Prvý sneh v novom park v priestoroch fakulty

Prvý sneh v novom park v priestoroch fakulty

"Študentská obývačka" oddychový priestor určený pre študentov

"Študentská obývačka" oddychový priestor určený pre študentov

Online plenárne zasadnutie konferencie VPLYV INDUSTRY 4.0 NA TVORBU PRACOVNÝCH MIEST

Online plenárne zasadnutie konferencie VPLYV INDUSTRY 4.0 NA TVORBU PRACOVNÝCH MIEST

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej auly FSEV

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej auly FSEV

Ľudské zdroje a personálny manažment
(Human Resources and Personnel Management)

Doktorandské štúdium:

  • Ľudské zdroje a personálny manažment denné (3 roky)
  • Ľudské zdroje a personálny manažment externé (4 roky)

Študijný program „Ľudské zdroje a personálny manažment“ sa uskutočňuje na treťom stupni v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment, ktorý patrí k platnej sústave študijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej republiky podľa Vyhlášky 244/2019 Z.z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky účinnej od 1. 9. 2019.

Uvedený študijný odbor (ŠO) patrí do sústavy študijných odborov, ktoré spravuje Ministerstvo školstva SR a podľa § 102 ods. 3 písm. d) v spojení s § 83 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po vyjadrení Akreditačnej komisie udeľuje právo udeľovať akademický titul doktor / philosophiae doctor (v skratke PhD.).

Doktorandský študijný program  „Ľudské zdroje a personálny manažment“ 3. stupňa sa zameriava na získanie teoretických vedomostí z riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a z personálneho manažmentu s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou jeho dizertačnej práce. 

Základné údaje o doktorandskom študijnom programe

Názov študijného programu:  ĽUDSKÉ ZDROJE A PERSONÁLNY MANAŽMENT
Názov študijného odboru:  8. Ekonómia a manažment
Stupeň vysokoškolského vzdelania: Tretí – doktorandské
Forma štúdia: Denná, externá
Dĺžka štúdia: denné - - 6 semestrov (3 roky)
Dĺžka štúdia: externé - 8 semestrov (4 roky)
Udeľovaný akademický titul: PhD.

Študijný program 3. stupňa vysokoškolského doktorandského štúdia „Ľudské zdroje a personálny manažment“ je pripravený pre dennú a externú formy štúdia. Doba trvania pre dennú formu štúdia je 6 semestrov (3 roky) a pre externú formu štúdia je 8 semestrov (4 roky). 

Profil absolventa

Profil absolventa 3. stupňa štúdia študijného programu Ľudské zdroje a personálny manažment v študijnom odbore 3.3.14 Ľudské zdroje a personálny manažment je koncipovaný súborom odborných poznatkov a znalostí z oblasti ľudských zdrojov a personálneho manažmentu. Absolvent štúdia získa poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania v teórii   a praxi riadenia ľudských zdrojov a personálneho manažmentu, ktoré sú založené na vlastnom vedeckom skúmaní a samostatnej tvorivej činnosti. Absolvent je schopný samostatne a tvorivo pracovať, skúmať, identifikovať, analyzovať a špecifikovať problémy v teórii a praxi riadenia ľudských zdrojov a personálneho manažmentu, hľadať a aplikovať adekvátne spôsoby ich riešenia. Má komplexné, hlboké a špeciálne poznatky o zákonitostiach riadenia ľudských zdrojov a personálnych činností, ovláda vedecké metódy ich skúmania. Svojou vedeckou činnosťou je schopný rozvíjať relevantné poznanie manažérskych procesov a vytvárať nové poznatky o riadení ľudských zdrojov a personálnom manažmente. Absolvent je zároveň  schopný budovať efektívne systémy riadenia ľudských zdrojov vo veľkých organizáciách. Svoje uplatnenie nachádza na pozíciách vedeckého pracovníka vysokých škôl a univerzít, vedecko-výskumných zložiek a inštitúcií, vrcholového manažmentu výrobných podnikov, štátnych, verejných a iných organizácií.

Teoretické vedomosti

Absolvent 3. stupňa štúdia v študijnom odbore 3.3.14 Ľudské zdroje a personálny manažment získa hlboké teoretické vedomosti z riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a z personálneho manažmentu s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou jeho dizertačnej práce.

Základom koncipovania jednotiek (predmetov) študijného programu 3. stupňa, ich obsahu a pravidiel usporiadania v študijnom pláne bolo „Vymedzenie odborného profilu absolventa“ (3. stupňa štúdia), ktorý vychádza zo súboru odborných poznatkov a znalostí z oblasti ľudských zdrojov a personálneho manažmentu, založených na vlastnom vedeckom skúmaní a samostatnej tvorivej činnosti absolventa. To znamená, jednotky študijného programu formujú u absolventov  komplexné, hlboké a špeciálne poznatky o zákonitostiach riadenia ľudských zdrojov a personálnych činností a zároveň súbor vlastností, potrebných pre vedecké skúmanie týchto procesov. V dôsledku toho absolvent tretieho stupňa štúdia v študijnom odbore Ľudské zdroje a personálny manažment si osvojí zásady a metódy vedeckej práce, svojou vedeckou činnosťou je schopný rozvíjať relevantné poznanie manažérskych procesov a získavať adekvátne poznatky o riadení ľudských zdrojov a personálnom manažmente s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou jeho dizertačnej práce, aplikovať teoretické poznatky v praxi a je zdatný prezentovať výsledky svojej práce aj v cudzom jazyku.

Doplňujúce vedomosti a  schopnosti 

Absolvent 3. stupňa štúdia v študijnom odbore 3.3.14 Ľudské zdroje a personálny manažment si osvojí:

  • metodológiu a metódy vedeckej práce,
  • schopnosť skúmať, analyzovať a vytvárať nové poznatky,
  • schopnosť aplikovať teoretické poznatky v praktických činnostiach,
  • schopnosť prezentovať a zdôvodňovať výsledky svojej práce v cudzom jazyku.

Absolvent študijného odboru „Ľudské zdroje a personálny manažment“ nájde uplatnenie: 

Odborný profil, štruktúra a obsah študijných predmetov  doktorandského študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ v rozsahu 3 akademických rokov pre denné a 4 roky pre externé štúdium je zamerané tak, aby jeho absolvent bol odborne pripravený plniť vedecko-výskumné úlohy a uskutočňovať riadenie procesov a činnosti v oblasti vedy a praktických činností.

Vychádzajúc z charakteristiky študijného programu doktorandského štúdia a  požadovaných individuálnych daností absolvent je schopný pracovať vo výskumnom kolektíve, viesť pracovno-výskumnú skupinu, plánovať tímové vedecké úlohy a byť spôsobilý plniť úlohy vedeckého charakteru a vyučovať špecializované predmety v príslušnom odbore na vysokej škole.

Rozsah získaných poznatkov absolventa je dostačujúci pre realizáciu vedeckého výkonu, pre efektívne riešenie aktuálnych problémov, pre úspešnú prácu vo vedecko-výskumných kolektívoch a riadiacich tímoch. Absolvent si osvojí zásady vedeckej práce, je schopný definovať vedecký alebo praktický problém, určovať  adekvátne metódy a postupy jeho skúmania a navrhovať zodpovedajúce spôsoby jeho riešenia.  

Absolvent nadobudne predpoklady uplatnenia sa v oblasti skúmania, rozvoja a riadenia ľudských zdrojov vo vzdelávacích, poradenských, personálnych, personálne poradenských útvaroch a zložkách výrobných organizácií, útvaroch štátnej správy a samosprávy.  Okrem toho je schopný udržiavať kontakt s modernými vývojovými trendmi v oblasti skúmania, riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a napredovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji. Úroveň absolventov by sa mala pohybovať v primeranej miere akceptácie príslušnou medzinárodnou vedeckou komunitou. V rámci medzinárodnej spolupráce fakulty je možné predpokladať, že absolventi študijného programu 3. stupňa Ľudské zdroje a personálny manažment nájdu uplatnenie v zahraničí a v medzinárodných organizáciách a inštitúciách.

Absolvent doktorandského štúdia študijného programu Ľudské zdroje a personálny manažment má možnosť efektívne pracovať v oblasti, ktorá úzko súvisí s témou a zameraním jeho doktorandského štúdia a dizertačnej práce. Zároveň mu je umožnené aktívne a zodpovedne sa podieľať na riešení vedecko-výskumných úloh v príslušných organizáciách v oblasti vzdelávania, prípravy a využitia ľudských zdrojov a potrebnej pracovnej sily vo vedeckovýskumných, rozvojových a výrobných organizáciách. Preto sa predpokladá, že absolvent 3. stupňa študijného programu Ľudské zdroje a personálny manažment sa môže uplatniť najmä ako riadiaci pracovník na vyššom stupni riadenia vo výrobných organizáciách, štátnych  a samosprávnych orgánoch a inštitúciách, ako vedecko-výskumný pracovník v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a personálu výrobných organizácií, ako analytický a koncepčný pracovník zaradený na vyššom stupni riadenia v organizačnej štruktúre štátnych a legislatívnych orgánov, ako vedeckovýskumný pracovník a vysokoškolský pedagóg v študijnom odbore 3.3.14 Ľudské zdroje a personálny manažment a v príbuzných študijných odboroch. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Január - 2021 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28 29 30 31