Aktuálne číslo: 2/2020
ISSN 2585-9358 (online)

Archív

MIGRÁCIA OBČANOV SLOVENSKA ZA PRÁCOU DO ZAHRANIČIA V KONTEXTE EUROPSKYCH MIGRAČYCH TOKOV PRACOVNEJ SILY

Abstrakt:

V príspevku poukazujeme na aktuálnosť skúmanej problematiky a tiež zdôrazňujeme jej interdisciplinárny charakter. V krátkosti definujeme pojem migrácia z pohľadu jednotlivých vedných disciplín. V druhej časti príspevku sa zameriavame na migráciu Slovákov do zahraničia za prácou. Hľadáme príčiny takéhoto stavu a dôvody mladých Slovákov študujúcich v zahraničí nevracať sa po ukončení štúdií na Slovensko. V záverečnej časti článku navrhujeme niektoré opatrenia, ktoré by vláda mala prijať, aby zvrátila momentálnu neutešenú situáciu ohľadom migračných tokov pracovnej sily zo Slovenska do zahraničia.

Autor: Emília Krajňáková

Vydanie: 2019/4     Strany: 15-24     Klasifikácia JEL: F22, J21, J23

Kľúčové slová: migrácia, migračné toky, študenti, pracovná sila, migranti

Sekcia:

Kontakty:
Doc. Emília Krajňáková, CSc.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Študentská 3, 911 50 Trenčín, Slovensko
emilia.krajnakova@tnuni.sk

Literatúra:

Bade, K. (2005). Evropa v pohybu: evropské migrace dvou staletí, Praha: Lidové noviny, 498 s. ISBN 80-7106-559-5-6.
Baláž, V. (2010). Migrácia študentov v Európe: súťaž o ľudský kapitál. In: Sociológia 42, 4, s. 356-382.
Baláž, V., Karasová, K. Kto, odkiaľ a kam: Slováci v Európe, Európa na Slovensku. Dostupné: http://www.ymobility.eu/wp-content/uploads/Balaz-Karasova-Kto-odkial-a-kam-Slovaci-v-Europe-Europa-na-Slovensku.pdf
Bargerová, Z. (2016). Migrácia ako spoločenský fenomén: historické, sociálne a právne aspekty. Dostupné na: file:///F:/Migr%C3%A1cia/Migr%C3%A1cia%20ako%20spolo%C4%8Densk%C3%BD%20fenom%C3%A9n%20%20historick%C3%A9,%20soci%C3%A1lne%20a%20pr%C3%A1vne%20aspekty%20%20%20multikulti.sk.htm
Bielik, F. (1980). Priebeh vysťahovalectva Slovákov v období kapitalizmu, Kapitola 2. In: Bielik, F. (ed .): Slováci vo svete 2, Matica slovenská, Martin, s. 27-58.
Brettell, C. B.; Hollifield, J. F. (ed.) (2000). Migration Theory. New York; Londýn: Routledge.
Burgerová, Z, Divinský, B. (2008). Integrácia migrantov v Slovenskej republike. Výzvy a odporúčania pre tvorcov politík. Bratislava, IOM.
Divinský, B. (2007). Zahraničná migrácia v Slovenskej republike. Bratislava: Výskumné centrum SFPA, n. o. Dostupné na www.iz.sk/download-files/sk/iom/sfpa-boris-divinsky-Zahranicna-migracia-v-Slovenskej-republike.pdf
Drbohlav, D. (2010). Migrace a (i)migranti v Česku – Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Praha: Edice Studie.
Düvell, F. (2006). Europäische und internationale Migration. Theorie, Empirie, Geschichte. Münster: Lit, 81 p..
Hanzelová,E., Kostolná,Z., Kešelová, D. (2008). Aktuálne otázky migrácie do zahraničia v optike výskumu: Migranti zo Slovenska v zahraničí: fakty a súvislosti. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bulletin Rodina a práca číslo 2, 78 s. ISSN 1336-7153.
Horáková, M. (2012). Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 28, Praha: VÚPSV, 56 s. ISBN 978-80-7416-104-9.
Filadelfiová, J., Gyárfášová, O., Hlinčíková, M., Sekulová, M. (2010). Sondy do kultúrnej diverzity. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky. Dostupné na www.ivo.sk/6169/sk/publikacie/sondy-do-kulturnej-diverzity-na-slovensku
Eurostat (2000). Push and pull factors of international migration. A comparative report. Luxembourg: European Communities. Dostupné na www.nidi.nl/shared/content/output/2000/eurostat-2000-theme1-pushpull.pdf, str. 3.
Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC): Global IDP Figures. Dostupné na www.internal-displacement.org/global-figures
Korčeková, V. (2009). Pracovná migrácia ako druh rozvojovej spolupráce: prípadová štúdia Zakarpatskej Ukrajiny a Českej republiky. Olomouc, 56 s.
Krajňáková, E., Vojtovič, S. (2010). Dôvody migrácie pracovnej sily do zahraničia. In: Aktuální otázky české a slovenské společnosti I. : Sborník k 45. výročí založení československé sociologické společnosti: Sociologie vybraných oblastí. - Brno : Tribun EU, 2010. - ISBN 978-80-7399-963-6. - s.214-227.
Letavajová, S. (2007). Zmiešané slovensko-moslimské manželstva ako príklad etnokultúrnych aspektov migrácie cudzincov na Slovensko. In: Etnologické rozpravy, č.2, s. 25-43.
Malatinová, Z. (2010). Geografické aspekty pracovnej migrácie na príklade obce Kladzany. Bratislava, s. 50.
Massey, D. S. a kol. (1993). Theories of International Migration. A Review and Appraisal. In: Population and Development Review. Volume 19, číslo 3. September 1993, s. 431-466, tu s. 432.
Ravenstein, E. G. Die Gesetze der Wanderung I. In: Széll, G. (ed.) (1972). Regionale Mobilität. Mníchov: Nymphenburger Verlagshandlung, 1972, s. 41-58.
Schroth, J. (2003). Mýty o novodobých nomádech. Praha: IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu. Dostupné na http://aa.ecn.cz/img_upload/5f8b71f9dca70dc91ecc1cd414be5ef0/iom_respekt03_1_.pdf
Treibel, A. (2006). Migration als Form der Emanzipation. Motive und Muster der Wanderung von Frauen. In: Butterwegge, Ch.; Hentges, G. (ed.): Zuwanderung im Zeichen der Globalisierung. Migrations-, Integrations- und Minderheitenpolitik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, s. 103-122.
Tupá, M., Vojtovič, S. (2018). Impact of Brexit on the migration in the UK. In: Ad alta-journal of interdisciplionary research. ISS 1804-7890. Vol. 8, No.2, p.306-309.
Tupá, M., Vojtovič, S. (2019). Dve tváre migrácie. 1. vyd. Trenčín: TnUAD. 114 s. ISBN 987-80-8075—888-2.
Vašečka, M. Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v Slovenskej republike. – [1. vyd.]. Bratislava : IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2009, 138 s.
Vojtovič, S. (20013). The impact of emigration on unemployment in Slovakia. In: Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics. - ISSN 1392-2785. - Vol.24, No.3, p.207-216.
Vojtovič, S. a kol. (2016). Ekonomické a sociálne dôsledky migrácie pracovnej sily do zahraničia. Trenčín : TnUAD, 2016. ISBN 978-80-8075-762-5
Zipf, G. K. (1946). P1xP2/D Hypothesis: On the Intercity Movement of Persons. In: American Sociological Review, Vol. 11, Issue 6, s. 677 – 686.
Sociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk