Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce

10.11.2022
V súlade s § 54 od. 3 a § 51 od. 3, Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dekanka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne oznamuje, že Ing. Vladislav Berkovič externý doktorand Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 5. decembra 2022 od 13:00 hod. na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 3, 911 50 Trenčín, zasadačka dekana FSEV.

Téma doktorandskej dizertačnej práce: Vplyv Industry 4.0 na zmeny v štruktúre pracovných miest
Študijný odbor: 8. ekonómia a manažment
Študijný program: Ľudské zdroje a personálny manažment

Oponenti doktorandskej dizertačnej práce:
1. prof. Ing. Štefan Slávik, CSc.
2. doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

Doktorandská dizertačná práca je záujemcom k dispozícii na sekretariáte dekanky Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 3, 911 50 Trenčín.Návrat na aktuality