Ľudské zdroje a personálny manažment, E, PhD.

Informácie o študijnom programe

Doktorandský študijný program „Ľudské zdroje a personálny manažment“ sa uskutočňuje v odbore 3.3.14  Ľudské zdroje a personálny manažment, (anglický názov: Human resources and personnel management), ktorý patrí k platnej sústave študijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej republiky, vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2016-26493/51992:6-15A0 zo dňa 20.12.2016.

Uvedený študijný odbor (ŠO) patrí do sústavy študijných odborov, ktoré spravuje Ministerstvo školstva SR a podľa § 102 ods. 3 písm. d) v spojení s § 83 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po vyjadrení Akreditačnej komisie udeľuje právo udeľovať akademický titul doktor / philosophiae doctor (v skratke PhD.).

Doktorandský študijný program  „Ľudské zdroje a personálny manažment“ 3. stupňa sa zameriava na získanie teoretických vedomostí z riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a z personálneho manažmentu s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou jeho dizertačnej práce. 

Uplatnenie absolventov

Odborný profil, štruktúra a obsah študijných predmetov  doktorandského študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ v rozsahu 3 akademických rokov pre denné a 4 roky pre externé štúdium je zamerané tak, aby jeho absolvent bol odborne pripravený plniť vedecko-výskumné úlohy a uskutočňovať riadenie procesov a činnosti v oblasti vedy a praktických činností.  

Vychádzajúc z charakteristiky študijného programu doktorandského štúdia a  požadovaných individuálnych daností absolvent je schopný pracovať vo výskumnom kolektíve, viesť pracovno-výskumnú skupinu, plánovať tímové vedecké úlohy a byť spôsobilý plniť úlohy vedeckého charakteru a vyučovať špecializované predmety v príslušnom odbore na vysokej škole. 

Rozsah získaných poznatkov absolventa je dostačujúci pre realizáciu vedeckého výkonu, pre efektívne riešenie aktuálnych problémov, pre úspešnú prácu vo vedecko-výskumných kolektívoch a riadiacich tímoch. Absolvent si osvojí zásady vedeckej práce, je schopný definovať vedecký alebo praktický problém, určovať  adekvátne metódy a postupy jeho skúmania a navrhovať zodpovedajúce spôsoby jeho riešenia.   

Absolvent nadobudne predpoklady uplatnenia sa v oblasti skúmania, rozvoja a riadenia ľudských zdrojov vo vzdelávacích, poradenských, personálnych, personálne poradenských útvaroch a zložkách výrobných organizácií, útvaroch štátnej správy a samosprávy.  Okrem toho je schopný udržiavať kontakt s modernými vývojovými trendmi v oblasti skúmania, riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a napredovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji. Úroveň absolventov by sa mala pohybovať v primeranej miere akceptácie príslušnou medzinárodnou vedeckou komunitou. V rámci medzinárodnej spolupráce fakulty je možné predpokladať, že absolventi študijného programu 3. stupňa Ľudské zdroje a personálny manažment nájdu uplatnenie v zahraničí a v medzinárodných organizáciách a inštitúciách. 

Absolvent doktorandského štúdia študijného programu Ľudské zdroje a personálny manažment má možnosť efektívne pracovať v oblasti, ktorá úzko súvisí s témou a zameraním jeho doktorandského štúdia a dizertačnej práce. Zároveň mu je umožnené aktívne a zodpovedne sa podieľať na riešení vedecko-výskumných úloh v príslušných organizáciách v oblasti vzdelávania, prípravy a využitia ľudských zdrojov a potrebnej pracovnej sily vo vedeckovýskumných, rozvojových a výrobných organizáciách. Preto sa predpokladá, že absolvent 3. stupňa študijného programu Ľudské zdroje a personálny manažment sa môže uplatniť najmä ako riadiaci pracovník na vyššom stupni riadenia vo výrobných organizáciách, štátnych  a samosprávnych orgánoch a inštitúciách, ako vedecko-výskumný pracovník v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a personálu výrobných organizácií, ako analytický a koncepčný pracovník zaradený na vyššom stupni riadenia v organizačnej štruktúre štátnych a legislatívnych orgánov, ako vedeckovýskumný pracovník a vysokoškolský pedagóg v študijnom odbore 3.3.14 Ľudské zdroje a personálny manažment a v príbuzných študijných odboroch. 

Štúdium v zahraničí Erasmus+

Program Európskej únie Erasmus+ Umožňuje vysokoškolským študentom 2. a vyšších ročníkov za pomoci štipendia/grantu

  • študovať 1 alebo 2 semestre na univerzitách, s ktorými má fakulta alebo TnUAD podpísané bilaterálne dohody v rámci Európskej únie alebo
  • vykonávať pracovnú stáž/prax od 3 do 12 mesiacov vo svojom odbore v podnikoch a inštitúciách v členských krajinách EÚ.

Viac o programe Erasmus+ nájdete tu.

Prehľad študijných programov FSEV

Bakalárske
štúdium

Inžinierske
štúdium

Doktorandské
štúdium

  
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Február - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29