INTER-MUNICIPAL COOPERATION – A TOOL FOR SOLVING AND SATISFYING THE HETEROGENEOUS RESIDENTS NEEDS

Abstrakt:

Inter-municipal cooperation is an alternative form of cooperation that enables municipalities to jointly achieve goals and interests related to a wide range of selected problems of partner municipalities. It can be seen not only as a tool for solving pressing issues of the existence and functioning of municipalities and cities, but also as a tool for improving the quality of life and services of citizens belonging to the units that are implemented. The aim of this contribution is to point out the current situation in the field of general cooperation in the Slovak Republic, as well as the perspective of interested parties on this form of cooperation. The contribution is an output of the Interreg SK-CZ project (MOSINVI 2020-2021), while its processing was based on the analysis of a questionnaire survey, which was carried out with the help of respondents included in the categories of representatives of municipalities and cities. The answers of these respondents were the basis for the creation of conclusions and recommendations.

Autor: Jana MASÁROVÁ, Martina JAKUBČINOVÁ, Filip HRŮZA, Vilém PAŘIL

Vydanie: 2022/2     Strany: 38-49     Klasifikácia JEL: H75, L38, O18      
DOI: https://doi.org/10.52665/ser20220205

Kľúčové slová: Common municipal office; Cooperation; Local action group; Micro-region; Municipality.

Sekcia:

Kontakty:
Jana, Masárová, Ing. PhD.
Faculty of Social and Economic Relations
Alexander Dubček University of Trenčín,
Študentská 3, Trenčín
e-mail: jana.masarova@tnuni.sk

Martina, Jakubčinová, Ing., PhD., MBA
Faculty of Social and Economic Relations
Alexander Dubček University of Trenčín,
Študentská 3, Trenčín
e-mail: martina.jakubcinova@tnuni.sk

Filip, Hrůza, Ing. Ph.D.
Public Administration Institute
Masaryk University
Lipová 41a, Brno, Czech republic
e-mail: filip.hruza@econ.muni.cz

Vilém Pařil, Ing. Ph.D.
Department of Economics Masaryk University
Lipová 41a, Brno, Czech republic
e-mail: vilem.paril@econ.muni.cz


Literatúra:

Beresecká, J. a kol. (2020). Efektivita a výkonnosť súčasného stavu medziobecnej spolupráce na úrovni vnútroštátnych a prihraničných regiónov. Bratislava: ZMOS,2020. 128 p.
Dragoun, M. (2014). Hospodárska efektívnosť medziobecnej spolupráce a jej formy v Euroregióne „TATRY”. Banská Bystrica: Bankovní institut vysoká škola Praha, 2014.
Galvasová, I. a kol. (2007). Spolupráce obcí jako faktor rozvoje. 1. vydání. Brno: Georgetown, 2007. 140 p.
Hasprová, M., Drábik, P., Žák, Š. (2012). Možnosti a perspektívy medziobecnej spolupráce. Vedecké state Obchodnej fakulty. Bratislava: EKONÓM, 2012. [acc.: 2022-10-01]. Dostupné na: https://of.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/zborniky/zbornik-vedeckych-stati-obchodnej-fakulty-2012.pdf
Hrtánek, L. (2018). Organizácia spoločného obecného úradu. Právo pre ROPO a obce. 2018 (9). [acc.: 2022-26-01]. Retrieved from: https://www.ropoaobce.sk/sk/casopis/pravo-pre-ropo-a-obce/organizacia-spolocneho-obecneho-uradu.m-131.html
Jakabová,, Z., Jenčo, M. (2012). Fragmentácia sídelnej štruktúry Slovenska s dôrazom na problematiku malých obcí. Region v rozvoji společnosti 2012. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, p. 99-104.
Ježek, J. a kol. (2015). Spolupráce obcí a měst. České a evropské přístupy ke slučování obcí a meziobecní spolupráci. Plzeň: Západočeská univerzita Plzeň, Fakulta ekonomická, 2015. 212 p.
Klobučník a kol. (2018). Negatívne aspekty zluĉovania obcí v rámci komunálnych reforiem – perspektíva na príklade Slovenskej republiky. Sociológia. 50/2018 (4). 448-481.
Kováčová, E. (2015). Vývoj verejnej správy v podmienkach samostatnej Slovenskej republiky. Acta FF. ZČU, 2015/7 (3), 93-114.
Labounková, V., Půček,M., Rohrerová, L. (2009). Metodická příručka pro zpracování strategických rozvojových dokumentů mikroregionů. Ústav územního rozvoje 2009. [acc.: 2022-10-01]. Retrieved from: https://www.uur.cz/images/uzemnirozvoj/regionalnipolitika/Mikroregiony/MetodikaSRDmikroregionu/Metodika.pdf
Machyniak, J. (2013). Transformácia verejnej správy na Slovensku po roku 1989 Výzvy a realita. Teória a prax verejnej správy: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2013, pp. 51-60.
MV SR. (2021a). Prehľad spoločných obecných úradov. [on-line] [cit.: 2022-15-03]. Retrieved from: https://www.minv.sk/?prehlad_SOU
MV SR. (2021b). Združenia obcí. Retrieved from: https://www.minv.sk/?zdruzenia-obci
NKÚ (2013). Predbežná štúdia ku kontrolnej akcii Kontrola procesu samointegrácie menších obcí SR. [acc.: 2022-26-01]. Retrieved from: https://www.nku.gov.sk/documents/10157/1153463
Národná sieť rozvoja vidieka SR (2021). Zoznam schválených MAS 2007-2013, 2014-2020. [on-line] [cit.: 2022-15-03]. Retrieved from: http://www.nsrv.sk
Pustá, B. (2011). Mikroregionálne združenia obcí ako jedna z možností rozvoja vidieckych sídiel v kontexte ich transformácie. Folia geographica 17. Prírodné vedy : vyšlo pri príležitosti 50. výročia existencie samostatnej katedry geografie. 52 (2011), 314-322.
Slavík, V. a kol. (2016). Analýza mikroregiónov Slovenskej republiky. Bratislava: UK, 2016. 185 p.
SME (2020). Najväčším problémom malých obcí je nedostatok peňazí. [acc.: 2022-16-01]. Retrieved from: https://index.sme.sk/c/22318395/najvacsim-problemom-malych-obci-je-nedostatok-penazi.html
ŠÚ SR, 2022. Veľkostné skupiny obcí - SR, oblasti, kraje, okresy, mesto, vidiek. [on-line] [cit.: 2022-15-03]. Retrieved from: http://statdat.statistics.sk/
ÚMS (2020). Dozrel čas na zmeny. [acc.: 2022-15-02]. Retrieved from: http://www.unia-miest.eu/assets/File.ashx?id_org=600175&id_dokumenty=5510
Valach, M. a kol. (2019). Analýza medziobecnej spolupráce vybraného okruhu miest a ich bezprostredného okolia (mestské funkčné územie) a z neho plynúce pozitívne externality pre subjekty a obyvateľov v danom území. Nitra: SPU, 2019. 166 p.
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
ZMOS (2017). Analýza možností na zvýšenie potenciálu miestnej územnej samosprávy pri realizácii hospodárskych politík miest a obcí. [acc.: 2022-26-01]. Retrieved from: https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1220820
Žárska, E. (2018). Medziobecná spolupráca ako efektívny nástroj správy obcí. In: Klímová, V., Žítek, V. (eds.): XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. pp. 398–403.Sociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk