Aktuálne číslo: 2/2020
ISSN 2585-9358 (online)

Archív

HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION IN SLOVAKIA

Abstrakt:

The history of public administration could be examined from several points of view. In the past the territory of present Slovakia belonged to different states. The first stable administration was created in the Hungarian Kingdom but the Christian church founded its own administration. The Osman invaders formed their specific public administration to achieve only one goal: to collect enough tax revenues. The Habsburg supremacy tried to modify the traditional county system twice, from 1781 to 1790 and from 1850 to 1860. The foundation of Czechoslovakia brought a new age. The historical public administration was completely reconstructed. After the fall of iron curtain and fifteen years later, when Slovakia became o member of EU not only the system but the function of public administration was changed. There were realised some waves of reform to make the public administration modern, more effective and “citizen friendly”.

Autor: Zsolt HORBULÁK, Martina KLIEROVÁ

Vydanie: 2017/4     Strany: 51-58     Klasifikácia JEL: N93, N94, H83

Kľúčové slová: public administration, reform, region, state administration, territorial government

Sekcia: PUBLIC ECONOMICS AND PUBLIC ADMINISTRATION, REGIONAL DEVELOPMENT

Kontakty:
Zsolt, Horbulák, Ing. Mgr., PhD.
Department of Social and Human Sciences
Faculty of Social and Economic Relations
Alexander Dubček University of Trenčín
Študentská 2, Trenčín
zsolt.horbulak@tnuni.sk

Martina, Klierová, Ing., PhD.
Department of Public Administration and Regional Economics
Faculty of Social and Economic Relations
Alexander Dubček University of Trenčín
Študentská 2, Trenčín
martina.klierova@tnuni.sk


Literatúra:

Hajšová, M. (2016). Dôležitosť manažmentu ľudských zdrojov v samospráve. Sociálno-ekonomická revue. 14(2), 84-90.
Hamalová, M. a kol. (2014). Teória, riadenie a organizácia verejnej správy. Bratislava: Ekonóm, 454 p.
Klierová, M., Kútik, J. (2017). From Old Public Administration To The New Public Service. Sociálno-Ekonomická Revue. 15(2), 86-93.
Kohútová, M., Vozár, J. (ed.) (2006). Hospodárske dejiny Slovenska 1526-1848. Bratislava: Veda, 160 p.
Koišová, E., Masárová, J., Habánik, J. (2016). Public Administration in The Territory o The Slovak Republic Until 1989. Sociálno-Ekonomická Revue. 14(4), 87-94.
Kútik, J.; Janas K.; Hrtánek, L. (2006). Verejná správa a jej historický a právny vývoj. Trenčín: TnUAD, FSEV, 111 p.
Masárová, J., Koišová, E., Habánik, J. (2017). Public Administration In The Territory Of The Slovak Republic After 1990. Sociálno-ekonomická revue, 15(1), 52-64
Matula, V., Vozár, J. (1987). Dejiny Slovenska II (1526-1848). Bratislava: Veda, 856 p.
Marsina, R.(et al.) (1986). Dejiny Slovenska I (do roku 1526). Bratislava: Veda, 534 p.
Varga J. (1986). A fogyó félhold árnyékában. Budapest: Gondolat, 282 p.
Výrostová, E. (2010). Regionálna ekonomika a rozvoj. Bratislava: Iura Edition, Ekonómia, 352 p.
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy
Zákon NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní SR
Zákon NR SR č. 515/2003 Z. z. o krajských a obvodných úradoch
Zákon NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
Žudel, J. (1984). Stolice na Slovensku. Bratislava: Obzor 201Sociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk