Sociálno-ekonomická revue / Social and Economic Revue

Guidelines for authors

The journal is focused on current issues of economic theory, economic development, social, legal, political, environmental and cultural aspects of economics, finance and management. Paper submission deadlines are as follows: 31 March, 30 June, 30 September and 31 December in the respective year.

After submission, manuscripts are double-blind peer reviewed. Authors are responsible for the content, originality and scientific accuracy of their contributions, as well as compliance with the journal’s instructions for authors and clear and concise language. Reviewers’ affiliation is to be different than the author’s institutional affiliation. Reviewers will consider the research contribution significance, adequacy of methods, paper’s layout and author’s writing style. Reviewers can make the following decisions regarding submissions: a) to accept the paper in its current format, b) accept the paper with minor changes, c) resubmit with major changes, d) decline the submission. The journal’s editorial board reserves the right to decide whether to accept papers and send them for full review or reject them. Author(s) will be informed in writing or by phone about the acceptance or rejection of their manuscripts. In case of rejection, the editorial office is authorised to keep a hard copy of the manuscript. 

Submission of a manuscript implies that it reports unpublished work which has not been published and/or is not under consideration for publication elsewhere. 

Manuscripts should not exceed 22 standard A4 pages in length.

Manuscripts are to be submitted in English, Slovak or Czech language. Send two printout versions and an identical electronic manuscript in doc or docx format (revue@tnuni.sk). One of the printout copies is to be signed by the author to declare that s/he gives consent to have his/her manuscript published free of charge in print and electronic version (pdf format) by the Social and Economic Revue journal. By signing, authors are confirming that their manuscript is not copyrighted by others and was written solely by them.  
 

Manuscript format

 • Title of the paper – centred, capital letters (12-point font size, Times New Roman Bold); 
 • Author’s name – centred, do not include professional, official or academic degrees (12-point font size, Times New Roman (TNR) Italics); 
 • Abstract (8 – 10 lines) – written in Slovak (Czech) and English language (10,5-point font size, TNR Italics); 
 • Key words (at least 5 words) – written in Slovak (Czech) and English language (10,5-point font size, TNR Italics); 

Body of main text: Introduction (establish the existing state of knowledge of your research topic, identify the specific focus of your work, include relevant citations from primary literature, justify how this topic requires additional study, state specific objectives/hypotheses, methods, describe the meaning of your research); Body of main text should be divided into chapters and subchapters. Chapter titles are to be numbered, 11-point font size bold, align left; Conclusion; Notes. 

Manuscript formatting: 

 • aligned to block,
 • 11-point font size, Times New Roman,
 • single spaced,
 • indent each new paragraph 3 pt,
 • do not paginate.

Tables and graphs are to be in black and white colour, numbered in order of their being referenced in the text. Table titles (Table 1), graph titles (Graph 1) and/or figure titles (Fig.1) should be written in 10,5-point font size, Times New Roman Bold Italics. Indicate source in 8-point font size, Times New Roman. Formulae are to be numbered using a parenthesis.

Summary in English is to be on a separate page of the manuscript for papers written in Slovak and Czech and in Slovak language for papers written in English (2600 – 3000 characters, including spaces): Title of the paper – all caps, 11-point font size, Times New Roman Bold centred; author’s name(s), do not include academic degree – 10,5-point font size, Times New Roman Italics); body of main text – 11-point font size, Times New Roman, aligned to block, single spaced; JEL Classification (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html).

References should appear in the reference list at the end of the paper. List references in alphabetical order by surname and name of the author in line with the applicable Slovak style of reference/citation. References within the text (name, date and page number) may be given in parenthesis (Drucker, 2005, p. 87). Do not use footnotes.

Author’s address/authors’ addresses: full name and surname, incl. academic degrees, institutional affiliation, address, telephone number and e-mail address.

Include a short professional CV (6 – 8 lines) with your full name, academic degrees, mailing address, telephone number and e-mail address.

Informácie pre prisievateľov

Časopis je zameraný na aktuálne problémy ekonomickej teórie, hospodárskeho rozvoja, sociálne, právne, politické, environmentálne a kultúrne aspekty ekonómie, financií a manažmentu.  

Rukopisy prechádzajú nezávislým, anonymným recenzným konaním. Za originalitu, odbornú a metodologickú úroveň, formálnu a jazykovú úpravu príspevku zodpovedá autor. Recenzent musí pochádzať z inej vysokej školy alebo univerzity ako pracovisko autora príspevku. Recenzenti posudzujú, okrem iného, aktuálnosť témy, vedeckú originalitu, metodologickú a odbornú úroveň  predloženého článku, jeho formálnu a jazykovú úpravu. Recenzent odporúča zverejnenie príspevku bez výhrad,  s menšími úpravami, s prepracovaním a opätovným predložením textu k posúdeniu recenzentom alebo príspevok k publikovaniu neodporúča. O vhodnosti témy a prijatia textu do recenzného konania rozhoduje redakcia. Redakčná rada si vyhradzuje právo príspevok odmietnuť. O výsledku upovedomí redakcia autora písomne alebo telefonicky. Pokiaľ nie je príspevok prijatý, je redakcia oprávnená ponechať si jeden jeho výtlačok. Na uverejnenie príspevku neexistuje právny nárok.

Príspevok musí byť pôvodný, tzn. že je originálne vypracovaný autorom a doposiaľ nebol ponúknutý k publikácii inému vydavateľovi. 

Dĺžka príspevku by nemala presiahnuť 22 normovaných strán A4 (1 AH).

Rukopisy sa predkladajú v anglickom, slovenskom alebo českom jazyku v dvoch vytlačených exemplároch a v identickej elektronickej verzii vo formáte doc (e-mailom na: revue@tnuni.sk, alebo na pamäťovom médiu). Aspoň jeden vytlačený rukopis musí byť podpísaný autorom, ktorý tým potvrdzuje, že vydavateľovi bezplatne poskytol právo k publikovaniu textu v tlačenej aj elektronickej verzii (vo formáte pdf) a že príspevok vytvoril vlastnou tvorivou činnosťou a neexistujú k nemu autorské práva iných osôb.

Každý príspevok musí obsahovať tieto základné prvky

 • Nadpis príspevku – veľké tučné písmená (12 Times New Roman Bold) zarovnaný na stred,
 • Meno autora (autorov) – bez titulov (písmeno 12 Times New Roman Italics) zarovnaný na stred,
 • Abstrakt (8 – 10 riadkov) – v slovenčine (češtine) a angličtine (písmeno 10,5 Times New Roman Italics,
 • Kľúčové slová (min. 5) – v slovenčine (češtine) a angličtine (písmeno 10,5 Times New Roman Italics.

Vlastný text: Úvod (vrátane definovania problému, reflexie literatúry, vymedzenia cieľa, metodológie, predmetnej oblasti skúmania, vedeckej originality, resp. praktického významu a pod.). Text je vhodné členiť do kapitol. Názvy kapitol sa číslujú, píšu tučným písmenom veľkosti 10,5 a zarovnávajú do ľavého okraja; Záver; Poznámkový aparát.

Požiadavky k spracovaniu textu:

 • zarovnanie do bloku, 
 • typ a veľkosť písma: 11 Times New Roman,
 • riadkovanie jednoduché, 
 • odsadenie nového odstavca: 3 pt, 
 • stránky nečíslovať. 

Tabuľky a grafy majú byť výlučne  čiernobiele, číslujú sa a v texte musia na ne byť odkazy. Názov tabuľky (Tab.1), grafu (Graf 1) alebo obrázku (Obr.1) sa píšu písmenom 10,5 Times New Roman Bold Italics.  Pod každým obrázkom, tabuľkou alebo grafom musí byť uvedený zdroj, z ktorého autor čerpal údaje (8 Times New Roman ). Vzorce sa označujú číslom v guľatých zátvorkách.

Zhrnutie na separátnej strane na konci príspevku v angličtine pre príspevky v slovenskom a českom jazyku a v slovenčine (češtine) pre príspevky v anglickom jazyku v rozsahu 2600 - 3000 znakov (s medzerami): nadpis príspevku – veľké  písmená 12 Times New Roman Bold) zarovnaný na stred.; meno autora (autorov) bez titulov  - písmená 10,5 Times New Roman  Italics); text – písmená 11 Times New Roman, zarovnaný do bloku, jednoduché riadkovanie; JEL klasifikácia (viď: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html).

Literatúra v zozname na konci príspevku sa zaraďuje v abecednom poriadku podľa priezviska a mena autora a v súlade s normami platnými v SR. Pri citovaní v texte sa na príslušnom mieste v zátvorkách uvádza priezvisko autora (resp. prvého autora),  rok vydania a čísla citovaných stránok diela (Drucker, 2005, s. 87), ktoré je uvedené na konci príspevku v zozname použitej literatúry (viď vzor). Poznámky pod čiarou nie sú prípustné.  

Adresa autora (autorov): plné meno s titulmi, názov VŠ, fakulty, katedry, adresa,  telefón, e-mail. 

K príspevku priložte svoj krátky odborný životopis (cca 6 – 8 riadkov), vrátane uvedenia plného mena s titulmi a vedeckými hodnosťami, poštové a e-mailové adresy a telefónneho čísla.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Apríl - 2018 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 26 27 28 29
30
 
Pondelok, 30. apríl 2018
00:00 - Rektorské voľno pre študentov
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne udeľuje na deň 30. 04. 2018 všetkým študentom univerzity rektorské voľno.