Ľudské zdroje a personálny manažment
(Human Resources and Personnel Management)

Bakalárske štúdium:

 • Ľudské zdroje a personálny manažment denné (3 roky)
 • Ľudské zdroje a personálny manažment externé (4 roky)

Študijný program „Ľudské zdroje a personálny manažment” sa uskutočňuje na prvom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment (anglický názov: 8. Economics and Management), ktorý patrí k platnej sústave študijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej republiky podľa Vyhlášky 244/2019 Z.z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky účinnej od 1. 9. 2019. Uvedený študijný odbor patrí do sústavy študijných odborov, ktoré spravuje Ministerstvo školstva SR. Zahŕňa tú oblasť poznania (§ 50 ods. 1 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách), v ktorej absolvent nadobudne profesionálnu spôsobilosť „Bakalár pre ľudské zdroje a personálny manažment”.

Základné údaje o študijnom programe

Názov študijného programu: ĽUDSKÉ ZDROJE A PERSONÁLNY MANAŽMENT
Názov študijného odboru: 8. Ekonómia a manažment
Stupeň vysokoškolského vzdelania: Prvý – bakalársky
Forma štúdia: Denná, externá
Dĺžka štúdia: denné – 6 semestrov (3 roky)
Dĺžka štúdia: externé – 8 semestrov (4 roky)
Garant študijného programu: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
Udeľovaný akademický titul: Bakalár (Bc.)

Profil absolventa

Absolventi I. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore „Ľudské zdroje a personálny manažment“ dokážu samostatne riešiť úlohy v oblasti zamestnaneckých vzťahov, politike zamestnávania a realizácie personálnych činností vo výrobných podnikoch, v štátnych, verejných a neziskových organizáciách. Získané poznatky im umožňujú navrhovať i riešiť vlastné projekty v  otázkach zabezpečenia organizácií potrebnou pracovnou silou a zároveň preberať  zodpovednosť za ich kompetentné riešenie.

Teoretické vedomosti 

Štúdium v rámci I. stupňa študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ umožňuje absolventom získať teoretické vedomosti a poznatky o zákonitostiach reprodukcie a rozvoja ľudských zdrojov v spoločnosti, systémový prehľad o politických, sociálnych a ekonomických podmienkach rozvoja ľudských zdrojov v rôznych sférach spoločenského života. Študijný program poskytuje rozsiahle znalosti o zákonitostiach rozvoja hospodárstva a sociálnej sféry spoločnosti, o nových trendoch v rozvoji organizácií, prístupoch a metódach súčasného manažmentu, o normách, pravidlách, postupoch a technikách riadenia ľudí v štátnych, verejno-správnych a hospodárskych organizáciách. 

Profil absolventa I. stupňa študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ zahŕňa dôkladné teoretické vedomosti a poznatky z ekonomických, sociálnych a humanitných vied o zákonitostiach reprodukcie a rozvoja ľudského potenciálu ako aj konkrétnej osobnosti, jej tvorivosti a schopnosti sa učiť, získavať a analyzovať informácie, vytvárať nové vedomosti a zručnosti, tvorivo pracovať a komunikovať s inými ľuďmi. Tieto vedomosti sú doplnené o teoretické vedomosti z psychológie a sociológie, správania sa ľudí v sociálnych skupinách, pracovných tímoch, v hospodárskych, štátnych, verejno-správnych a neziskových organizáciách, vedomosti z oblasti personálnej práce, poznatky z  hospodárskeho manažmentu, psychológie, sociológie,  sociálnej psychológie, ekonómie, informatiky a teórie organizácie. 

Praktické zručnosti

Študijný program I. stupňa „Ľudské zdroje a personálny manažment“ poskytuje zovšeobecnené praktické skúsenosti z organizácie a riadenia personálnych činnosti v organizáciách, poskytuje metódy a nástroje organizácie personálnych činností a správania sa ľudí v pracovných skupinách a tímoch, vo výrobných, neziskových, štátnych a verejných organizáciách, na trhu práce. 

Absolvent I. stupňa študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ získava nasledovné schopnosti a zručnosti:    

 • navrhovať, vytvárať a realizovať jednotlivé programy a politiky personálneho manažmentu v rôznych typoch organizácií a inštitúcií;
 • riešiť individuálne, skupinové aj celopodnikové problémy v personálnej práci a zamestnaneckých vzťahoch;
 • riešiť personálne problémy súvisiace s procesmi zmien vo všeobecnosti a zvlášť v oblasti personálneho manažmentu;
 • analyzovať a hodnotiť stav, trendy a problémy v zamestnaneckých vzťahoch a v personálnych činnostiach;
 • orientovať sa vo vonkajších faktoroch, ktoré ovplyvňujú formovanie a rozvoj pracovnej sily v organizáciách (vývoj populácie, trhu práce, sociálny rozvoj, legislatívne aspekty zamestnávania, pracovného procesu a uvoľňovania ľudí);
 • získavať a analyzovať informácie o situácii  na trhu práce;
 • uskutočňovať operatívne a evidenčné organizačné činnosti, ktoré súvisia s vyhľadávaním, výberom, zamestnaním pracovníkov v organizáciách. 

Doplňujúce vedomosti a zručnosti 

Absolvent I. stupňa študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ dokáže:

 • pracovať efektívne individuálne aj ako člen  tímu,
 • udržať kontakt s najnovšími trendmi poznania,
 • riadiť sa profesionálnou etikou a právnymi normami,
 • hodnotiť kvalitu, odbornosť, schopnosti a zručnosti ľudí,
 • organizovať, motivovať, ovplyvňovať, viesť a odmeňovať ľudí,
 • kontrolovať činnosť ľudí v organizáciách,
 • ovplyvňovať interakciu a komunikáciu, vyjednávanie a vzťahy medzi ľuďmi,
 • spoznávať záujmy, túžby a želania ľudí a prejavovať o nich starostlivosť,
 • získavať, vyberať a umiestňovať pracovníkov  podľa potreby organizácie,
 • rozpracovávať plány a programy vytvárania pracovných miest a zamestnávania ľudí, vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie a rozvoja zamestnancov.

Absolvent I. stupňa študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ nájde uplatnenie:  

 • v manažmente výrobných podnikov pre odborné vzdelávanie, školenie, rekvalifikáciu, poradenstvo, vyhľadávanie a hodnotenie pracovníkov pre potreby podnikateľskej sféry;
 • v zložkách manažmentu vzdelávania štátnych organizácií, organizácií pre poradenstvo, rozvoja ľudských zdrojov, sociálneho rozvoja, sociálnej práce, úradoch práce;
 • v manažmente neziskových organizácií (občianskych združení, nadácií, fondov, profesijných komôr, politických strán, charitatívnych a náboženských organizácií);
 • v útvaroch personalistiky, rozvoja ľudských zdrojov, štátnej a verejnej správy, hospodárskych a neziskových organizácií. 
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé September - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30