KVSaRE | Veda a výskum

Podané projekty v roku 2017

Dopady interakcie priemyselnej a regionálnej politiky Európskej únie v rámci synergických vplyvov Stratégie 2020 na zvýšenie konkurencieschopnosti ekonomiky SR s implikáciou na tvorbu nových pracovných miest
Druh projektu : VEGA
Registračné číslo:  1/0108/18
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marcel Kordoš, PhD.
Riešiteľský kolektív: Habánik Jozef doc. Ing. PhD. ( zástupca zodp. riešiteľa ), Havierniková Katarína Ing. PhD., Krajčo Karol Ing.,  Ivanová Eva Ing. CSc., Klierová Martina Ing. PhD., Pšenková Jana JUDr. PhD., Križanová Zuzana Ing. PhD.

Projekty v riešení v roku 2017

Cross-border Bees in V4 Countries - Building of Educational Entrepreneurship Start-ups in V4 Group
Druh projektu : project within framework of the Visegrad Fund standard grants, Vyšegrad
Registračné číslo:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marcel Kordoš, PhD.,
Riešiteľský kolektív: Ing. Karol Krajčo, Ing. Jana Sochuláková, PhD, Ing. Katarína Kráľová, PhD, Ing. Katarína Havierniková, PhD.

Vplyv nových technológií na tvorbu pracovných miest
Číslo projektu: 1/0457/17
Zodpovedný riešiteľ:  doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.
Riešiteľ: Ing. Marcel Kordoš, PhD.

Manažment rizík malých a stredných podnikov v kontexte zapojenia do činnosti klastrov v Slovenskej republike
Druh projektu: VEGA
Reg. č.: 1/0918/16
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Havierniková, PhD.
Riešiteľský kolektív: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., doc. Mgr. Emília Krajňáková, DrSc., doc. Ing. Jozef Klucka, PhD. (UNIZA), Ján Havko (UNIZA), Ing. Karol Krajčo, Ing. Paulína
Srovnalíková, Ing. Marcel Kordoš, PhD.

Bilancia ekonomických strát a prínosov z migrácie pracovnej sily
Druh projektu: VEGA
Reg. č.: 1/0679/17
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.,
Riešiteľský kolektív: MBA Peter Hošták, PhD., Ing. Helena Kajanová, PhD., Ing. Tatiana Masárová, PhD., Prof. Ing. Mag. Dr. Herbert Strunz, PhD.,  Ing. Anna Štefančiková, PhD.,  Ing. Magdaléna Tupá, PhD., JUDr. Jana Pšenková, PhD.

Projekty ukončené v roku 2016

V4 Cluster Policies and Their Influence on the Viability of Cluster Organisations
Druh projektu: International Visegrad Fund
Kód projektu:  No. 21520157
Zodpovedný riešiteľ: koordinátor UTB Zlín
Riešiteľský kolektív: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., Ing. Katarína Havierniková, PhD.,  Ing. Marcel Kordoš, PhD.

Zmeny v hospodárskej štruktúre regiónov Slovenska a ich dopad na ekonomický a sociálny rozvoj
Druh projektu :VEGA
Registračné číslo: 1/0613/14
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. Martina Klierová, PhD., Ing. Marcel Kordoš, PhD., JUDr. Jana Pšenková, PhD., Ing. Zuzana Križanová, PhD., MBA. Peter Hošták, PhD.

Poistný trh a efektívnosť poisťovní
Druh projektu: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.
Riešiteľský kolektív: MBA. Peter Hošták, PhD.

Podané projekty v roku 2016

Dlhodobý strategický výskum informačno-komunikačnej platformy pre podporu rozhodovania znižujúcej eko-záťaž v rámci SmartGovernment (akronym „SmartWaste“)
Druh projektu: Projekt je pripravený ako "Výskumno-vývojový zámer pre dlhodobý strategický výskum a vývoj  v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít."
Riešiteľský kolektív: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., MBA. Peter Hošták, PhD.

Rozvoj profesijných kompetencií vysokoškolských študentov zapojením subjektov podnikateľskej a nepodnikateľskej sféry
Druh projektu: APVV
Pod evidenčným číslom: APVV – 16 -0280
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
Riešiteľský kolektív: PhDr. Eva Živčicová, PhD., Ing. Eva Ivanová, PhD., Mgr. Monika Gullerová, PhD., Ing. Jana Masárová, PhD., Ing. Tatiana Masárová, PhD., RNDr. Dana Jašková, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., JUDr. Jana Pšenková, PhD.

Centre for funcional and surface – funcionalzed glasse ( FUNGLASS ) – 2. fáza
Druh projektu :WIDESPREAD “ Šírenie excelencie a podpora účasti” – Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Spolupráca pri spracovaní: MBA. Peter Hošták, PhD.

Prognóza vývoja trhu práce na Slovensku 2017-2025
Druh projektu: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
Riešiteľský kolektív: RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD. (zástupca vedúceho projektu), Ing. Sochuľáková, Ph.D., RNDr. Dana Jašková, PhD., Ing. Karol Krajčo

Bilancia ekonomických strát a prínosov z migrácie pracovnej sily
Druh projektu: VEGA
Číslo projektu: 1/0679/17
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
Riešiteľ: MBA. Peter Hošták, PhD.

Vplyv nových technológií na tvorbu pracovných miest
Číslo projektu: 1/0457/17
Zodpovedný riešiteľ:  doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.
Riešiteľ: Ing. Marcel Kordoš, PhD.

Tvorba modernej učebnej pomôcky "Environmentálna starostlivosť v Slovenskej republike" pre študijný odbor 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj
Druh projektu: KEGA
Číslo projektu: 006TnUAD-4/2017
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Križanová, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. Martina Klierová, PhD.
Technická spolupráca: Roman Minaroviech

Inovácia vzdelávacích programov s ohľadom na cezhraničné regióny s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií v praxi
Druh projektu: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – zástupca žiadateľa - TnUAD v Trenčíne
Riešiteľský kolektív: Ing. Zuzana Križanová, PhD., JUDr. Jana Pšenková, PhD., Ing. Martina Klierová, PhD.

Podpora tvorby regionálních a lokálních znalostních sítí
Druh projektu: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – zástupca hlavného cezhraničného partnera - TnUAD v Trenčíne
Riešiteľský kolektív: Ing. Zuzana Križanová, PhD.

Súčasnosť a perspektívy zmien poistného a bankového sektora v globálnom hospodárskom prostredí
Druh projektu: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.
Riešiteľ: MBA. Peter Hošták, PhD.

Podané projekty v roku 2015

Dopady interakcie priemyselnej a konkurenčnej politiky Európskej únie na zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ vo svetovej ekonomike
Druh projektu: VEGA
Pod evidenčným číslom: 1/0849/16
Zodpovedný riešiteľ: Kordoš Marcel Ing. PhD.

Začlenenie odbornej praxe, ako súčasť inovácie vzdelávania
Druh projektu: Nadácia Tatra banky
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Riešiteľská kapacita: JUDr. Jana Pšenková, PhD., MBA. Peter Hošták, PhD.

Príprava elektronickej učebnej pomôcky Environmentálna starostlivosť v Slovenskej republike
Druh projektu: KEGA
Pod evidenčným číslom:  reg.č. 002 4/2016
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Križanová, PhD.
Riešiteľská kapacita: RNDr. Ján Šandora, CSc., Roman Minaroviech

Economic cooperation between V4 countries and the People’s Republic of China. Project within framework of the Visegrad Fund standard grants
Druh projektu: Vyšegrad
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marcel Kordoš, PhD.

V4 Cluster Policies and Their Influence on the Viability of Cluster Organisations
Druh projektu: International Visegrad Fund
Zodpovedný riešiteľ: koordinátor UTB Zlín
Riešiteľský kolektív: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., Ing. Katarína Havierniková, PhD.,  Ing. Marcel Kordoš, PhD.

Manažment rizík malých a stredných podnikov v kontexte zapojenia do činnosti klastrov v Slovenskej republike
Druh projektu: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Havierniková, PhD.
Riešiteľský kolektív: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., doc. Mgr. Emília Krajňáková, DrSc., doc. Ing. Jozef Klucka, PhD. (UNIZA), Ján Havko (UNIZA), Ing. Karol Krajčo, Ing. Paulína Srovnalíková, Ing. Marcel Kordoš, PhD.

Ukončené projekty v roku 2015

Projekt „Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie“
Operačný program „Vzdelávanie“
ITMS kód: 26110230099
Doba riešenia: 1. 10. 2013 - 31. 8. 2015
Riešiteľský kolektív: Ing. Beáta Adamkovičová, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., MBA. Peter Hošták, PhD. PhD.,  Ing. Zuzana Križanová, Ing. Marcel Kordoš, PhD., JUDr. Jana Pšenková, PhD.

Hodnotenie potenciálu klastrov v rozvoji regiónov so zameraním sa na vytvorenie klastrovej iniciatívy v Trenčianskom kraji
Druh projektu : Projekt internej grantovej schémy
Spoluriešiteľ: Ing. Marcel Kordoš, PhD.

Význam klastrovej politiky EU v priemyselnej a konkurenčnej politike EU v rámci Stratégie 2020
Druh projektu : Projekt internej grantovej schémy
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marcel Kordoš, PhD.

Ukončené projekty v roku 2013 a 2014

Možnosti tvorby pracovných miest v regiónoch Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou s využitím ich vlastného potenciálu. Analýza potenciálu.
Druh projektu : Projekt internej grantovej schémy
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Križanová, PhD.
Riešiteľský kolektív: JUDr. Jana Pšenková, PhD., Ing. Beáta Adamkovičová, PhD., Ing. Dušan Mitický

Modely a prístupy k meraniu výkonnosti klastrov a  možnosti ich aplikácie v podmienkach SR  
Druh projektu : Projekt internej grantovej schémy
Spoluriešiteľ: Ing. Marcel Kordoš, PhD.

Vybrané lingvistické a sociálne aspekty  vedomostnej spoločnosti
Druh projektu : Projekt internej grantovej schémy
Spoluriešiteľ:Ing. Marcel Kordoš, PhD.

Globálne problémy Vplyv obchodnej  priemysel. politiky EÚ na zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ vo svetovej ekonomiky v rámci sociálno- ekon. rozvoja
ekonomike Druh projektu : Projekt internej grantovej schémy
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Marcel Kordoš, PhD. Spoluriešiteľ: MBA. Peter Hošták, PhD. 

Rozvoj regionů prostřednictvím inovací
Druh projektu: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
Registračné číslo: CZF/MP.16/0405
Doba riešenia projektu: 01.05.2014 – 31.12.2014
Štatutárny zástupca projektu a výskumný pracovník: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. Jana Masárová, PhD. (výskumný pracovník), Ing. Eva Koišová PhD. (koordinátorka)

Aktuálne trendy v oblasti podnikateľských rizík malých a stredných firiem vo vybraných krajoch ČR a SR.
Druh projektu: medzinárodný vedecký projekt ktorého odborným garantom je Univerzita Tomáše Bati v Zlíne a spoluriešiteľskými inštitúciami Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Žilinská univerzita v Žiline a Paneurópska vysoká škola Bratislava.
Označenie projektu: FaME/2013/MSPRISK
Zástupca zodpovedného riešiteľa za TNUAD: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.,
Riešiteľský kolektív TNUAD: MBA. Peter Hošták, PhD. PhD.,  Ing. Zuzana Križanová.

Vplyv obchodnej  priemysel. politiky EÚ na zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ vo svetovej ekonomike
Druh projektu : Projekt internej grantovej schémy
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Marcel Kordoš, PhD.
Spoluriešiteľ: MBA. Peter Hošták, PhD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Jún - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30