Ľudské zdroje a personálny manažment
(Human Resources and Personnel Management)

Inžinierske  štúdium:

 • Ľudské zdroje a personálny manažment denné (2 roky)
 • Ľudské zdroje a personálny manažment externé (3 roky)

Študijný program „Ľudské zdroje a personálny manažment” sa uskutočňuje na druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment, ktorý patrí k platnej sústave študijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej republiky podľa Vyhlášky 244/2019 Z.z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky účinnej od 1. 9. 2019. Uvedený študijný odbor (ŠO) patrí do sústavy študijných odborov, ktoré spravuje Ministerstvo školstva SR. Zahŕňa tú oblasť poznania (§ 50 ods. 1 Zákona č. 131/2002), v ktorej absolvent študijného programu druhého stupňa vysokoškolského štúdia § 51 ods. 1 Zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť „Inžinier pre ľudské zdroje a personálny manažment“ (Human resources and personnel management Engineer). 

Študijný program  „Ľudské zdroje a personálny manažment“ II. stupňa sa zameriava na získanie teoretických vedomostí a praktických poznatkov z ekonomických, sociálnych, humanitných a iných spoločenských vied a zákonitostí reprodukcie a rozvoja ľudského potenciálu, konkrétnej osobnosti; získavať a analyzovať informácie, vytvárať nové vedomosti a zručnosti pre prácu s ľuďmi a rozvíjať schopnosti riadenia ich činností v organizáciách; analyzovať a ovplyvňovať procesy na trhu práce, ekonomické, sociálne, kultúrne a demografické súvislosti mobility zamestnancov, aktuálne hodnoty a predstavy ľudí o práci, pracovnom výkone, odbornom vzdelávaní a profesionálnom raste. Súčasťou daného študijného programu sú zovšeobecnené praktické skúsenosti, metódy, zručnosti a schopnosti tvorivého uplatňovania vedomostí a poznatkov pri výkone povolania, riadení rozvoja ľudských zdrojov, pracovného výkonu, komunikácie a správania sa ľudí v organizáciách, na trhu práce a v pracovných skupinách, plánovaní a projektovaní manažérskych a personálnych činností.  

Základné údaje o študijnom programe

Názov študijného programu:  ĽUDSKÉ ZDROJE A PERSONÁLNY MANAŽMENT
Názov študijného odboru: 8. Ekonómia a manažment
Stupeň vysokoškolského vzdelania: Druhý - inžiniersky
Forma štúdia: Denná, externá
Dĺžka štúdia: denné - 4 semestre (2 roky)
Dĺžka štúdia: externé - 6 semestrov (3 roky)
Udeľovaný akademický titul: Inžinier (Ing.)

Študijný program „Ľudské zdroje a personálny manažment“ je určený pre II. stupeň vysokoškolského inžinierskeho štúdia v študijnom odbore 3.3.14. Ľudské zdroje a personálny manažment.

Študijný program II. stupňa vysokoškolského štúdia „Ľudské zdroje a personálny manažment“ je pripravený pre dennú a externú formy štúdia. Denná forma štúdia sa uskutočňuje prezenčnou metódou a externá forma štúdia sa uskutočňuje prevažne kombinovanou metódou. (§ 60, ods. 1-5 Zákona č. 131/2002 Z.z.).

Profil absolventa

Absolventi II. stupňa študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ dokážu koncepčne riešiť danú problematiku, to znamená riešiť stanovenie cieľov v súlade s potrebami podnikania, sformulovať politiky pre jednotlivé funkcie personálneho manažmentu, analyzovať, navrhovať, realizovať a zabezpečovať jednotlivé programy a systémy personálneho manažmentu. Získané poznatky im umožňujú realizovať výskum s primeranou mierou tvorivosti a samostatnosti, určovať ciele a hypotézy s efektívnym aplikovaním výskumných metód. Dokážu riadiť tím, navrhovať i riešiť vlastné projekty a prevziať zodpovednosť za kompetentné riešenie.

Vedomosti a poznatky z predmetov študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ umožňujú absolventovi získať teoretické  vedomosti a poznatky o zákonitostiach reprodukcie a rozvoja ľudských zdrojov v spoločnosti, systémový prehľad o politických, sociálnych a ekonomických podmienkach rozvoja ľudských zdrojov v rôznych sférach spoločenského života. Študijný program poskytuje rozsiahle znalosti o zákonitostiach rozvoja hospodárstva a sociálnej sféry spoločnosti, o nových trendoch v rozvoji organizácií, prístupoch a metódach súčasného manažmentu, o normách, pravidlách, postupoch a technikách riadenia ľudí v štátnych, verejno-správnych a hospodárskych organizáciách.

Teoretické vedomosti 

Charakter II. stupňa študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ umožňuje absolventom získať teoretické vedomosti a poznatky  pre racionálne riešenie sociálno-ekonomických problémov zamestnávania a využitia pracovného personálu (osobitne ľudských zdrojov), spracúvanie koncepcie ľudského kapitálu, funkčného modelu trhu práce, nových trendov v rozvoji ľudských zdrojov a personálneho manažmentu vo vzťahu k nastávajúcim zmenám.

Profil absolventa študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ zahŕňa dôkladné teoretické vedomosti a poznatky z ekonomických, sociálnych a humanitných vied                       o zákonitostiach reprodukcie a rozvoja ľudského potenciálu ako aj konkrétnej osobnosti, jej tvorivosti a schopnosti sa učiť, získavať a analyzovať informácie, vytvárať nové vedomosti a zručnosti, tvorivo pracovať a komunikovať s inými ľuďmi. Tieto vedomosti sa doplňujú o teoretické vedomosti z psychológie a sociológie, správania sa ľudí v sociálnych skupinách, pracovných tímoch, v hospodárskych, štátnych, verejno-správnych a neziskových organizáciách, vedomosti z oblasti personálnej práce, poznatky z  ekonomickej sociológie, teórie hospodárskeho manažmentu, psychológie a sociológie riadenia, interdisciplinárne znalosti z odboru sociológia a psychológia osobnosti, sociálna psychológia, ekonómia, informatika a teória organizácie.

Praktické zručnosti 

Študijný program II. stupňa „Ľudské zdroje a personálny manažment“ poskytuje zovšeobecnené praktické skúsenosti z organizácie a riadenia rozvoja  ľudských zdrojov, metódy a nástroje koordinácie a riadenia personálnych činností a správania sa ľudí v pracovných skupinách, organizáciách a na trhu práce.

Absolvent študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ získava nasledovné poznatky a zručnosti:

 • pracovať na vysokej kvalitatívnej úrovni s prioritnou orientáciou na Ľudské zdroje a personálny manažment tak vo výrobných ako aj nevýrobných podnikoch, organizáciách, spoločenských, verejných, ziskových aj neziskových inštitúciách, združeniach a i.;
 • navrhovať, vytvárať a implementovať jednotlivé programy a systémy personálneho manažmentu v rôznych typoch organizácií a inštitúcií;
 • analyzovať príčiny a dôsledky uplatňovaných praktík v oblasti riadenia ľudí;
 • riešiť individuálne, skupinové aj celopodnikové problémové personálne situácie;
 • riešiť personálne problémy súvisiace s procesmi zmien vo všeobecnosti a osobitne v oblasti personálneho manažmentu;
 • viesť tímy na riešenie neštandardných problémov;
 • analyzovať a hodnotiť stav, trendy a problémy v rozvoji ľudských zdrojov a personálneho riadenia;
 • vytvárať optimálne podmienky rozhodovania a riešenia a aplikovať ich v oblasti rozvoja personálu a manažmentu ľudských zdrojov;
 • orientovať sa vo vonkajších faktoroch, ktoré ovplyvňujú formovanie a rozvoj pracovnej sily v organizáciách (vývoj populácie, trhu práce, sociálny rozvoj, legislatívne aspekty zamestnávania, pracovného procesu a uvoľňovania ľudí);
 • získavať a analyzovať situáciu  na trhu práce a v rozvoji ľudských zdrojov;
 • hľadať a odhaľovať nevyhnutnosť zmien v rôznych súvislostiach a situáciách zamestnávania ľudí, nastoľovať riešenia a uplatňovať ich v praxi rozvoja ľudských zdrojov a personálneho riadenia;
 • nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a personálnych činností;
 • tvorivo aplikovať získané teoretické poznatky v praxi;
 • analyzovať a hodnotí príčiny, priebeh a dôsledky personálnych procesov a činností,  čo je východiskom pre optimálne rozhodovanie v podnikovom manažmente;
 • iniciovať nové postupy a vytvárať nové metódy a techniky v riadení personálnych procesov a činností.

Doplňujúce vedomosti a zručnosti 

Absolvent študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ (II. stupeň) dokáže: 

 • pracovať efektívne individuálne aj ako člen, aj ako vedúci tímu,
 • koncipovať projekty vlastného, skupinového, profesionálneho vzdelávania, programy rekvalifikácie doplňujúceho a rozširujúceho vzdelávania,
 • udržať kontakt s najnovšími trendmi poznania,
 • riadiť sa profesionálnou etikou a právnymi normami,
 • hodnotiť kvalitu, odbornosť, schopnosti a zručnosti ľudí,
 • organizovať a riadiť prácu ľudí v skupinách a jednotlivcov,
 • motivovať, ovplyvňovať, viesť a odmeňovať ľudí,
 • vytvárať organizačné jednotky a štruktúry v rôznych sférach ľudskej činnosti,
 • kontrolovať činnosť ľudí v organizáciách,
 • ovplyvňovať interakciu a komunikáciu, vyjednávanie a vzťahy medzi ľuďmi,
 • spoznávať záujmy, túžby a želania ľudí a prejavovať o nich starostlivosť,
 • získavať, vyberať a umiestňovať pracovníkov  podľa potreby organizácie,
 • vytvárať plány a programy vytvárania pracovných miest a zamestnávania ľudí, stratégie vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie a rozvoja zamestnancov.

Absolvent študijného odboru „Ľudské zdroje a personálny manažment“ nájde uplatnenie: 

 • v manažmente vzdelávania štátnych organizácií pre poradenstvo, rozvoj ľudských zdrojov, sociálny rozvoj, sociálnej práce, úrady práce;
 • v manažmente súkromných firiem  a spoločností pre riadenie personálnych činností, odborné vzdelanie, školenia, rekvalifikáciu, poradenstvo, vyhľadávanie a hodnotenie pracovníkov pre potreby podnikateľskej sféry;
 • v manažmente neziskových organizácií (občianskych združení, nadácií, fondov, profesijných  komôr, politických strán, charitatívnych a náboženských organizácií);
 • útvaroch personalistiky a rozvoja ľudských zdrojov, štátnej a verejnej správy, hospodárskych a neziskových organizácií.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava