KSaHV | Záverečné práce

Témy diplomových prác v akademickom roku 2018/2019

Mgr. et Mgr. Kristína Bulková, PhD.

 • Percepcia pracovných podmienok z pohľadu zamestnancov
 • Self a time management ako predpoklad úspešnosti manažéra
 • Osobnosť manažéra z pohľadu študentov personálneho manažmentu
 • Preferencia motivačných faktorov v organizáciách
 • Pracovná motivácia budúcich personálnych manažérov
 • Vlastná téma 

PhDr. Elena Delgadová, PhD.

 • Vzdelávanie pracovníkov vo verejnej správe na Slovensku a v zahraničí
 • Vzdelávacie programy pre manažérov v slovenských a zahraničných podnikoch
 • Analýza výberu zamestnancov v slovenských a zahraničných podnikoch
 • Co-housing pre seniorov ako jedna z alternatív starostlivosti o ľudí tretieho veku
 • Kultúrny kontext v marketingu slovenských a zahraničných supermarketov
 • Spoločensko-ekonomické postavenie pracovných emigrantov v novej krajine

PhDr. Miroslav Fašanok, PhD.

 • Analýza systému odmeňovania v slovenskej a zahraničnej firme
 • Vplyv prvkov podnikovej kultúry na spokojnosť zamestnancov
 • Špecifiká systému odmeňovania zamestnancov v malých a stredných podnikoch
 • Získavanie a výber personálu v podniku strojárenského priemyslu
 • Nástroje adaptačného procesu novoprijatých zamestnancov v obchodnej firme
 • Optimalizácia systému vzdelávania zamestnancov vo výrobnom podniku

Mgr. Monika Gullerová, PhD.

 • Úloha motivácie zamestnancov v slovenskom a zahraničnom výrobnom podniku
 • Analýza systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v slovenskom a zahraničnom výrobnom podniku
 • Uplatnenie žien na manažérskych pozíciách v SR
 • Motivácia zamestnancov v slovenskej a zahraničnej firme
 • vlastná téma
 • vlastná téma študenta

PhDr. Jana Španková, PhD.

 • Špecifiká motivácie zamestnancov v dopravných podnikoch
 • Hodnotenie pracovného výkonu zamestnancov v dopravných podnikoch
 • Tvorba motivačného systému vo firme
 • Význam a úloha BOZP v podniku
 • Podniková kultúra a jej význam pri získavaní zamestnancov
 • Problém národných minimálnych miezd z pohľadu legislatívy EÚ
 • Hodnotenie nemeckého modelu minimálnej mzdy

PhDr. Eva Živčicová, PhD.

 • Rozvoj sociálnych kompetencií líniových manažérov
 • Well-being zamestnancov bánk
 • Psychosociálne riziká v pracovnom prostredí
 • Work-life balance
 • Meranie sociálnej atmosféry v pracovnej skupine
 • Vlastná téma

Témy bakalárskych prác v akademickom roku 2018/2019

Mgr. et Mgr. Kristína Bulková, PhD.

 • Štýly riadenia zamestnancov v organizácii
 • Well – being budúcich personálnych manažérov
 • Význam subjektívnej pohody pracovníkov v organizácii
 • Zvládanie záťažových situácii u vysokoškolských študentov
 • Osobnosť manažéra z pohľadu zamestnancov
 • Vlastná téma 

PhDr. Elena Delgadová, PhD.

 • Spoločensko-ekonomické postavenie pracovných imigrantov na Slovensku 
 • Formy vzdelávania pre pracovných imigrantov v slovenských podnikoch 
 • Integrácia pracovných imigrantov do slovenskej spoločnosti 
 • Odlišnosti vo vzdelávaní zamestnancov verejnej správy v SR a v zahraničí 
 • Analýza a komparácia vzdelávania manažérov v slovenských a zahraničných podnikoch 
 • Špecifiká jednania s imigrantmi v slovenských podnikoch

PhDr. Miroslav Fašanok, PhD.

 • Jazykové vzdelávanie pracovníkov ako nástroj osobného rastu
 • Internet ako nástroj marketingovej komunikácie
 • Identifikácia a analýza vzdelávacích potrieb vo výrobnom podniku. 
 • Význam adaptácie zamestnancov v organizácii.
 • Metódy podnikového vzdelávania a ich použiteľnosť 
 • Špecifiká personálnej práce v organizáciách verejnej správy

Mgr. Monika Gullerová, PhD.

 • Analýza systému odmeňovania v slovenskej a zahraničnej firme
 • Analýza metód výberu zamestnancov v slovenskej a zahraničnej firme
 • Vplyv prvkov podnikovej kultúry na spokojnosť zamestnancov
 • Komparácia výberového procesu na pozíciu operátor v slovenskom a zahraničnom podniku
 • Analýza systému vzdelávania a rozvoja manažérov v slovenskej a zahraničnej firme

PhDr. Eva Živčicová, PhD.

 • Prenosné zručnosti v terciálnom vzdelávaní
 • Problematika výkonu a výkonnosti pracovníka v viaczmennej prevádzke
 • Sociálno-patologické javy na pracovisku
 • Stres manažment vo vybranom podniku
 • Rozvoj prenosných zručností v podmienkach odbornej stáže študentov personálneho manažmentu
 • Komparácia well-beingu v krajinách EÚ
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava