Ľudské zdroje a personálny manažment
(Human Resources and Personnel Management)

Doktorandské štúdium:

  • Ľudské zdroje a personálny manažment denné (3 roky)
  • Ľudské zdroje a personálny manažment externé (4 roky)

Študijný program „Ľudské zdroje a personálny manažment“ sa uskutočňuje na treťom stupni v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment, ktorý patrí k platnej sústave študijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej republiky podľa Vyhlášky 244/2019 Z.z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky účinnej od 1. 9. 2019.

Uvedený študijný odbor (ŠO) patrí do sústavy študijných odborov, ktoré spravuje Ministerstvo školstva SR a podľa § 102 ods. 3 písm. d) v spojení s § 83 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po vyjadrení Akreditačnej komisie udeľuje právo udeľovať akademický titul doktor / philosophiae doctor (v skratke PhD.).

Doktorandský študijný program  „Ľudské zdroje a personálny manažment“ 3. stupňa sa zameriava na získanie teoretických vedomostí z riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a z personálneho manažmentu s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou jeho dizertačnej práce. 

Základné údaje o doktorandskom študijnom programe

Názov študijného programu:  ĽUDSKÉ ZDROJE A PERSONÁLNY MANAŽMENT
Názov študijného odboru:  8. Ekonómia a manažment
Stupeň vysokoškolského vzdelania: Tretí – doktorandské
Forma štúdia: Denná, externá
Dĺžka štúdia: denné - - 6 semestrov (3 roky)
Dĺžka štúdia: externé - 8 semestrov (4 roky)
Udeľovaný akademický titul: PhD.

Študijný program 3. stupňa vysokoškolského doktorandského štúdia „Ľudské zdroje a personálny manažment“ je pripravený pre dennú a externú formy štúdia. Doba trvania pre dennú formu štúdia je 6 semestrov (3 roky) a pre externú formu štúdia je 8 semestrov (4 roky). 

Profil absolventa

Profil absolventa 3. stupňa štúdia študijného programu Ľudské zdroje a personálny manažment v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment je koncipovaný súborom odborných poznatkov a znalostí z oblasti ľudských zdrojov a personálneho manažmentu. Absolvent štúdia získa poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania v teórii   a praxi riadenia ľudských zdrojov a personálneho manažmentu, ktoré sú založené na vlastnom vedeckom skúmaní a samostatnej tvorivej činnosti. Absolvent je schopný samostatne a tvorivo pracovať, skúmať, identifikovať, analyzovať a špecifikovať problémy v teórii a praxi riadenia ľudských zdrojov a personálneho manažmentu, hľadať a aplikovať adekvátne spôsoby ich riešenia. Má komplexné, hlboké a špeciálne poznatky o zákonitostiach riadenia ľudských zdrojov a personálnych činností, ovláda vedecké metódy ich skúmania. Svojou vedeckou činnosťou je schopný rozvíjať relevantné poznanie manažérskych procesov a vytvárať nové poznatky o riadení ľudských zdrojov a personálnom manažmente. Absolvent je zároveň  schopný budovať efektívne systémy riadenia ľudských zdrojov vo veľkých organizáciách. Svoje uplatnenie nachádza na pozíciách vedeckého pracovníka vysokých škôl a univerzít, vedecko-výskumných zložiek a inštitúcií, vrcholového manažmentu výrobných podnikov, štátnych, verejných a iných organizácií.

Teoretické vedomosti

Absolvent 3. stupňa štúdia v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment získa hlboké teoretické vedomosti z riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a z personálneho manažmentu s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou jeho dizertačnej práce.

Základom koncipovania jednotiek (predmetov) študijného programu 3. stupňa, ich obsahu a pravidiel usporiadania v študijnom pláne bolo „Vymedzenie odborného profilu absolventa“ (3. stupňa štúdia), ktorý vychádza zo súboru odborných poznatkov a znalostí z oblasti ľudských zdrojov a personálneho manažmentu, založených na vlastnom vedeckom skúmaní a samostatnej tvorivej činnosti absolventa. To znamená, jednotky študijného programu formujú u absolventov  komplexné, hlboké a špeciálne poznatky o zákonitostiach riadenia ľudských zdrojov a personálnych činností a zároveň súbor vlastností, potrebných pre vedecké skúmanie týchto procesov. V dôsledku toho absolvent tretieho stupňa štúdia v študijnom odbore Ľudské zdroje a personálny manažment si osvojí zásady a metódy vedeckej práce, svojou vedeckou činnosťou je schopný rozvíjať relevantné poznanie manažérskych procesov a získavať adekvátne poznatky o riadení ľudských zdrojov a personálnom manažmente s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou jeho dizertačnej práce, aplikovať teoretické poznatky v praxi a je zdatný prezentovať výsledky svojej práce aj v cudzom jazyku.

Doplňujúce vedomosti a  schopnosti 

Absolvent 3. stupňa štúdia v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment si osvojí:

  • metodológiu a metódy vedeckej práce,
  • schopnosť skúmať, analyzovať a vytvárať nové poznatky,
  • schopnosť aplikovať teoretické poznatky v praktických činnostiach,
  • schopnosť prezentovať a zdôvodňovať výsledky svojej práce v cudzom jazyku.

Absolvent študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ nájde uplatnenie: 

Odborný profil, štruktúra a obsah študijných predmetov  doktorandského študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ v rozsahu 3 rokov pre denné a 4 roky pre externé štúdium je zamerané tak, aby jeho absolvent bol odborne pripravený plniť vedecko-výskumné úlohy a uskutočňovať riadenie procesov a činnosti v oblasti vedy a praktických činností.

Vychádzajúc z charakteristiky študijného programu doktorandského štúdia a  požadovaných individuálnych daností absolvent je schopný pracovať vo výskumnom kolektíve, viesť pracovno-výskumnú skupinu, plánovať tímové vedecké úlohy a byť spôsobilý plniť úlohy vedeckého charakteru a vyučovať špecializované predmety v príslušnom odbore na vysokej škole.

Rozsah získaných poznatkov absolventa je dostačujúci pre realizáciu vedeckého výkonu, pre efektívne riešenie aktuálnych problémov, pre úspešnú prácu vo vedecko-výskumných kolektívoch a riadiacich tímoch. Absolvent si osvojí zásady vedeckej práce, je schopný definovať vedecký alebo praktický problém, určovať  adekvátne metódy a postupy jeho skúmania a navrhovať zodpovedajúce spôsoby jeho riešenia.  

Absolvent nadobudne predpoklady uplatnenia sa v oblasti skúmania, rozvoja a riadenia ľudských zdrojov vo vzdelávacích, poradenských, personálnych, personálne poradenských útvaroch a zložkách výrobných organizácií, útvaroch štátnej správy a samosprávy.  Okrem toho je schopný udržiavať kontakt s modernými vývojovými trendmi v oblasti skúmania, riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a napredovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji. Úroveň absolventov by sa mala pohybovať v primeranej miere akceptácie príslušnou medzinárodnou vedeckou komunitou. V rámci medzinárodnej spolupráce fakulty je možné predpokladať, že absolventi študijného programu 3. stupňa Ľudské zdroje a personálny manažment nájdu uplatnenie v zahraničí a v medzinárodných organizáciách a inštitúciách.

Absolvent doktorandského štúdia študijného programu Ľudské zdroje a personálny manažment má možnosť efektívne pracovať v oblasti, ktorá úzko súvisí s témou a zameraním jeho doktorandského štúdia a dizertačnej práce. Zároveň mu je umožnené aktívne a zodpovedne sa podieľať na riešení vedecko-výskumných úloh v príslušných organizáciách v oblasti vzdelávania, prípravy a využitia ľudských zdrojov a potrebnej pracovnej sily vo vedeckovýskumných, rozvojových a výrobných organizáciách. Preto sa predpokladá, že absolvent 3. stupňa študijného programu Ľudské zdroje a personálny manažment sa môže uplatniť najmä ako riadiaci pracovník na vyššom stupni riadenia vo výrobných organizáciách, štátnych  a samosprávnych orgánoch a inštitúciách, ako vedecko-výskumný pracovník v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a personálu výrobných organizácií, ako analytický a koncepčný pracovník zaradený na vyššom stupni riadenia v organizačnej štruktúre štátnych a legislatívnych orgánov, ako vedeckovýskumný pracovník a vysokoškolský pedagóg v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment a v príbuzných študijných odboroch. 

ŠTÚDIUM