KVSaRE | História katedry

Katedra verejnej správy patrila medzi zakladajúce katedry Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov. Jej činnosť sa začala 1. júla 1997, spolu so vznikom fakulty a univerzity v Trenčíne.

V prvom päťročnom období existencie katedry, ktorej bolo v rámci fakulty uložené zahájiť a rozvíjať štúdium v študijnom odbore „Verejná správa“, bola pozornosť zameraná na formovanie profilu absolventa v danom odbore štúdia, na štruktúru učebného plánu, zabezpečenie pedagogického procesu ako aj personálne, priestorové a materiálne vybavenie katedry.

Prví absolventi bakalárskeho študijného programu „Verejná správa“ ukončili štúdium v  AR 2002/2003 z čoho vyplýva, že štúdium bolo zahájené 1. 9. 2000, t. j. v AR 2000/2001. Akreditácia bola v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva SR písomne zaslaná dňa 6. 12. 2000.

Prví absolventi inžinierskeho študijného programu „Verejná správa“ ukončili štúdium v  AR 2004/2005 z čoho vyplýva, že štúdium bolo zahájené 1. 9. 2003, t. j. v AR 2003/2004. Akreditácia bola v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva SR písomne zaslaná dňa 28. 3. 2002.

Je potrebné však pripomenúť, že inžiniersky študijný program „Verejná správa“ bol na katedre ukončený aj v AR 2003/2004 z čoho vyplýva, že štúdium bolo zahájené 1. 9. 2002, t. j. v AR 2002/2003. Išlo o absolventov bakalárskeho študijného programu z Trnavy, ktorým dokončenie na katedre v rámci fakulty vybavil vtedajší dekan fakulty prof. Ing. Jozef Benčo, PhD..

Profesor Ing. Jozef Benčo, PhD. bol v hore uvedenej dobe aj garantom bakalárskeho a inžinierskeho študijného programu „Verejná správa“.

V období od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2008 bolo Ministerstvom školstva SR priznané právo udeľovať titul bakalár  ( v skratke Bc. ) v bakalárskom študijnom programe „Verejná správa“.

Udeľovanie titulov bakalár v študijnom programe „Verejná správa“ bolo priznané aj pre obdobie AR 2008/2009 – 2013/2014. V AR 2014/2015 bola vykonaná komplexná akreditácia podľa nových pravidiel prijatých na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá by mala platiť až do konca AR 2019/2020. Garantom bakalárskeho študijného programu „Verejná správa“ je od AR 2004/2005 až do súčasnej doby doc. Ing. Ján Kútik, CSc..

Udeľovanie titulov bakalár bolo taktiež priznané i v študijnom programe „ Regionálna ekonomika a rozvoj“. Prví študenti tohto nového študijného programu na fakulte nastúpili do 1. ročníka bakalárskeho štúdia 01.09.2014. Garantom bakalárskeho študijného programu „Regionálna ekonomika a rozvoj“ je od AR 2014/2015 až do súčasnej doby doc. Ing. Jozef Habánik, PhD..

Vo funkciách vedúcich katedier pôsobili: Ing. Ján Michalko, CSc., doc. JUDr. Ľubomír Grúň, CSc., prof. PhDr. Peter Barták, DrSc., Ing. Beáta Adamkovičová, PhD., akad. prof. JUDr. Milan Čič, DrSc., Ing. Dušan Mitický, doc. JUDr. Antonín Nesvadba, CSc., prof. Jaroslav Holomek, CSc., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., JUDr. Jana Pšenková, PhD..

Od 1. 9. 2015 zmenila katedra názov na Katedra verejnej správy a regionálnej ekonomiky