KVSaRE | Záverečné práce

Témy bakalárskych prác – VEREJNÁ SPRÁVA – 2018/2019

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
1. Hodnotenie rozpočtu vybranej obce
2. Možnosti rozvoja v zaostávajúcich okresoch
3. Programová štruktúra rozpočtu TSK
4. Hodnotenie rozpočtu vybraného kraja
5. Participatívny a komunitný rozpočet TSK

Ing. Mária Hajšová, PhD.

1. Programový rozpočet obce
2. Programový rozpočet VÚC
3. Možnosti spolupráce obcí
4. Financovanie kompetencií obce
5. Programový rozpočet obce

Ing. Martina Jakubčinová, PhD., MBA

1. Pôsobnosť obcí v oblasti školstva
2. Rozvoj obce prostredníctvom občianskych združení
3. Orgány obecnej samosprávy v Slovenskej republike
4. Vplyv kultúrnych podujatí na rozvoj vybraného mikroregiónu
5. Projekty v oblasti vzdelávania vo vybranom regióne

Ing. Marcel Kordoš, PhD.

1. Charakteristika systému organizácie verejnej správy v Srbskej republike
2. Miesto verejnej diplomacie v rámci prezentácie regionálnej politiky SR pri EÚ
3. Rozvojové stratégie dopravných koridorov v SR a ich vplyv na rozvoj regiónov
4. Vplyv Industry 4.0 na sociálno-ekonomický rozvoj regiónov
5. Vplyv Industry 4.0 na regionálnu politiku SR

Témy diplomových prác – ĽUDSKÉ ZDROJE A PERSONÁLNY MANAŽMENT – 2018/2019

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
1. Význam vedeckých a výskumných centier pre rozvoj regiónov
2. Klastrové iniciatívy a ich význam pre rozvoj regiónov
3. Trendy na trhu práce z hľadiska Industry 4.0
4. Význam technologických centier pre rozvoj regiónov
5. Riešenie nezamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch Slovenska

Ing. Mária Hajšová, PhD.
1. Osobnostné predpoklady starostu obce pre efektívne riadenie obce
2. Možnosti vzdelávania v podmienkach samosprávy obce
3. Problémy zostavovania participatívneho rozpočtu obce
4. Postavenie obecnej polície pri riešení problémov obce
5. Osobnostné predpoklady starostu obce pre efektívne riadenie obce
6. Problémy financovania prenesených kompetencií obce
7. Možnosti efektívneho využívania majetku obce

prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
1. Vývoj štruktúry nezamestnanosti v SR
2. Elektronizácia verejnej správy v ČR
3. Vývoj štruktúry nezamestnanosti v SR
4. Skúsenosti zo zavádzania nepodmieneného základného príjmu
5. Ekonomické a sociálne aspekty nepodmieneného základného príjmu
6. Skúsenosti zo zavádzania nepodmieneného základného príjmu
7. Vývoj štruktúry nezamestnanosti v SR
8. Ekonomické a sociálne aspekty nepodmieneného základného príjmu

Ing. Martina Jakubčinová, PhD.
1. Digitálne nomádstvo ako moderná forma flexibilného zamestnávania
2. Teambuilding ako nástroj upevňovania pracovných vzťahov
3. Teambuilding ako súčasť motivačného programu v podniku
4. Systematické vzdelávanie zamestnancov v organizácii
5. Vzdelávanie zamestnancov ako súčasť riadenia ľudských zdrojov
6. Problémy riadenia zložiek integrovaného záchranného systému v Slovenskej republike
7. Súčasné trendy v podnikovom vzdelávaní
8. Nové trendy vo vzdelávaní zamestnancov

Ing. Marcel Kordoš, PhD.
1. Sociálny dumping verzus trh práce SR
2. Konkurenčná výhoda ako faktor úspechu na regionálnom trhu
3. Problematika zamestnávania na Slovensku pracovníkov z Ukrajiny a Srbska
4. Faktory sociálno-ekonomického rozvoja miest a obcí
5. Tvorba programových dokumentov hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja
6. Vplyv sociálneho dumpingu na sociálno-ekonomický rozvoj v EÚ
7. Pracovná sila ako lokalizačný faktor rozvoja priemyslu v USA
8. Dôsledky utečeneckej krízy na sociálno-ekonomický rozvoj EÚ
9. Pohyb pracovných síl v EÚ a Veľkej Británii v kontexte Brexit-u

doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
1. Mobbing a opatrenia na jeho elimináciu

Témy dizertačných prác – ĽUDSKÉ ZDROJE A PERSONÁLNY MANAŽMENT – 2018/2019

prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
1. Nepodmienený základný príjem ako alternatívny nástroj sociálnej politiky

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Február - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29