Registrácia

Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest

Registration form in english

Registračný formulár

Autor a príspevok

Účasť na konferencii:

Aktívna    Pasívna

Priloženie abstraktu

(Prikladajte len súbory doc,docx,rtf )

Bankové spojenie

Poplatok bude uhradený:

Fyzickou osobou     Právnickou osobou

Informácie

Účastnícky poplatok

105€ (nezahŕňa ubytovanie)

Rezervácia ubytovania

E-mail: rec.krym@slktn.sk
Telefón: 032/65 16 111

Súhlas so spracovaním osobých údajov

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
ako dotknutá osoba svojim podpisom udeľujem prevádzkovateľovi Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely:

1. zabezpečenia vedenia evidencie a prehľadu o fyzických osobách, ktoré sa zúčastnili prezentácie, semináru, kongresu a pod. a to v rozsahu uvedenom v prihláške/formuláry/vo vyššie uvedenom rozsahu.

súhlasím     nesúhlasím

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 5 rokov, resp. 30 dní po odvolaní súhlasu. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.
Osobné údaje v rámci uvedeného účelu nebudú poskytované príjemcom.

2. vyhotovovanie alebo získavanie (fotografie, videá, výsledky tvorivej činnosti, atď.), zhromažďovanie na nosičoch osobných údajov (fyzické i dátové nosiče), usporadúvanie, uchovávanie, poskytovanie tretím stranám, sprístupňovanie príjemcom a zverejňovanie osobných údajov, v rámci informačného systému Propagácia prevádzkovateľa pre účel propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania osobních údajov ⃰ a informácií o organizovaných podujatiach, aktivitách prevádzkovateľa so zámerom budovať jeho dobré meno, a to v rozsahu:
- fotografia (farebná alebo čiernobiela),
- videozáznam (obrazový a/alebo zvukový),

⃰ osobné údaje, ktoré sú na základe mnou udeleného samostatného súhlasu spracúvané v rámci IS Propagácia prevádzkovateľa budú zverejňované na nasledujúcich webových sídlach a v nasledujúcich priestoroch prevádzkovateľa:
- webovom sídle univerzity,
- webovom sídle konferencie,
- vnútorných priestoroch univerzity,
- sociálnych sieťach,
- zborníku.

súhlasím     nesúhlasím

▼ Celé znenie súhlasu a jeho odvolanie

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 10 rokov (propagačné filmy, fotografické materiály viažuce sa k univerzite) (ak je to technicky možné). Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Osobné údaje v rámci uvedeného účelu nebudú poskytované príjemcom.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
- moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
- ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
- v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
- beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
- beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu zodpovedna.osoba@tnuni.sk,
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Top