANT

Abstrakt:

There are two fields of state social policy linked in this paper – migration policy and family policy. This paper is relevant for the terminology of social sphere. For the State, which wants to implement integration policy towards migrants, it is necessary to examine the establishing of care for migrants in one subsystem of social protection (welfare) – state social support. The main objective of this paper is to examine measures (instruments) of state social support and their application in the life of a migrant. Following tasks have been identified for the realization of our objective: to define key words, to analyse measures of state social support in the life of a migrant, previous task, to analyse quantitative indicators of the quality of family life of migrants. Research methods used in the article: theoretical general methods of scientific knowledge – induction, deduction, analysis, synthesis and comparison of available bibliographic references, discussion and scientific abstraction for generalization of the results.

Autor: Tatiana MASÁROVÁ

Vydanie: 2018/4     Strany: 27-31     Klasifikácia JEL: F22, H53, I38

Kľúčové slová: Family Policy, Migrant, Quality of Life of Migrants, Social Protection, State Social Support.

Sekcia: SOCIAL ASPECTS OF MANAGEMENT

Kontakty:
Ing. Tatiana Masárová, PhD.
Department of Management and Human resources development,
Faculty of Social and Economic Relations,
Alexander Dubček University of Trenčín
Študentská 3, 911 50 Trenčín
e- mail: tatiana.masarova@tnuni.sk


Literatúra:

Act No. 600/2003 Coll. on child allowance, as amended.
Act No. 561/2008 Coll. on childcare allowance, as amended.
Act No. 571/2009 Coll. on parental allowance, as amended.
Act No. 404/2011 Coll. on residence of foreigners, as amended.
Act No. 383/2013 Coll. on childbirth allowance, as amended.
Anglický Oxfordský slovník (2018). English Oxford Living Dictionaries / Family. [on-line] [cit.: 2018-28-03] Retrieved from: https://en.oxforddictionaries.com/definition/family
Baker, M., Tippin, D. (1999). Poverty, social assistance, and the employability of mothers: Restructuring welfare states. Toronto: University of Toronto Press, 1999.
Berry, J. W. (1990). Psychology of acculturation. Lincoln: University of Nebraska Press, 1990.
Bosswick, W., Heckmann, F. (2006). Integration of migrants: Contribution of local and regional authorities. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2006.
Divinský, B. (2005). Zahraničná migrácia v Slovenskej republike. Stav, trendy, spoločenské súvislosti. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, 2005.
Ellis, P., Roberts, M. (2016). Leveraging Urbanization in South Asia: Managing Spatial Transformation for Prosperity and Livability. Washington, D.C.: World Bank Group.
Esping-Anderson, G. (1990). The Three Worlds of welfare Capitalism. Cambridge: UK Polity Press, 1990.
Fenton, S. (2003). Ethnicity. Cambridge: Polity Press, 2003.
IOM (2005). World Migration 2005: Costs and Benefits of International Migration. Ženeva: Medzinárodná organizácia pre migráciu. 2005.
Masárová, T., Sika, P., Španková J. (2015). Sociálna politika I. Trenčín: TnU AD, 2015.
Masárová, T., Živčicová E. (2012). Meranie kvality života. Žilina: Georg, 2012.
Matlák, J. (1996). Právo sociálneho zabezpečenia v historickom, súčasnom a európskom kontexte. Bratislava: Právnická fakulta UK, 1996.
Medzinárodná encyklopédia manželstva a rodiny (2016). International Encyclopedia of Marriage and Family / Family policy. [on-line] [cit.: 2018-28-03] Retrieved from: https://www.encyclopedia.com/reference/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/family-policy
MPSVR SR (2004). Koncepcia štátnej rodinnej politiky – doplnenie. (Concept of state family policy).Bratislava: MPSVR SR, 2004.
MPSVR SR (2009). Koncepcia integrácie cudzincov v SR. (Concept of Foreigners’ Integration in the Slovak Republic). Bratislava: MPSVR SR, 2009.
MPSVR SR (2016). Správa o sociálnej situácii obyvateľstva. (Report on the Social Situation of the Population of the Slovak republic). Bratislava: MPSVR SR 2016.
Scott, J. Marshall, G. (2009). Oxford Dictionary of Sociology. Oxford: Oxford University Press.
Stanek, V. a kol. (2011). Sociálna politika. Bratislava: Sprint dva, 2011.
Štefančiková, A., Masárová, T. (2015). Labour migration of educated women and its rendering invisible. Znalosti pro tržní praxi 2015, pp.952-958. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II.
Tupá, M. (2013). Faktory migrácie pracovnej sily do zahraničia. Sociálno – ekonomická revue, 11 (1), pp. 108-121.
Tupá, M. (2015). Problémy a trendy v migrácii pracovnej sily. Trenčín: TnU AD, 2015.
Ursel, J. (1992). Private Lives, Politic policy. 100 Years of State Intervention in the Family. Toronto: Women's Press, 1992.
Sociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk