Štúdium na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov

Informácie o fakulte

Fakulta pripravuje odborníkov v oblasti personálneho manažmentu, riadenia ľudských zdrojov, ekonomiky a manažmentu verejnej správy v akreditovaných študijných odboroch prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Štúdium na fakulte sa uskutočňuje na základe prepojenosti disciplín tzv. všeobecného ekonomického a manažérskeho zamerania a širokého spektra vedomostí z oblasti sociológie, psychológie a sociálnej politiky. Príprava pracovníkov so širokým odborným prehľadom v ekonómii , manažmente aj v oblasti sociálnych a psychologických podmienok reprodukcie a formovania ľudských zdrojov,  ich hodnôt a preferencií a zákonitostí správania ľudí v organizáciách je diktovaná trendmi súčasného spoločenského pokroku a potrebami rozvoja znalostnej ekonomiky ako nového zdroja tvorby spoločenského bohatstva. Poslaním fakulty je pripravovať kvalitných a konkurencieschopných absolventov, schopných pracovať v tímoch alebo zastávať manažérske pozície.

Slovo dekana FSEV

Psychológia, sociológia, ekonómia, sociálna politika, manažment, marketing, hospodárska politika, regionálna ekonomika a verejná správa – to sú základné predmety, slúžiace k pochopeniu dnešnej spoločnosti, jej správania, rozvoja a spravovania. Absolventi študijných odborov sa môžu úspešne uplatniť vo všetkých zložkách štátnej a verejnej správy, ale aj mimovládnych či verejnoprávnych inštitúcií, či personálnom manažmente podnikov, v personálnych agentúrach. Už počas štúdia môžu časť štúdia a výskumu realizovať na niektorej z vybraných zahraničných univerzít.

 

Prehľad študijných programov FSEV

Bakalárske
štúdium

Inžinierske
štúdium

Doktorandské
štúdium

  


Prečo študovať na našej fakulte?

 • Kvalitné vzdelanie - formou 3K:
  Kvalitné študijné programy, Kvalitní učitelia, Kvalitné prostredie.
 • Získanie teoretických vedomostí a poznatkov o zákonitostiach reprodukcie a rozvoja ľudských zdrojov v spoločnosti, systémový prehľad o politických, sociálnych a ekonomických podmienkach rozvoja ľudských zdrojov v rôznych sférach spoločenského života.
 • Štúdium poskytuje zovšeobecnené praktické skúsenosti z organizácie a riadenia personálnych činností v rôznych typoch organizácií.
 • Študijné programy svojim obsahovým zameraním zodpovedajú súčasným prebiehajúcim globálnym zmenám v procesoch hospodárskeho a spoločenského rozvoja.
 • Zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu a redukovanie podielu klasických metód výučby s preferenciou kritického myslenia a tvorivej činnosti.
 • Jazyková príprava študentov tvorí významnú komparatívnu výhodu fakulty, umožňujúcu postupne rozširovať ponuku vyučovaných predmetov v cudzích jazykoch.
 • Absolvovanie časti štúdia v zahraničí umožňuje získané skúseností zo zahraničných vysokých škôl implementovať vo vzdelávacom a vedecko-výskumnom procese na fakulte.
 • Stabilný a vysoký záujem absolventov stredných škôl o štúdium na fakulte nielen z bližšieho okolia, ale aj zo všetkých regiónov Slovenskej republiky.
 • Spolupráca s významnými odborníkmi z daného odboru z iných slovenských a zahraničných univerzít.
 • Záujem poslucháčov o štúdium na fakulte je podporovaný znalosťami cudzích jazykov, počítačovou gramotnosťou a priemernou kvalitou vzdelania v porovnaní s inými fakultami podobného zamerania.
 • Významnú časť pedagogického zboru fakulty v súčasnosti tvoria mladí perspektívni učitelia, ktorí svojimi pedagogickými skúsenosťami, odbornou prípravou a vedecko-výskumnými aktivitami, sú schopní v období 3-5 rokov získať akademické tituly docentov a profesorov, a tým výrazne posilniť potenciál fakulty v akreditácii nových študijných programov.

Unikátnosť fakulty

V súlade s Bolonskou deklaráciou Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov rozvíja štúdium v rámci kreditového systému a podporuje programy medzinárodnej mobility študentov a učiteľov. Vo všetkých svojich študijných programoch podporuje povinnú výučbu anglického a ďalšieho druhého svetového jazyka. Fakulta buduje a rozvíja vzťahy  s domácimi a zahraničnými vysokými školami a univerzitami. V rámci programu ERASMUS a plnenia spoločných vedecko-výskumných projektov, pedagógovia a študenti fakulty pravidelne realizujú študijné a výskumné pobyty na zahraničných univerzitách a vysokých školách: Università di Bologna v Taliansku, Université de Picardie Jules Verne vo Francúzsku, Université de Savoie vo Francúzsku, Universidad de Alicante v Španielsku, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir v Španielsku, Universitat Politècnica de València v Španielsku, Westsächsische Hochschule Zwickau v Nemecku, Technische Hochschule Deggendorf v Nemecku, Šiaulių universitetas v Litve a ďalších.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé November - 2018 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02
03 04
05
06
07
08
09 10 11
12 13 15
16
17 18
19 20
21
22
23 24 25
26 27 28 29 30  
Piatok, 02. november 2018
00:00 - Rektorské voľno
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. udeľuje študentom a zamestnancom TnUAD v piatok 2. novembra 2018 rektorské voľno.
Štvrtok, 08. november 2018
12:30 - Pomoc knižníc pri plavbe oceánom informácií
Katedra sociálnych a humanitných vied FSEV TnUAD a Univerzitná knižnica TnUAD Vás pozývajú na prednášku, ktorá sa bude konať v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky "Pomoc knižníc...
13:00 - Vedecký seminár k riešeným projektom VEGA
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne Katedra ekonómie a ekonomiky v spolupráci s Fakultou bezpečnostného inžinierstva, Katedra krízového manažmentu, Žilinská univ...
Piatok, 16. november 2018
14:00 - Smútočné oznámenie
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 57 rokov zomrel 4. novembra 2018 náš kolega, prof. Ing. Mag. Dr. Herbert Strunz, PhD. Na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD ...
Štvrtok, 22. november 2018
08:00 - EURÓPSKY PARLAMENT - súčasnosť a budúcnosť
Katedra verejnej správy a regionálnej ekonomiky spolu s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku Vás pozývajú na prednášku na tému: "EURÓPSKY PARLAMENT - súčasnos...
10:00 - Vplyv INDUSTRY 4.0 na tvorbu pracovných miest
Dňa 22.11.2018 sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia „Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest“. Konferencia sa koná v prostredí kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice...