Aktuálne číslo: 2/2020
ISSN 2585-9358 (online)

Archív

DOES ACTIVATION ACTIVITY HAVE A MEANING ON THE LABOUR MARKET?

Abstrakt:

The main objective of the presented article is to identify the main problems which disrupt the process of activation activity and to form various proposals for their elimination. For the realisation of this objective, the following tasks have been identified: to define key terms, to identify issues of activation activity on the basis of professional literature, questionnaire and the structured interview and to suggest the improvement of activation activity on the labour market. We have used different research methods in the article: theoretical general methods of scientific knowledge – analysis of available bibliographic references, synthesis at formulating of revealed conclusions, statistical and mathematical methods as well. This study is significant for the field of sociology, social politics and social work.

Autor: Tatiana MASÁROVÁ

Vydanie: 2017/4     Strany: 36-41     Klasifikácia JEL: J64, R58, R57

Kľúčové slová: Activation Activity. Activation Allowance. Material Need. Unemployment. Labour Market

Sekcia: SOCIAL CONTEXT OF THE ECONOMY, LABOR MARKET AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Kontakty:
Ing. Tatiana Masárová, PhD.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov
Študentská 3, 911 50 Trenčín
e-mail: tatiana.masarova@tnuni.sk


Literatúra:

Grmanová, E. (2006(. Základy štatistiky: Praktikum. Trenčín: FSEV TnU AD, 150 s.
Habánik, J. (2014(. Podmienky pre hospodársky a sociálny rozvoj regiónov. Sociálno – ekonomická revue, 12 (1), 56-62.
Inštitút zamestnanosti. (2016). Aktivačná činnosť. [acc.: 2016-05-08]. Available at: http://www.iz.sk/sk/stanoviska/aktivacne-prace.
Internetový sprievodca trhom práce (2016). Aktivačné centrá. [acc.: 2016-12-08]. Available at: https://www.istp.sk/clanok/7374/Aktivacne-prace-pomohli-zaradit-nezamestnanych-do-pracovnych-cinnosti.
Masárová, J. Koišová, E. Gullerová, M. (2014). Rozdiely vo vývoji trhu práce v regiónoch Slovenskej republiky a Poľskej republiky. Sociálno – ekonomická revue, 12 (2), 49-60.
Masárová, T. Sika, P. Španková, J. (2011). Sociálna poltika I. Trenčín: FSEV TnU AD, 150 s.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. (2016). Aktivačný príspevok. [acc.: 2016-12-08]. Available at: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/davky-hmotnej-nudzi/aktivacny-prispevok/.
Montoussé, M. Renouard, G. (2005). Přehled sociologie. Praha: Portál, 336 s.
Pacione, M. (2003). Urban Environmental Quality and Human Well-Being – a Social Geographical Perspective. Landscape and Urban Planning, 65, p.19-30.
Pšenková, J. Gullerová, M. (2016). Supervising the compliance with legislation on illegal work and illegal employment in Slovakia. Political sciences, law, finance, economics and tourism. Sofia: STEP92 Technology Ltd., s.799-806.
Scott, J. Marshall, G. (2009). Oxford Dictionary of Sociology. Oxford: Oxford University Press.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. (2016). Aktivačná činnosť. [acc.: 2016-01-08]. Available at: http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/aktivacna-cinnost.html?page_id=13318.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. (2016). Oprávnené typy pracovných činností. [acc.: 2016-01-08]. Available at: http://www.upsvar.sk/buxus/docs/urady/BB/paragrafy/aktivacne-centrum/informacie_k_AC.pdf.
Vojtovič, S. (2013). The impact of emigration on unemployment in Slovakia. Engineering Economics, 24 (3), 207-216.
Zákon č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [acc.: 2016-03-08]. Available at: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20170101.
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov [acc.: 2016-03-08]. Available at: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/417/20160701.
Živčicová, E. Masárová, T. Račková, K. (2015). Participation of women in senier management and decision-making. Actual problems of economics, 169 (7), 245-253.Sociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk