Aktuálne číslo: 2/2020
ISSN 2585-9358 (online)

Archív

HUMAN RESOURCES IN PUBLIC ADMINISTRATION

Abstrakt:

Public administration is a main pillar of society, its organization and governance. Its functionality is based on internal and external system elements. One of these elements is human resources, respectively bureaucrats. This official apparatus is not only the driving force of public administration but also liaison officers in these processes. Its role is to assist the state and its clients (citizens) in fulfilling their tasks, duties and rights. On the basis of these facts, the aim idea of this article is to draw attention to the current and desired quality status of this area. This objective will be met by analysis, synthesis, comparison and questionnaire analysis. The result of these activities will be recommendations that should be beneficial to society, the official apparatus and the state itself. The importance of the public administration is considerable. Its activities and interventions are important to the running of society and the State. Its driving force are not only processes, but also systems, employees, bureaucrats, officials, bureaucracy. This is the mirror of the relationship with its clients, who are primarily citizens.

Autor: Martina KLIEROVÁ

Vydanie: 2018/3     Strany: 39-46     Klasifikácia JEL:

Kľúčové slová: Bureaucracy, Human Resources, Public Administration

Sekcia: PUBLIC ECONOMICS AND PUBLIC ADMINISTRATION, REGIONAL DEVELOPMENT

Kontakty:
Martina, Klierová, Ing. PhD.
Department of Public Administration and Regional Economics,
Faculty of Social and Economic Relations,
Alexander Dubček University in Trenčín
Študentská 3, 911 50 Trenčín,
Slovakia
e-mail: martina.klierova@tnuni.sk


Literatúra:

Bolfíková, E. (2008). Byrokracia vs. post-byrokracia v podmienkach verejných organizácií – teoreticko-metodologický diskurz, Sociálne a politické analýzy. 2008 (2), 40-54.
Dobrý úradník (2017). Desato dobrého úradníka. [on-line] [acc.: 2018-27-03]. Retrieved from: http://www.dobryuradnik.sk.
Habánik., J. (2016). Región, sociálny a ekonomický rozvoj. In: Zmeny v hospodárskej štruktúre regiónov SR v rámci sociálno-ekonomického rozvoja. Trenčín : TnUAD.
Hajšová, M. (2014). Význam ľudského kapitálu pre rozvoj samosprávy. Sociálno-ekonomická revue. 2014 (2), 6-11.
Keller, J. (2005). Dějiny klasické sociologie, Praha: SLON. 529 p.
Krajňáková, E., Vojtovič, S. (2017). Struggles of older workers at the labour market. Economics and Sociology, 10 (1), pp. 319-333.
Králiková, K., Králik, J. (2016). Ľudské zdroje policajného zboru v novej spoločenskej situácii. Sociálno-ekonomická revue. 2016 (1), 27-37.
Križanová, Z., Kútik, J. (2017). Human Resources in the management of Flood sSituation in the Slovak Republic. Sociálno-ekonomická revue. 2017 (4), 15-21.
Mucha, I., Priban, J. (1990). Texty k sociologii práva. Praha: Všehrad, 71 p.
Kútik, J., Králik, J., Karbach, R. (2013). Európsky administratívny priestor - 1. vyd., Trenčín : TnUAD, 248 s.
Kútik, J., Karbach, R. (2012). Manažment verejnej správy v spoločenskom prostredí, Sociálno-Ekonomická Revue, 10 (2), pp. 40-52.
Kútik, J., Klierová, M., Hošták, P. (2014). Public sector, public policy and public administration. In: SGEM conference on political sciences law, finance economics & tourism : Conference proceedings volume III Economics & Tourism. Sofia : STEF92 Technology, pp. 433-448.
Kútik, J., Králik, J. (2015). Verejná správa a krízový manažment 1. vyd., Bratislava : Veda, 230 s.
OECD (2017). Government at Glance 2017. [on-line] [acc.: 2018-27-03]. Retrieved from: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2017
Recommendation CM/Rec 7 of the Committee of Ministers to member states on good administration. (2007). [on-line] [acc.: 2018-27-03]. Retrieved from: https://rm.coe.int/16807096b9.
Vojtovič, S., Krajňáková, E., Tupá, M. (2016). Calculation of economic losses and gains caused by labour force emigration. Actual Problems of Economics. 177 (3), pp. 276-283.Sociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk