KSaHV | Veda a výskum

Podané projekty

Projekt:  APVV v rámci výzvy SK-PL-2015-0033 s názvom:
Formovanie a rozvoj sociálnych a profesijných kompetencií študentov personálneho manažmentu pre zvýšenie uplatniteľnosti na trhu práce.
Žiadateľ prijal potvrdenie o registrácii podanej žiadosti.
Riešitelia: PhDr. Eva Živčicová, PhD., Mgr. et Mgr. Kristína Bulková, PhD.

Projekt v rámci výzvy SK-PL-2015-0033 s názvom:
Formovanie a rozvoj sociálnych a profesionálnych kompetencií študentov v súlade s požiadavkami regionálneho trhu práce
Riešitelia: PhDr. Eva Živčicová, PhD., Mgr. et Mgr. Kristína Bulková, PhD.

Projekt APVV-16- 0280
Rozvoj profesijných kompetencií vysokoškolských študentov zapojením subjektov podnikateľskej a nepodnikateľskej sféry
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
Riešitelia: PhDr. Eva Živčicová, PhD., Mgr. Monika Gullerová, PhD.

Projekt Erazmus +
European partnership project to promote intercultural understanding, active citizenship and to prevent radicalization
Zodpovedný riešiteľ: KSaHV,  Katedra politológie
Riešitelia: PhDr. Eva Živčicová, PhD., PhDr. Elena Delgádová, PhD., Mgr. Monika Gullerová, PhD., Ing. Mgr. Zsolt Horbulák, PhD.

Projekt APVV 2017
Rozvoj prenosných zručností v terciárnom vzdelávaní v kontexte zvyšovania zamestnanosti mladých

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
Riešitelia: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., PhDr. Eva Živčicová, PhD., doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc., Mgr. Monika Gullerová, PhD., doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD., Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Tatiana Masárová, PhD., Ing. Jana Masárová, PhD., Ing. Katarína Škrovánková, Ing. Júlia Kostrová

Projekty v riešení

Druh projektu: KEGA č. 003TnUAD-4/2018
Inovácia metodických listov pre učiteľov občianskej náuky z pohľadu potreby prevencie prejavov extrémizmu a výchovy k demokratickému občianstvu.
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
Riešitelia: PhDr. Eva Živčicová, PhD., Mgr. et Mgr. Kristína Bulková, PhD.

Neziskové organizácie v občianskej spoločnosti
Život není/nie je zebra
Druh projektu:  Program cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
Projekt je realizovaný s Univerzitou Tomáše Bati v Zlíne. Projekt sa zameriava na poukázanie významu a pozície neziskových organizácií v občianskej spoločnosti.
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Eva Živčicová, PhD.
Riešitelia: doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc., Ing. Tatiana Masárová, PhD.

Projekt v rámci VEGA MŠ SR č.1/0953/16 2016-2018
"Hodnotenie miery vplyvu klastrov na rozvoj regiónov Slovenskej republiky"
Zodpovedný riešiteľ: doc. Emília Krajňáková, CSc.

Projekt VEGA 1/0233/16
Dimenzie a faktory sociálneho a ekonomického rozvoja regiónov v štátoch Vyšehradskej štvorky
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Koišová, PhD
Riešitelia:. Mgr. Monika Gullerová, PhD.

Ukončené projekty v roku 2016

Projekt TnUAD
Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie prostredníctvom Univerzity tretieho veku pri TnUAD Trenčín

ITMS kód projektu: 26120130026
Riešitelia: PhDr. Eva Živčicová, PhD.,  PhDr. Miroslav Fašanok, PhD., PhDr. Elena Delgádová, PhD., Mgr. Monika Gullerová, PhD.

Projekt VEGA s názvom
Trendy v migrácii pracovnej sily do krajín EÚ a ich dopad na hospodársky a sociálny rozvoj SR

Riešitelia:  PhDr. Jana Španková, PhD.

Ukončené projekty v roku 2015

Neziskové organizácie v občianskej spoločnosti
Život není/nie je zebra
Druh projektu:  Program cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
Projekt je  realizovaný s Univerzitou Tomáše Bati v Zlíne. Projekt sa zameriava na poukázanie významu a pozície neziskových organizácií v občianskej spoločnosti.
Slovenská časť projektu bola realizovaná v čase od 30. 4. 2015 do 15. 5. 2015.
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Eva Živčicová, PhD.
Riešitelia: doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc., Ing. Tatiana Masárová, PhD.

Projekt IG 3/2015
Antropocentrizmus: jazykový a psychosociálny obraz človeka
Doba riešenia: marec – november 2015
Riešitelia: PhDr. Lenka Mandelíková, PhD., PhDr. Eva Živčicová, PhD., Mgr. et Mgr. Kristína Bulková, PhD.

Úspech po slovensky
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Minárik, COMM-PASS
Riešitelia: PhDr. Eva Živčicová, PhD.,  Mgr. et Mgr. Kristína Bulková, PhD.

Projekt „Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie“
ITMS kód: 26110230099
Doba riešenia: 1.9.2013-31.8.2015
Riešitelia: Mgr. Monika Gullerová, PhD., PhDr. Zuzana Fischerová, PhD.
PhDr. Eva Živčicová, PhD., PhDr. Miroslav Fašanok, PhD., PhDr. Lenka Mandelíková, PhD., Mgr. et Mgr. Kristína Račková, PhD.

Projekt podporený programom Erasmus a  Európskej únie s názvom
Simulácia pracovných pohovorov
Zodpovedný riešiteľ:  Nezisková organizácia EPIC,  Zuzana Polačková, regionálna koordinátorka pre Európu
Riešitelia: PhDr. Eva Živčicová, PhD

Ukončené projekty v roku 2014

Sociálne služby bez hraníc
Druh projektu:  Program cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
Doba riešenia projektu: 1. 11. 2013 - 30. 4. 2014
Zodpovedný riešiteľ projektu:  Ing. Tatiana Masárová, PhD.
Riešitelia: PhDr. Eva Živčicová, PhD., PhDr. Miroslav Fašanok, PhD.

Projekt číslo TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 v čiastkovej téme s názvom „Základy z minulosti (hybné sily centra)” ako mladý vedec (doktorand) sa podieľa na vykonávaní výskumných prác, prípravy odborných materiálov, resp. dokončovanie odborných materiálov patriace k výskumu vrátane dokončovania štúdia.

Názov témy: Porovnanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja Győru a Trenčína. Prejav hospodárskej sily mesta Győr mimo štátnych hraníc.
Univerzita Istvána Széchenyiho, Győr, Maďarsko
Doba riešenia: 1.  apríla 2013 – 21. novembra 2014
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. János Rechnitzer a Dr. László Tamándl
Riešiteľ: Ing. Mgr. Zsolt Horbulák, PhD.

Zamestnávanie – atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí – v oblastiach Komárno – Komárom a Štúrovo – Ostrihom
Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho a Univerzita Szent István (Gödöllő, Maďarsko)
Doba riešenia: 3. júla 2014 – 18. december 2014
Zodpovedný riešiteľ: prof. József Poór, DrSc.
Riešiteľ: Ing. Mgr. Zsolt Horbulák, PhD.

Plán Gábora Barossa
Druh projektu: Plán regionálneho rozvoja južného Slovenska
Združenie maďarských ekonómov na Slovensku
Doba riešenia: marec 2013 – marec 2014
Zodpovedný riešiteľ: Farkas Iván
Riešiteľ: Ing. Mgr. Zsolt Horbulák, PhD.

Ukončené projekty v roku 2013

OPV-2009/1.2/01-SORO Digitalizácia TnUAD: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitnenie študijných programov
Druh projektu:  Operačný program EÚ:  Vzdelávanie
Zodpovedný riešiteľ projektu:  Ing. Elza Kočíková, PhD.
Riešitelia: PhDr. Zuzana Fischerová, PhDr. Lenka Mandelíková, PhD., PhDr. Mária Igazová, PhD., PhDr. Jana Gašparovičová

IG 5/2013 Vybrané lingvistické a sociálne aspekty vedomostnej spoločnosti
Doba riešenia projektu: 3/2013-11/2013
Zodpovedná riešiteľka domáceho výskumného projektu: PhDr. Lenka Mandelíková, PhD.

Ukončené projekty v roku 2012

Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti CJ v súvislosti s koncepciou vyučovania CJ na ZŠ a SŠ
Druh projektu: Operačný program EÚ: Vzdelávanie -  financovaný z ESF
Doba riešenia projektu: 2008-2012
Zodpovedný  riešiteľ: MŠ SR a ŠPÚ v Bratislave
Riešitelia::  Mgr. Emília Prekopová, PhDr. Jana Gašparovičová, PhD.

Ukončené projekty v roku 2011

Kultúrna pluralita, univerzalizmus, interkultúrna komunikácia, interkultúrne kompetencie
Druh projektu: VEGA č. 1/0561/08, EU Bratislava, FMV
Doba riešenia projektu: 2008-2011
Zodpovedný  riešiteľ: doc. PhDr. Milan Márton, CSc.
Riešitelia: PhDr. Elena Delgádová, PhD.

Ukončené projekty v roku 2008

TALC (Transparencia en las Competencias Lingüísticas Adquiridas) SK/05/B/F/LA-177427 
Druh projektu: Leonardo da Vinci,  EU Bratislava
Doba riešenia projektu: 2006-2008
Zodpovedný  riešiteľ: PhDr. Helena Šajgalíková, PhD.
Riešitelia: PhDr. Elena Delgádová, PhD., PhDr. Miroslav Fašanok, PhD.,
Mgr. Monika Gullerová, PhD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava