Regionálna ekonomika a rozvoj
(Regional economy and development)

Bakalárske štúdium:

 • Regionálna ekonomika a rozvoj denné (3 roky)
 • Regionálna ekonomika a rozvoj externé (4 roky)

Študijný program „Regionálna ekonomika a rozvoj“ (I. stupňa) bude  uskutočňovaný v študijnom odbore 3.3.5. Verejná správa a regionálny rozvoj (anglický názov: Economy and regional development), ktorý patrí k platnej sústave študijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej republiky, vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090 zo dňa 16. decembra 2002. Uvedený študijný odbor patrí do sústavy študijných odborov, ktoré spravuje Ministerstvo školstva SR. Zahŕňa tú oblasť poznania (§ 50 ods. 1 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách), v ktorej absolvent nadobudne profesionálnu spôsobilosť „Bakalár pre verejnú správu a regionálny rozvoj“. Absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách) nadobudne profesionálnu spôsobilosť vykonávať svoje pôvodné povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Študijný program „Regionálna ekonomika a rozvoj“ je určený pre prvý stupeň bakalárskeho vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj. Študijný program v prvom stupni vysokoškolského bakalárskeho štúdia je ukončený obhajobou záverečnej bakalárskej práce a absolvovaním štátnej záverečnej skúšky.

Forma štúdia

Študijný program sa uskutočňuje v dennej a externej forme (§ 60, ods. 1 Zákona č. 131/2002 Z. z.).

Základné údaje o študijnom programe

Názov študijného programu: REGIONÁLNA EKONOMIKA A ROZVOJ
Názov študijného odboru: 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj
Stupeň vysokoškolského vzdelania: Prvý – bakalársky
Forma štúdia: Denná, externá
Dĺžka štúdia: denné - 6 semestrov (3 roky)
Dĺžka štúdia: externé – 8 semestrov (4 roky)
Garant študijného programu: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Udeľovaný akademický titul: Bakalár (Bc.)

Profil absolventa

Absolventi I. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Regionálna ekonomika a rozvoj, v rámci študijného odboru 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj sú schopní analyzovať a systematizovať súčasné trendy a problémy verejnej správy, regionálneho rozvoja, ekonomickej a sociálnej štruktúry regiónov na úrovni a v pôsobnosti územnej samosprávy. Majú základné poznatky o legislatíve, kompetenciách, inštitucionálnom zabezpečení a ekonomickej základni rozvoja regiónov, ovládajú metódy a techniky pre analýzu vecných problémov v rozvoji regiónov z hľadiska kompetencií a zdrojov územnej samosprávy. Absolventi sa môžu úspešne uplatniť ako odborní pracovníci v subjektoch, organizáciách a inštitúciách, ktoré sa zaoberajú regionálnym rozvojom.

Teoretické vedomosti 

Štúdium v rámci I. stupňa študijného programu Regionálna ekonomika a rozvoj  umožňuje absolventom získať teoretické  vedomosti o fungovaní ekonómie a ekonomiky s dôrazom na regionálny rozvoj.  Študijný program poskytuje dostatočné množstvo teoretických vedomostí o zákonitostiach rozvoja regiónov, podmienok ekonomického a sociálneho rozvoja regiónov, o nových trendoch v rozvoji regiónov, o normách, pravidlách, kompetenciách v rozvoji regiónov z pohľadu územnej samosprávy.

Profil absolventa I. stupňa študijného programu Regionálna ekonomika a rozvoj  zahŕňa dôkladné teoretické vedomosti z ekonomických, sociálnych, právnych a humanitných vied v súlade vymedzeným jadrom znalostí pre I. stupeň vysokoškolského štúdia tak, aby absolvent zvoleného študijného programu v študijnom odbore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj dokázal aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti pri spracovaní podkladov, dokumentov a rozhodnutí v subjektoch, organizáciách a inštitúciách, ktoré sa zaoberajú regionálnym rozvojom. Absolvent je schopný pri aplikácií teoretických vedomostí posúdiť ekonomickú opodstatnenosť a reálnosť navrhovaných opatrení, ktoré determinujú rozvoj regiónov.

Praktické zručnosti 

Študijný program Regionálna ekonomika a rozvoj poskytuje praktické zručnosti pri využívaní metód a nástrojov na regionálnej a miestnej úrovni,  na operatívne a odborné činnosti na jednotlivých úsekoch v organizáciách a inštitúciách, ktoré sa zaoberajú regionálnym rozvojom. Absolvent je schopný spolupracovať na projektoch ekonomického a sociálneho rozvoja regiónov na príslušnej úrovni územnej samosprávy. Je schopný rozlíšiť jednotlivé úrovne, pôsobnosti a kompetencie v subjektoch verejnej správy. Na základe ďalších doplňujúcich vedomostí, schopností a zručností, ktoré získal v priebehu štúdia, dokáže pochopiť a implementovať vecné problémy v odborných a riadiacich tímoch a využívať najnovšie informačno – komunikačné a iné podporné technické systémy uplatňované vo verejnej správe a regionálnom rozvoji.

Absolvent I. stupňa študijného programu Regionálna ekonomika a rozvoj získava nasledovné praktické schopnosti a zručnosti:    

 • posudzovať a aplikovať jednotlivé programy a politiky regionálneho rozvoja,
 • riešiť aktuálne problémy súvisiace s procesmi zmien v podmienkach rozvoja regiónov z pohľadu územnej samosprávy,
 • analyzovať a hodnotiť stav, trendy a problémy v regionálnej ekonomike a politike, ekonomike a správe obcí,
 • orientovať sa vo vonkajších faktoroch, ktoré ovplyvňujú ekonomiku a rozvoj regiónov.

Pre naplnenie praktických zručností a kompetencií študent absolvuje v 3. ročníku bakalárskeho študijného programu Regionálna ekonomika a rozvoj, odbornú prax v trvaní 2 týždňov v inštitúciách a organizáciách miestnej a regionálnej samosprávy, prípadne neziskových organizácií zaoberajúcimi sa ekonomikou a rozvojom regiónov. Cieľom odbornej praxe, vrátane záverečnej správy, je získanie praktických skúseností a relevantných podkladov pre vypracovanie záverečnej bakalárskej práce. Zameranie odbornej praxe posudzuje  a usmerňuje garant študijného programu.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti 

Absolvent I. stupňa vysokoškolského štúdia v rámci odboru 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj v navrhovanom študijnom programe Regionálna ekonomika a rozvoj dokáže: 

 • pochopiť a implementovať vývojové trendy v danej oblasti,
 • prezentovať vecné problémy, hľadať východiská a praktické riešenia,
 • využívať informačné systémy pri manažovaní regionálneho a miestneho rozvoja,
 • organizovať priebeh svojho celoživotného vzdelávania v danej oblasti,
 • udržať kontakt s najnovšími trendmi poznania,
 • riadiť sa profesionálnou etikou a právnymi normami,
 • efektívne pôsobiť v interdisciplinárnych tímoch.

Absolvent študijného programu  Regionálna ekonomika a rozvoj nájde uplatnenie:  

 • v subjektoch, organizáciách a inštitúciách, ktoré sa zaoberajú regionálnym rozvojom,
 • v zložkách a útvaroch územnej samosprávy na regionálnej a miestnej úrovni,
 • v inštitúciách súkromného a verejného charakteru v regióne,
 • v manažmente neziskových organizácií (občianskych združení, nadácií, fondov, profesijných komôr, politických strán, charitatívnych a náboženských organizácií), ktoré sa podieľajú na rozvoji regiónov.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Október - 2018 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31