Ľudské zdroje a personálny manažment
(Human Resources and Personnel Management)

Bakalárske štúdium:

 • Ľudské zdroje a personálny manažment denné (3 roky)
 • Ľudské zdroje a personálny manažment externé (4 roky)

Študijný program „Ľudské zdroje a personálny manažment” sa uskutočňuje na prvom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment (anglický názov: 8. Economics and Management), ktorý patrí k platnej sústave študijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej republiky podľa Vyhlášky 244/2019 Z.z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky účinnej od 1. 9. 2019. Uvedený študijný odbor patrí do sústavy študijných odborov, ktoré spravuje Ministerstvo školstva SR. Zahŕňa tú oblasť poznania (§ 50 ods. 1 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách), v ktorej absolvent nadobudne profesionálnu spôsobilosť „Bakalár pre ľudské zdroje a personálny manažment”.

Základné údaje o študijnom programe

Názov študijného programu: ĽUDSKÉ ZDROJE A PERSONÁLNY MANAŽMENT
Názov študijného odboru: 8. Ekonómia a manažment
Stupeň vysokoškolského vzdelania: Prvý – bakalársky
Forma štúdia: Denná, externá
Dĺžka štúdia: denné – 6 semestrov (3 roky)
Dĺžka štúdia: externé – 8 semestrov (4 roky)
Garant študijného programu: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
Udeľovaný akademický titul: Bakalár (Bc.)

Profil absolventa

Absolventi I. stupňa vysokoškolského štúdia v programe „Ľudské zdroje a personálny manažment“ dokážu samostatne riešiť úlohy v oblasti zamestnaneckých vzťahov, politike zamestnávania a realizácie personálnych činností vo výrobných podnikoch, v štátnych, verejných a neziskových organizáciách. Získané poznatky im umožňujú navrhovať i riešiť vlastné projekty v  otázkach zabezpečenia organizácií potrebnou pracovnou silou a zároveň preberať  zodpovednosť za ich kompetentné riešenie.

Teoretické vedomosti 

Štúdium v rámci I. stupňa študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ umožňuje absolventom získať teoretické vedomosti a poznatky o zákonitostiach reprodukcie a rozvoja ľudských zdrojov v spoločnosti, systémový prehľad o politických, sociálnych a ekonomických podmienkach rozvoja ľudských zdrojov v rôznych sférach spoločenského života. Študijný program poskytuje rozsiahle znalosti o zákonitostiach rozvoja hospodárstva a sociálnej sféry spoločnosti, o nových trendoch v rozvoji organizácií, prístupoch a metódach súčasného manažmentu, o normách, pravidlách, postupoch a technikách riadenia ľudí v štátnych, verejno-správnych a hospodárskych organizáciách. 

Profil absolventa I. stupňa študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ zahŕňa dôkladné teoretické vedomosti a poznatky z ekonomických, sociálnych a humanitných vied o zákonitostiach reprodukcie a rozvoja ľudského potenciálu ako aj konkrétnej osobnosti, jej tvorivosti a schopnosti sa učiť, získavať a analyzovať informácie, vytvárať nové vedomosti a zručnosti, tvorivo pracovať a komunikovať s inými ľuďmi. Tieto vedomosti sú doplnené o teoretické vedomosti z psychológie a sociológie, správania sa ľudí v sociálnych skupinách, pracovných tímoch, v hospodárskych, štátnych, verejno-správnych a neziskových organizáciách, vedomosti z oblasti personálnej práce, poznatky z  hospodárskeho manažmentu, psychológie, sociológie,  sociálnej psychológie, ekonómie, informatiky a teórie organizácie. 

Praktické zručnosti

Študijný program I. stupňa „Ľudské zdroje a personálny manažment“ poskytuje zovšeobecnené praktické skúsenosti z organizácie a riadenia personálnych činnosti v organizáciách, poskytuje metódy a nástroje organizácie personálnych činností a správania sa ľudí v pracovných skupinách a tímoch, vo výrobných, neziskových, štátnych a verejných organizáciách, na trhu práce. 

Absolvent I. stupňa študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ získava nasledovné schopnosti a zručnosti:    

 • navrhovať, vytvárať a realizovať jednotlivé programy a politiky personálneho manažmentu v rôznych typoch organizácií a inštitúcií;
 • riešiť individuálne, skupinové aj celopodnikové problémy v personálnej práci a zamestnaneckých vzťahoch;
 • riešiť personálne problémy súvisiace s procesmi zmien vo všeobecnosti a zvlášť v oblasti personálneho manažmentu;
 • analyzovať a hodnotiť stav, trendy a problémy v zamestnaneckých vzťahoch a v personálnych činnostiach;
 • orientovať sa vo vonkajších faktoroch, ktoré ovplyvňujú formovanie a rozvoj pracovnej sily v organizáciách (vývoj populácie, trhu práce, sociálny rozvoj, legislatívne aspekty zamestnávania, pracovného procesu a uvoľňovania ľudí);
 • získavať a analyzovať informácie o situácii  na trhu práce;
 • uskutočňovať operatívne a evidenčné organizačné činnosti, ktoré súvisia s vyhľadávaním, výberom, zamestnaním pracovníkov v organizáciách. 

Doplňujúce vedomosti a zručnosti 

Absolvent I. stupňa študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ dokáže:

 • pracovať efektívne individuálne aj ako člen  tímu,
 • udržať kontakt s najnovšími trendmi poznania,
 • riadiť sa profesionálnou etikou a právnymi normami,
 • hodnotiť kvalitu, odbornosť, schopnosti a zručnosti ľudí,
 • organizovať, motivovať, ovplyvňovať, viesť a odmeňovať ľudí,
 • kontrolovať činnosť ľudí v organizáciách,
 • ovplyvňovať interakciu a komunikáciu, vyjednávanie a vzťahy medzi ľuďmi,
 • spoznávať záujmy, túžby a želania ľudí a prejavovať o nich starostlivosť,
 • získavať, vyberať a umiestňovať pracovníkov  podľa potreby organizácie,
 • rozpracovávať plány a programy vytvárania pracovných miest a zamestnávania ľudí, vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie a rozvoja zamestnancov.

Absolvent I. stupňa študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ nájde uplatnenie:  

 • v manažmente výrobných podnikov pre odborné vzdelávanie, školenie, rekvalifikáciu, poradenstvo, vyhľadávanie a hodnotenie pracovníkov pre potreby podnikateľskej sféry;
 • v zložkách manažmentu vzdelávania štátnych organizácií, organizácií pre poradenstvo, rozvoja ľudských zdrojov, sociálneho rozvoja, sociálnej práce, úradoch práce;
 • v manažmente neziskových organizácií (občianskych združení, nadácií, fondov, profesijných komôr, politických strán, charitatívnych a náboženských organizácií);
 • v útvaroch personalistiky, rozvoja ľudských zdrojov, štátnej a verejnej správy, hospodárskych a neziskových organizácií. 
ŠTÚDIUM