KVSaRE | Záverečné práce

Témy bakalárskych prác – VEREJNÁ SPRÁVA – 2018/2019

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
1. Hodnotenie rozpočtu vybranej obce
2. Možnosti rozvoja v zaostávajúcich okresoch
3. Programová štruktúra rozpočtu TSK
4. Hodnotenie rozpočtu vybraného kraja
5. Participatívny a komunitný rozpočet TSK

Ing. Mária Hajšová, PhD.

1. Programový rozpočet obce
2. Programový rozpočet VÚC
3. Možnosti spolupráce obcí
4. Financovanie kompetencií obce
5. Programový rozpočet obce

Ing. Martina Jakubčinová, PhD.

1. Pôsobnosť obcí v oblasti školstva
2. Rozvoj obce prostredníctvom občianskych združení
3. Orgány obecnej samosprávy v Slovenskej republike
4. Vplyv kultúrnych podujatí na rozvoj vybraného mikroregiónu
5. Projekty v oblasti vzdelávania vo vybranom regióne

Ing. Marcel Kordoš, PhD.

1. Charakteristika systému organizácie verejnej správy v Srbskej republike
2. Miesto verejnej diplomacie v rámci prezentácie regionálnej politiky SR pri EÚ
3. Rozvojové stratégie dopravných koridorov v SR a ich vplyv na rozvoj regiónov
4. Vplyv Industry 4.0 na sociálno-ekonomický rozvoj regiónov
5. Vplyv Industry 4.0 na regionálnu politiku SR

Témy diplomových prác – ĽUDSKÉ ZDROJE A PERSONÁLNY MANAŽMENT – 2018/2019

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
1. Význam vedeckých a výskumných centier pre rozvoj regiónov
2. Klastrové iniciatívy a ich význam pre rozvoj regiónov
3. Trendy na trhu práce z hľadiska Industry 4.0
4. Význam technologických centier pre rozvoj regiónov
5. Riešenie nezamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch Slovenska

Ing. Mária Hajšová, PhD.
1. Osobnostné predpoklady starostu obce pre efektívne riadenie obce
2. Možnosti vzdelávania v podmienkach samosprávy obce
3. Problémy zostavovania participatívneho rozpočtu obce
4. Postavenie obecnej polície pri riešení problémov obce
5. Osobnostné predpoklady starostu obce pre efektívne riadenie obce
6. Problémy financovania prenesených kompetencií obce
7. Možnosti efektívneho využívania majetku obce

prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
1. Vývoj štruktúry nezamestnanosti v SR
2. Elektronizácia verejnej správy v ČR
3. Vývoj štruktúry nezamestnanosti v SR
4. Skúsenosti zo zavádzania nepodmieneného základného príjmu
5. Ekonomické a sociálne aspekty nepodmieneného základného príjmu
6. Skúsenosti zo zavádzania nepodmieneného základného príjmu
7. Vývoj štruktúry nezamestnanosti v SR
8. Ekonomické a sociálne aspekty nepodmieneného základného príjmu

Ing. Martina Jakubčinová, PhD.
1. Digitálne nomádstvo ako moderná forma flexibilného zamestnávania
2. Teambuilding ako nástroj upevňovania pracovných vzťahov
3. Teambuilding ako súčasť motivačného programu v podniku
4. Systematické vzdelávanie zamestnancov v organizácii
5. Vzdelávanie zamestnancov ako súčasť riadenia ľudských zdrojov
6. Problémy riadenia zložiek integrovaného záchranného systému v Slovenskej republike
7. Súčasné trendy v podnikovom vzdelávaní
8. Nové trendy vo vzdelávaní zamestnancov

Ing. Marcel Kordoš, PhD.
1. Sociálny dumping verzus trh práce SR
2. Konkurenčná výhoda ako faktor úspechu na regionálnom trhu
3. Problematika zamestnávania na Slovensku pracovníkov z Ukrajiny a Srbska
4. Faktory sociálno-ekonomického rozvoja miest a obcí
5. Tvorba programových dokumentov hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja
6. Vplyv sociálneho dumpingu na sociálno-ekonomický rozvoj v EÚ
7. Pracovná sila ako lokalizačný faktor rozvoja priemyslu v USA
8. Dôsledky utečeneckej krízy na sociálno-ekonomický rozvoj EÚ
9. Pohyb pracovných síl v EÚ a Veľkej Británii v kontexte Brexit-u

doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
1. Mobbing a opatrenia na jeho elimináciu

Témy dizertačných prác – ĽUDSKÉ ZDROJE A PERSONÁLNY MANAŽMENT – 2018/2019

prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
1. Nepodmienený základný príjem ako alternatívny nástroj sociálnej politiky

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé November - 2018 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02
03 04
05
06
07
08
09 10 11
12 13 15
16
17 18
19 20
21
22
23 24 25
26 27 28 29 30  
Piatok, 02. november 2018
00:00 - Rektorské voľno
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. udeľuje študentom a zamestnancom TnUAD v piatok 2. novembra 2018 rektorské voľno.
Štvrtok, 08. november 2018
12:30 - Pomoc knižníc pri plavbe oceánom informácií
Katedra sociálnych a humanitných vied FSEV TnUAD a Univerzitná knižnica TnUAD Vás pozývajú na prednášku, ktorá sa bude konať v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky "Pomoc knižníc...
13:00 - Vedecký seminár k riešeným projektom VEGA
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne Katedra ekonómie a ekonomiky v spolupráci s Fakultou bezpečnostného inžinierstva, Katedra krízového manažmentu, Žilinská univ...
Piatok, 16. november 2018
14:00 - Smútočné oznámenie
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 57 rokov zomrel 4. novembra 2018 náš kolega, prof. Ing. Mag. Dr. Herbert Strunz, PhD. Na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD ...
Štvrtok, 22. november 2018
08:00 - EURÓPSKY PARLAMENT - súčasnosť a budúcnosť
Katedra verejnej správy a regionálnej ekonomiky spolu s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku Vás pozývajú na prednášku na tému: "EURÓPSKY PARLAMENT - súčasnos...
10:00 - Vplyv INDUSTRY 4.0 na tvorbu pracovných miest
Dňa 22.11.2018 sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia „Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest“. Konferencia sa koná v prostredí kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice...