KEaE | Záverečné práce

Témy diplomových prác

doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.

1. Zmeny v imigrácii pracovnej sily v SR

2. Regionálne rozdiely v zamestnávaní mladých ľudí v krajinách Európskej únie

 

Ing. Katarína Havierniková, PhD.

1. Špecifiká manažmentu rizík v malých a stredných podnikoch

2. Identifikácia ekonomických rizík v malých a stredných podnikoch

3. Faktory makroprostredia v ich vplyv na rozvoj podniku

4. Identifikácia podnikateľských a finančných rizík v podniku

5. Kompetencie malých a stredných podnikateľov v ére Industry 4.0

6. Rizikové faktory v rozvoji malých a stredných podnikov

7. Financovanie malých a stredných podnikov z vlastných a úverových zdrojov

 

Ing. Eva Ivanová, CSc.

1. Hodnotenie podielu jednotlivých odvetví národného hospodárstva na tvorbe hrubého domáceho produktu

2. Analýza ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti krajín EÚ

3. Nové trendy získavania a výberu zamestnancov v kontexte digitálnych technológií

4. Hodnotenie inovačnej výkonnosti malých a stredných podnikov v krajinách V4

5. Vplyv digitálnej ekonomiky na zmeny v systéme vzdelávania v SR

 

RNDr. Dana Jašková, PhD.

1. Medziregionálne disparity v nezamestnanosti

2. Klasifikácia sociálneho rozvoja regiónov na Slovensku

3. Trendy v sociálno-ekonomických ukazovateľoch rozvoja regiónov Slovenska

4. Zmeny na trhu práce v kontexte Industry 4.0

5. Zmiernenie disparít v sociálno-ekonomických ukazovateľoch rozvoja regiónov V4

6. Regionálne disparity v kvalite života obyvateľstva regiónov Slovenska

7. Regionálne disparity v štátoch Vyšehradskej štvorky

 

Ing. Eva Koišová, PhD., MBA

1. Rozvoj cestovného ruchu a jeho vplyv na trh práce v regiónoch Slovenskej republiky

2. Návrh a plánovanie optimálnej finančnej štruktúry podniku

3. Plánovanie výkazu ziskov a strát v podniku

 

Ing. Katarína Kráľová, PhD.

1. Inovačný potenciál a technologická pripravenosť MSP na Industry 4.0

2. Zmeny v podnikateľskom prostredí v dôsledku Industry 4.0

3. Industry 4.0 a jeho dopad na zmeny v systéme vzdelávania SR

4. Vlastná téma po dohode s vyučujúcim

5. Možnosti financovania inovačných potrieb v malých a stredných podnikoch

 

Ing. Jana Masárová, PhD.

1. Rozvoj digitálnej ekonomiky a zmeny na trhu práce

2. Hodnotenie sociálno-ekonomického rozvoja krajín Vyšehradskej skupiny

3. Vplyv dopravnej infraštruktúry na rozvoj regiónu

 

Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD.

1. Industry 4.0 a jeho vplyv na nezamestnanosť v SR

2. Industry 4.0 a jeho vplyv na zamestnanosť v EÚ

3. Vývoj trhu práce v krajinách V4

4. Demografické zmeny a ich vplyv na trh práce v krajinách V4

5. Zmeny v odvetvovej štruktúre zamestnanosti v SR

 

Ing. Jana Sochuľáková, PhD.

1. Účtovná závierka podniku ako zdroj pre vypracovanie finančnej a ekonomickej analýzy podniku

2. Špecifiká podnikateľského prostredia malých a stredných podnikov v SR

 

 

Témy bakalárskych prác

Ing. Katarína Havierniková, PhD.

1. Podpora rozvoja klastrov v Slovenskej republike

2. Hodnotenie podnikateľských rizík v podniku

3. Hodnotenie inovačného potenciálu podnikov

4. Manažment rizika v podniku

5. Identifikácia rizík v podniku

6. Hodnotenie podnikateľských rizík v podniku služieb

7. Platforma dobrovoľníctva v Trenčianskom kraji

8. Hodnotenie regionálneho potenciálu pre vznik klastra

 

Ing. Eva Ivanová, CSc.

1. Sociálna ochrana zamestnancov v SR

2. Porovnanie vývoja miezd a nákladov práce v SR a ČR

3. Analýza systému vzdelávania zamestnancov v podniku

4. Medziobecná spolupráca v mikroregiónoch SR

5. Využitie digitálnych technológií v personálnych činnostiach v podniku

 

RNDr. Dana Jašková, PhD.

1. Potenciál hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu

2. Zhluková analýza regiónov V4 z pohľadu sociálno-ekonomického rozvoja

3. Demografický vývoj v regióne a jeho vplyv na nezamestnanosť

4. Konkurencieschopnosť regiónov Slovenska

5. Medziregionálne disparity v nezamestnanosti

 

Ing. Eva Koišová, PhD., MBA

1. Zamestnanosť zdravotne postihnutých osôb v malých a stredných podnikoch

2. Regionálne rozdiely vo vývoji úrovni miezd v SR

3. Vývoj mzdových nákladov v podniku

4. Vývoj digitálnych zručností obyvateľov v Slovenskej republike

5. Rozpočet obce a jeho analýzy

6. Spolupráca obcí a jej prínosy pre rozvoj regiónu

 

Ing. Katarína Kráľová, PhD.

1. Význam zapojenia malých a stredných podnikov do systému duálneho vzdelávania

2. Regionálne odlišnosti podnikateľského prostredia v SR

3. Aktivity neziskových organizácií v oblasti podpory malých a stredných podnikov

4. Špecifiká podnikateľského prostredia v regiónoch SR

5. vlastná téma po dohode s vedúcou práce

6. Hodnotenie podmienok rozvoja podnikateľských aktivít MSP v obciach SR

7. Vplyv Industry 4.0 na dopyt po práci v malých a stredných podnikoch

 

Ing. Jana Masárová, PhD.

1. Zmeny v odvetvovej štruktúre trhu práce v Slovenskej republike

2. Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl v SR

3. Úroveň digitálnych zručností obyvateľov Slovenskej republiky

4. Hodnotenie úrovne digitálnej ekonomiky v SR

5. Vývoj na trhu práce v krajinách Vyšehradskej skupiny

6. Trendy vo využívaní internetu v domácnostiach SR

7. Medziobecná spolupráca v Trenčianskom kraji

8. Prínosy medziobecnej spolupráce pre miestny a regionálny rozvoj

 

Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD.

1. Ekonomické dopady COVID-19 na výrobný podnik

2. Vývoj makroekonomických ukazovateľov SR

3. Nezamestnanosť a nástroje jej riešenia v SR

4. Vývoj makroekonomických ukazovateľov SR a ČR

5. Vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti v okresoch Košického kraja

6. Vplyv Industry 4.0 na zamestnanosť v SR

7. Vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti v okresoch Žilinského kraja

8. Dôvody slovenských zamestnávateľov pri nábore pracovnej sily z tretích krajín

 

Ing. Jana Sochuľáková, PhD.

1. Hodnotenie majetkovej a finančnej situácie podniku

2. Význam cudzích zdrojov vo financovaní podniku

3. Analýza nákladovosti podniku

4. Nástroje znižovania nákladov v podniku

5. Účtovná závierka ako zdroj informácií pre vypracovanie finančnej analýzy podniku

6. Hodnotenie ekonomickej efektívnosti podniku 

7. Význam výsledkov analýzy účtovnej závierky v ekonomickom riadení podniku 

8. Náklady podniku a spôsoby ich znižovania