Aktuálne číslo: 2/2020
ISSN 2585-9358 (online)

Archív

VACANT POSITIONS AT THE SLOVAK LABOUR MARKET

Abstrakt:

The submitted scientific article is focused on the current problems of the Slovak labour market. Currently there are multiple tools that support creation of the new job positions and employment of disadvantaged people. Nevertheless, Slovakia has a high rate of unemployment compared to the EU. In this article we analyze the causes why there are still vacant positions in the Slovak labour market and we point out to creation of the new positions with the support of EU structural funds. The goal of this article is also to highlight the socio-economic context that justifies the high number of vacant positions. In Slovakia, there is currently an intensive discussion about unemployment and job vacancies. The issue of employment is currently one of the priorities of the Slovak government and it is also the part of the Europe 2020 Strategy. One of the objectives of the Europe 2020 Strategy is to increase the employment rate of men and women aged 20-64 years to 75%.

Autor: Rozália SULÍKOVÁ, Ľubomíra STRÁŽOVSKÁ

Vydanie: 2017/2     Strany: 73-78     Klasifikácia JEL: E24, E60, E61

Kľúčové slová: Employment, labour market, vacancy, education

Sekcia: SOCIAL CONTEXT OF THE ECONOMY, LABOR MARKET AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Kontakty:
Rozália, Sulíková, doc. PhDr. PhD.
Dept. of Management, Faculty of Management,
Comenius University in Bratislava
Odbojárov 10, P.O.BOX 95,
Slovak Republic,
e-mail: rozalia.sulikova@fm.uniba.sk

Ľubomíra, Strážovská, doc. Ing. Mgr. PhD.
Dept. of Marketing, Faculty of Management,
Comenius University in Bratislava
Odbojárov 10, P.O.BOX 95,
Slovak Republic,
e-mail: lubomira.strazovska@fm.uniba.sk


Literatúra:

Bassani, A., Duval. R. (2006). Employment Patterns in OECD Countries: Reassessing the Role of Policies and Institutions (Modely zamestnanosti v krajinách OECD: Nové úlohy politík a inštitúcií), OECD WP 35
Komisia ES. (2007). Oznámenie k spoločným zásadám flexiistoty. Brusel 2007-6-27 KOM
(2007) 359. SEK (2007) 861}
Milošovičová, P. – Stachová, P. 2016. Slovak business environment in the context of the situation on the labour market. In: Innovation, management, entrepreneurship and corporate sustainability: Proceedings of the 4th international conference Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. - P. 457-468 ISBN 978-80-245-2153-4
Suliková, R., Strážovská, L. (2016). Women in management. In: Globalization and its socio-economic consequences : part 5. - Žilina: University of Žilina, 2016. S. 2167-2173.
Taylor, A. C., Bond, G. R. (2014). Employment Specialist Competencies as Predictors of Employment Outcomes. Community Mental Health Journal. Jan. 2014, Vol. 50, Issue 1, p31-40.
Internet sources:
Barancová, H. a kol. (2002). Analýza pracovno-právnej legislatívy Slovenskej republiky z pohľadu flexiistoty. [on-line]. [cit.: 2017-2-2]. Retrieved from: https://www.ia.gov.sk/cv/images/projekty/2007az2013/analyza_pracovnopravnej_legislativy.pdf
Ekonomika. 20.01.2017. [on-line]. [quoted: 2017-1-28]. Available at: https://www.aktuality.sk/clanok/408415/v-decembri-2016-poklesla-na-slovensku-nezamestnanost/
Eurostat. Štatistika zamestnanosti. (2015). [online]. [quoted: 2017-2-2]. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/sk
Európska únia: Stratégia Európa 2020. [on-line]. [quoted: 2017-2-24]. Available at: http://ec.europa.eu/europe2020/index_sk.htm
Gerbery, D, Lesay, I, Škobla, D. (2007). Kniha o chudobe. Priatelia Zeme – CEPA. [on-line]. [quoted: 2017-2-2]. Available at: http://www.fes.sk/index.php?n1=1&y=2008#
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie [on-line]. [cit.: 2016-10.12]. Available at: http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=582328
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR: Ekonomické informácie o teritóriách – Kanada. [on-line]. [quoted: 2016-2-21]. Available at: https://www.mzv.sk/documents/10182/347854/Kanada+-+ekonomick%C3%A9+inform%C3%A1cie+o+terit%C3%B3riu_Apr2016.pdf
NBS Nezamestnanosť na Slovensku, február 2017. (2017). [on-line] [cit.: 2017-3-21]. Available at: www.nbs.sk/_img/Documents/_komentare/2017/577_rk_nez_20170320.pdf.
Niang, M.M. ( 2014). Gender gaps in recurrence and concentration of unemployment: Evidence from youth leaving France’s education system. [on-line]. [cit.: 2017-3-31]. Available at: http://link.springer.com/article/10.1186/2193-9012-3-14
Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2015: [on-line] [quoted: 2016-2-21]. Retrieved from: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24764
Paradox Slovenska: vysoká nezamestnanosť a nedostatok pracovnej sily. [on-line] [quoted: 2016-12-30]. Available at: http://blog.etrend.sk/robert-cvapek/paradox-slovenska-vysoka-nezamestnanost-a-nedostatok-pracovnej-sily.html
Správa o krajine, Slovensko (2015). [on-line]. [cit.: 13.6. 2016]. Available at: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_slovakia_sk.pdf
Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike. [on-line] [quoted: 2016-12-13]. Retrieved from: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-195338?prefixFile=m_
Štatistika zamestnanosti. (2015). [on-line]. [quoted: 5.8.2016]. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/sk
Štatistika zamestnanosti. (2016). [on-line]. [cit.: 2017-2-13]. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/sk
Trh práce včera, dnes a zajtra. (2006). Inštitút sociálnej politiky MPSVaR SR. Bratislava, s. 22. [on-line] [cit.: 2017-1-28]. Retrieved from: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/country/commu/docoutils/opzasi_final2007.pdf
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. [on-line]. [cit.: 2017-2-26]. Available at: http://istp.sk/vpm.php?zdroj%5B%5D=3&zdroj_meno%5B%5D=upsvar.sk&vyraz=&search_poziciu=&lokalita_zamestnania=-1&lokalita_zamestnania_fulltext=&select_vzdelanie=0&select_zdroj=3
Vláda SR (2017). Štatistické údaje zamestnaných občanov Chorvátska na území SR v roku 2015. Bratislava. [on-line]. [cit.:: 2016-6-13]. Available at: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-205629?prefixFile=m_
Záverečná správa z prieskumu pre potreby štandardizácie minimálneho kompetenčného profilu mladého vedúceho [online]. [cit.: 2017-1-26]. Available at: https://www.iuventa.sk/files/documents/publik%C3%A1cie/metodick%C3%A9%20materi%C3%A1ly/particip%C3%A1cia/zs_mlady%20veduci.pdfSociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk