KEaE | Veda a výskum

VEDECKO-VÝSKUMNÉ PROJEKTY
RIEŠENÉ ČLENMI KATEDRY EKONÓMIE A EKONOMIKY 

VEGA - Digitálna ekonomika a zmeny v systéme vzdelávania ako reflexia na požiadavky trhu práce. 2020-2022

- zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Ivanová CSc., členovia riešiteľského kolektívu: Ing. Jana Masárová, PhD., Ing. Eva Koišová, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD., prof. Ing. Dr. Valentinas Navickas, Ing. Simona Hyžová

INTERREG SR-ČR - Posilováním spolupráce obcí k řešení problému "Invisible border". 2020-2021

- riešitelia z KEaE: Ing. Jana Masárová, PhD., Ing. Eva Koišová, PhD., MBA, Ing. Eva Ivanová, CSc.

VEGA - Vyhodnotenie zmien v kvalitatívnej štruktúre medzinárodných ekonomických vzťahov pod vplyvom Industry 4.0 s implikáciou na hospodárske politiky EÚ a SR. 2020-2022

- zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., riešiteľ z KEaE: Ing. Katarína Havierniková, PhD.

VEGA - Vplyv Industry 4.0 na zmeny v štruktúre pracovných miest. 2018-2020

- zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD., riešiteľ z KEaE: RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD.

VEGA - Dimenzie a faktory sociálneho a ekonomického rozvoja regiónov v štátoch Vyšehradskej štvorky 2016-2018

- zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Koišová, PhD., členovia riešiteľského kolektívu: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., Ing. Eva Ivanová, CSc., doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD., Ing. Jana Masárová, PhD., Ing. Mária Šedivá

VEGA - Manažment rizík malých a stredných podnikov v kontexte zapojenia do činnosti klastrov v SR 2016-2018
- zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Havierniková, PhD., riešitelia z KEaE: Ing. Karol Krajčo

VEGA – Hodnotenie potenciálu klastrov v rozvoji regiónu 2016-2018

- riešitelia z KEaE: Ing. Katarína Havierniková, PhD., Ing. Katarína Kráľová, PhD., Ing. Jana Sochuľáková, PhD., Ing. Eva Koišová, PhD., Ing. Jana Masárová, PhD.

Projekt IGS - Malé a stredné podniky ako dynamizujúci faktor regionálneho rozvoja 2016
- zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Havierniková, PhD., členovia riešiteľského kolektívu: Ing. Katarína Kráľová, PhD., Ing. Jana Sochuľáková, Ph.D., Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD.

Visegrad Fund standard grants - Cross-border Bees in V4 Countries Building of Educational Entrepreneurship Start-ups in V4 Group 2016
- koordinátor: Ing. Karol Krajčo, riešitelia: Ing. Katarína Havierniková, PhD., Ing. Katarína Kráľová,PhD. Ing.Jana Sochuľáková, PhD.

Projekt IGS - Hodnotenie potenciálu klastrov v rozvoji regiónov so zameraním sa na vytvorenie klastrovej iniciatívy v Trenčianskom kraji 2015
- riešitelia z KEaE: Ing. Katarína Havierniková, PhD., RNDr. Dana Jašková, PhD., Ing. Karol Krajčo, Ing. Boris Janský

Projekt IGS - Význam klastrovej politiky EÚ v priemyselnej a konkurenčnej politike EÚ v rámci stratégie 2020 2015
- riešitelia z KEaE: Ing. Katarína Havierniková, PhD., Ing. Boris Janský, Ing. Karol Krajčo

Projekt cezhraničnej spolupráce - Medziobecná spolupráca ako moderný a efektívny nástroj rozvoja regiónov 2015
- riešitelia za slovenskú stranu: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., Ing. Eva Koišová, PhD., Ing. Jana Masárová, PhD.

Projekt Vyšehradského fondu - 25 Years of PA Development and Reforms in the V4 Region Countries and What Will the Future Bring (v spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brne) 2014-016
- riešitelia za slovenskú stranu: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., Ing. Eva Koišová, PhD., Ing. Jana Masárová, PhD.

VEGA - Poistný trh a efektívnosť poisťovní 2014-2016
- zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD., členovia riešiteľského kolektívu: Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Eva Koišová, PhD., Ing. Jana Masárová, PhD., RNDr. Dana Jašková, PhD., Ing. Elza Kočíková, PhD., Ing. Mária Šedivá

Projekt z Operačného programu Vzdelávanie - Trenčianska univerzita A. Dubčeka chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie 2013-2015
- riešitelia z KEaE: Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Eva Koišová, PhD., Ing. Katarína Havierniková,PhD., doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD., Ing. Jana Masárová, PhD., doc. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc., Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD., Ing. Karol Krajčo, Ing. Boris Janský, Ing. Katarína Kráľová, PhD., Ing. Jana Sochuľáková, PhD., Ing. Nina Baculíková, PhD.

Projekt IGS - Klastrová politika 2014
- riešitelia z KEaE: Ing. Katarína Havierniková, PhD., Ing. Karol Krajčo, Ing. Boris Janský

Projekt cezhraničnej spolupráce - Rozvoj regiónov prostredníctvom inovácií 2014
- riešitelia za slovenskú stranu: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., Ing. Eva Koišová, PhD., Ing. Jana Masárová, PhD.

Projekt IGS - Modely a prístupy k meraniu výkonnosti klastrov a možnosti ich aplikácie v podmienkach SR 2013
- zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Havierniková, PhD., členovia riešiteľského kolektívu: Ing. K. Krajčo, Ing. E. Ivanová, CSc., Ing. K. Kráľová, PhD., Ing. B. Janský, Ing. J. Sochuľáková, PhD., Ing. M. Kordoš, PhD., Ing. K. Jandík-Rohlová, RNDr. M. Tomanová

Projekt IGS - Ekonomický rozvoj a ekonomická výkonnosť regiónov 2013
- zodpovedný riešiteľ: Ing. Jana Masárová, PhD., členovia riešiteľského kolektívu: Ing. E. Koišová, PhD., doc. RNDr. E. Grmanová, PhD., doc. Ing. J. Habánik, PhD., Ing. E. Ivanová, CSc., Ing. J. Sochuľáková, PhD., Ing. M. Šedivá

Projekt IGS - Faktory sociálneho a ekonomického rozvoja regiónov SR 2012
- zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Koišová, PhD., členovia riešiteľského kolektívu: doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Jana Masárová, PhD., Ing. Mária Šedivá

Projekt IGS - Problémy merania efektívnosti klastrov 2012
- zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Havierniková, PhD., členovia riešiteľského kolektívu: Ing. Katarína Kráľová, PhD. Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Boris Janský, Ing. Karol Krajčo, Ing. Jana Sochuľáková, PhD.

Projekt z Operačného programu Vzdelávanie - Digitalizácia TnUAD: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitnenia študijných programov 2010 – 2013
- riešiteľ za KEaE: Ing. Elza Kočíková, PhD.

VEGA 1/0414/8 - Hodnotenie efektívnosti poisťovní v Slovenskej a Českej republike metódou analýzy obalu dát 2008-2010
- zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD., členovia riešiteľského kolektívu: Ing. Eva Koišová, PhD., Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Jozef Habánik, PhD., Ing. Katarína Havierniková, PhD., Ing. Jana Masárová, PhD.

VEGA 1/0326/08 - Nezamestnanosť a kriminalita v Slovenskej republike 2008-2010
- zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc., Ing. Katarína Kráľová, členovia riešiteľského kolektívu: Ing. Katarína Kráľová, PhD., RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD., RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD., Ing. Boris Janský, Ing. Katarína Jankacká, PhD., Ing. Karol Krajčo, doc. RNDr. Jaroslav Holomek, PhD.