Aktuálne číslo: 2/2020
ISSN 2585-9358 (online)

Archív

THE STATE AND DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT IN TRENČÍN REGION

Abstrakt:

A high-quality business environment is currently the basis for the long-term development of entrepreneurial activity, the sustainable increase in the economy's performance and the standard of living of the population. The current state of the business environment in Slovakia requires versatile increasing demands on business. The aim of the following paper is to characterize the development and state of the business environment in the Trenčín Region, with particular reference to small and medium-sized enterprises.Small and medium-sized enterprises are an important part of a modern market economy. The interest of the Slovak Republic in the development and support of SMEs has been increasing in recent years and new opportunities open up to the EU, but due to the high demands of the customers, the demands on the quality of the businesses and the products provided are greatly increasing. SMEs benefit the region, so the state should support these businesses. One option to help small and medium-sized businesses to develop is to use Eurofunds, further reduce administrative burdens, provide advice and information services, educate entrepreneurs.

Autor: Dagmar PETRUŠOVÁ, Katarína KRÁĽOVÁ, Jana SOCHUĽÁKOVÁ

Vydanie: 2017/3     Strany: 57-65     Klasifikácia JEL: M10, O18, O19

Kľúčové slová: small businesses, middle businesses, business, employment

Sekcia: PUBLIC ECONOMICS AND PUBLIC ADMINISTRATION, REGIONAL DEVELOPMENT

Kontakty:
Dagmar Petrušová, Ing. RNDr. PhD.;
Jana Sochuľáková, Ing. Ph.D.;
Katarína Kráľová, Ing. Ph.D.
Faculty of Social and Economic Relations
Alexander Dubček University in Trencin
Študentská 1
911 50 Trenčín
Slovakia
e-mail: dagmar.petrusova@tnuni.sk;
jana.sochulakova@tnuni.sk;
katarina.kralova@tnuni.sk

Literatúra:

Brhel, J.(1994) Malé a stredné podnikanie, FITR, Bratislava, pp. 112
Danková, A. a kol. (2007), Podnikanie malých a stredných podnikov, VŠMP ISM Slovakia, Prešov
Hudec, O. a kol. (2009) Podoby regionálneho a miestneho rozvoja, EF TU Košice,
Kráľová, K., (2016) Ekonomika malých a stredných podnikov,TNU AD, Trenčín, pp.163
SBA (2016) Malé a stredné podnikanie v číslach v roku 2015, SBA, Bratislava, pp.73
Mura, L. (2011) Ekonomika malého a strědního podnikání. DTI, Dubnica nad Váhom, pp. 182
Strážovská, Ľ., Strážovská, H. (2010) Malé a stredné podniky – základy, Merkury, Bratislava, pp. 116
Špirková, D., Ďurechová, M. (2013) Financie a finančné riadenie: Teória a príklady, STU Bratislava, pp. 217
Turan, Š. (1995) Aktivity rezortu pri podpore rozvoja malého a stredného podnikania, In: Hospodárska politika štátu, malé a stredné podnikanie v SR, Dom techniky ZSVTS
Veber, J., Srpová, J. (2008) Podnikání malé a střední firmy, Grada, Praha
Zajko, M., Chodasová, Z., Jemala, Ľ., Materák, M. (2010) Riadenie malých a stredných podnikov, STU, Bratislava pp.273
TSK Trenčín (2016) - Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 - 2022 s výhľadom do roku 2040, TSK, Trenčín
SÚSR. 2017. [on-line] [cit. 2016-07-25]. Retrieved from: www.statistics.sk
MHSR. 2017. Podporne-programy. [on-line] [cit. 2016-07-25]. Retrieved from: www.economy.gov.sk/podporne-programy-cbf/149408sSociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk