Aktuálne číslo: 2/2020
ISSN 2585-9358 (online)

Archív

ECONOMIC CHARACTERISTICS OF SMES IN SLOVAKIA AND IN CZECH REPUBLIC

Abstrakt:

The paper focuses on highlighting the importance of small and medium-sized enterprises in the European Union as well as in Slovakia and the Czech Republic. We have documented their significant place by computing selected indicators that have a high level of ability to express the power and significance of this segment of the business sphere. Among the selected indicators we included: the size and size structure of SMEs, employment in SMEs, the share of SMEs in value added and the export performance of SMEs. By using scientific data sorting methods, we divided the article into 4 chapters that formulate the speech objectives of the synthesis by the synthesis method. By using mathematical and graphical methods, the results are clearly shown in charts and tables. The rapid growth of SMEs in our conditions was recorded in 1991/92 and their birth was conditioned by several factors: the gradual breakdown of large state-owned enterprises in the process of the first wave of large privatization and the emergence of a larger number of SMEs, the return of property to citizens in restitution, and the emergence of a larger number of SMEs with foreign ownership.

Autor: Alena BAŠOVÁ

Vydanie: 2018/1     Strany: 6-13     Klasifikácia JEL: D0, D20, F11

Kľúčové slová: Small and medium-sized enterprises, number of SMEs, employment, added value, export performance

Sekcia: ECONOMICS AND ECONOMY

Kontakty:
Ing. Alena Bašová, PhD.
Ekonomická Univerzita Bratislava
Dolnozemská 1
852 35 Bratislava
e-mail: alenkabaso@gmail.com


Literatúra:

Belanová, K. (2013). Alternatívne zdroje financovania a ich využívanie v podmienkach SR, Bratislava: Sprint 2.
Huttmanová, E. (2010). Súčasný stav, možnosti podpory a rozvoja MSP na Slovensku. Bratislava : Ekonóm.
Lisý, J. et al. (2013). Makroekonomická rovnováha a nerovnováha. Bratislava : Ekonóm.
Sivák,R., Belanová,K. (2015). Financie podnikateľskej sféry, Bratislava: Sprint 2.
Slovak Business Agency. (2015). Podpora malého a stredného podnikania v SR – Sprievodca Iniciatívami.
Synek M., Kislingerová E. et al. (2015). Podniková ekonomika 6. přepracované a doplnené vydání. Praha: C. H. Beck. p. 411
Spěváček V., Žďárek V. et al. (2016) Makroekonomická analýza - teorie a praxe, Praha: C. H. Beck. p. 461
Strážovská, H. et al. (2016). Malé a stredné podnikanie /zmeny obsahu ekonomických nástrojov. Bratislava : Sprint 2
Šúbertová,E., Kinčáková,M. (2014). Podpora podnikania pre malé a stredné podniky, Bratislava : Ekonóm. p. 77
Horvátová, L. Gregová, E. Hrašková, D. (2012). Aspekty efektívnej podpory malých a stredných podnikov. Ekonomika Management Inovace, 4(2), 49 - 59
Veber J., Srpová J. et al. (2005). Podnikání malé a střední firmy, 3. aktualizované a doplnené vydání, vyd. Praha: GRADA Publishing.
NR SR. (2017). Správa o stave MSP v SR. Bratislava: NR SR
Czechinvest. (2017). Výroční zpráva CzechInvest. [on-line]. [acc.: 2017-02-27]. Avilable at: http://www.czechinvest.org/data/files/annual-report-2010-2773-cz.pdf
Min. průmyslu a obchodu ČR. (2017). [on-line]. [acc.: 2017-02-27]. Avilable at: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace-prokonkurenceschopnost 60
Zákon č. 290/2016 Z.z. o podpore MSP, §8 41. [on-line]. [acc.: 2017-02-27]. Avilable at: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/2290/category/pripravovane-zmeny-v-legislative/article/zakonpodpora-msp.xhtml
Zákon č. 290/2016 Z.z. §9 ods. 1 67 [on-line]. [acc.: 2017-02-27]. Avilable at: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/2290/category/pripravovane-zmeny-v-legislative/article/zakonpodpora-msp.xhtml
European Commission. (2017). [on-line]. [acc.: 2017-12-27]. Avilable at: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/annual_report_-_eu_smes_2015-16.pdf, ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/annual_report_-_eu_smes_2015-16.pdf)
Sociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk