PUBLIC ADMINISTRATION IN THE TERRITORY OF THE SLOVAK REPUBLIC AFTER 1990

Abstrakt:

Following 1989, major changes occurred in political, social and economic spheres in the Slovak Republic. a new system of public administration reflecting the ongoing economic and political changes in society started to be built in 1990. There were also changes in the territorial and administrative organization of Slovakia. The former there-level system of national committees was abolished. The reform of public administration resulted in separate state administration and local self-government. Local self-government and regional self-government were established. The organization of state administration was changed, too. Regional and district national committees were abolished and state administration powers were transferred to newly established district and sub-district offices, later to regional offices. Finally, district offices were restored and regional offices were abolished. Recently, much attention has been paid to having efficient and up-to-date system of public administration and to providing adequate services to citizens and private sector by local state governments.

Autor: Jana MASÁROVÁ, Eva KOIŠOVÁ, Jozef HABÁNIK

Vydanie: 2017/1     Strany: 52-64     Klasifikácia JEL: H70, H83, N93      DOI:

Kľúčové slová: Public administration, District, Region, Municipality, Regional self-government, ESO programme

Sekcia: PUBLIC ECONOMICS AND PUBLIC ADMINISTRATION, REGIONAL DEVELOPMENT

Kontakty:
Jana Masárová, Ing., PhD.
Department of Economy and Economics
Faculty of Social and Economic Relations
Alexander Dubček University of Trenčín
Študentská 2, Trenčín
e-mail: jana.masarova@tnuni.sk

Eva Koišová, Ing., PhD.
Department of Economy and Economics
Faculty of Social and Economic Relations
Alexander Dubček University of Trenčín
Študentská 2, Trenčín
e-mail: eva.koisova@tnuni.sk

Jozef Habánik, Doc. Ing., PhD.
Department of Public Administration and Regional Development
Faculty of Social and Economic Relations
Alexander Dubček University of Trenčín
Študentská 2, Trenčín
e-mail: jozef.habanik@tnuni.sk

Literatúra:

Búšik, J. (2005). Reformné procesy v štátnej správe. In: Žárska, E. – Šebová, M. (eds.): Decentralizácia verejnej správy Slovenskej republiky – otvorené otázky. Bratislava: NHF EU, 2005. ISBN 80-89149-06-5.
Horváthová, L. (2009). Dopad fiškálnej decentralizácie na miestne rozpočty v SR. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financií. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2009, s. 1-10. ISBN 978-80-245-1513-7. Available at: http://kvf.vse.cz/storage/1239723298_sb_horvathova.pdf.
Hvozdíková, V., Hošoff, B., Jeck. T. (2011). Analýza priorít národnej politiky v oblasti informačno-komunikačných technológií. Bratislava: Ekonomický ústav SAV. ISSN 1337-0812.
Kolektív. (2012). Manuál vybraných slovenských skúseností z reformy a riadenia verejnej správy. Bratislava: NISPAcee Press. ISBN 978-80-89013-60-9. Available at: http://www.nispa.org/files/publications/Manual-SK.pdf.
Koncepcia modernizácie územnej samosprávy v Slovenskej republike. Available at: <http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=7975>.
Kosorín, F. (2003). Verejná správa (koncepcia, reformy, organizácia). Bratislava: Ekonóm. ISBN 80-225-1696-1.
Kováčová, E. (2010). Verejná správa na Slovensku. Úlohy a postavenie územnej samosprávy. Banská Bystrica: Bratia Sabovci s. r. o., 64 s. ISBN 978-80-557-0101-1.
Kozovský, D. (2005). Otvorené otázky fiškálnej decentralizácie v SR. In: Žárska, E. – Šebová, M. (eds.): Decentralizácia verejnej správy Slovenskej republiky – otvorené otázky. Bratislava: NHF EU. ISBN 80-89149-06.
Machyniak, J. (2013). Transformácia verejnej správy na Slovensku po roku 1989 - výzvy a realita. In: Teória a prax verejnej správy. Košice: Univerzita P. J. Šafárika. ISBN 978-80-8152-061-7.
Marišová, E., Ilková, Z., Lázárová, E., Malatinec, T., Schultzová, E. (2013). Reform process in public administration in Slovak republic. In Podnikanie v SR. Available at: http://www.slpk.sk/eldo/2013/zborniky/014-13/marisova_kol.pdf.
Mesíková, E. (2008). Vývoj územného a správneho členenia na Slovensku. Politické vedy. [online]. Roč. 11, č. 3 – 4, s. 72 – 96. ISSN 1338 – 5623. Available at: http://www.fpvmv.umb.sk/userfiles/file/3_4_2008/MESIKOVA.pdf.
Ministerstvo vnútra SR. Európska charta miestnej samosprávy. Available at: http://www.minv.sk/?europska-charta-miestnej-samospravy.
Ministerstvo vnútra SR. Operačný program Efektívna verejná správa 2014-2020. Available at: http://www.minv.sk/?opevs.
Nižňanský, V., Hamalová, M. (2013). Územné a správne členenie Slovenska. Bratislava: VŠEMVS. ISBN 978-80-89600-19-9.
Nižňanský, V. (2005). Decentralizácia na Slovensku – bilancia nekonečného príbehu 1995 – 2005. Bratislava: Považská tlačiareň s. r. o.
Okresy Slovenskej republiky 1990-1996. Available at: https://sk.wikipedia.org/wiki/Administrat%C3%ADvne_%C4%8Dlenenie_Slovenska_v_rokoch_1990 _%E2%80%93_1996
Slavík, V., Klobučník, M., Šuvada, M. (2013). Geografické aspekty reformy verejnej správy v Slovenskej republike s dôrazom na súčasnú etapu. In: Zborník príspevkov z vedeckého seminára „Model verejnej správy v kontexte nových spoločenských výziev“. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ústav verejnej správy, s. 39-53. ISBN 978-80-89654-457.
Slovak republic. Administrative arrangement. Available at: http://www.minv.sk/?uzemne-a-spravne-usporiadanie-slovenskej-republiky.
Staroňová, K., Staňová, Ľ., Sičáková-Beblavá, E. (2014). Systémy štátnej služby. Koncepty a trendy. Bratislava: UK. ISBN 978-80-223-3783-0.
Tichý, D. (2005). Združovanie obcí ako predpoklad rýchlejšieho rozvoja samospráv a regiónov. Ekonomický časopis, 53, 2005, No. 4, pp. 364-382. ISSN 0013-3035.
Volko,V., Kiš, M. (2007). Stručný prehľad vývoja územného a správneho členenia Slovenska. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR.
Vrbinčík, M. (2012). Modely reforiem verejnej správy v Českej republike a Slovenskej republike. In: Dny práva – 2012 – Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-6319-8. Available at: https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/rozpad/VrbincikMarek.pdf.
Základné východiská reformy verejnej správy v Slovenskej republike. Available at: http://www.rokovania.sk/File.aspx/Index/Mater-Dokum-161408.
Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní.
Zákon č. 254/2007 Z. z. o zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení zákona č. 515/2003 o krajských a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu SR č. 263/2006 Z. z.
Zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v štátnej správe.
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Zákon č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.Sociálno-ekonomická revue
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovak Republic

tel.: +421 7400 428
e-mail:

Copyright © fsev.tnuni.sk